др Милица Стојановић

e-mail:

milica.stojanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181 383

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Семантика Н 352, Лексикологија H 353, Дијалектологија H 401.

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, семантика.

Научна делатност:

Бави се лексиколошким, лексикографским, семантичким и дијалектолошким истраживањима српског језика. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Стојановић, Милица, „О стилској вредности именичких деминутива у Андрићевим приповеткама”, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу VI, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, Бања Лука, 2012, 203–209.

Стојановић, Милица, „Глаголи рађања у српском језику (лексичкосемантички аспект)ˮ, Наш језик XLIV/1–2, Београд, 2013, стр. 135–150.

Стојановић, Милица, „Опсцена лексика као маргинални језички слој (на примерима романа Д. Ненадића)ˮ, у: Vesna Lopičić, Biljana Mišić-Ilić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija – јezička istraživanja, zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2014, стр. 457–470.

Стојановић, Милица „Семантички деривати за номинацију мушкарца и жене у Ћопићевим делимаˮ, Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić.  B. Tošović (Ur./Hg.): Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Univesität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci; Graz – Banjaluka, 2015,  стр. 329–340.

Стојановић, Милица, „Редупликација глаголског префикса по- у српском језикуˮ, Наш језик XLVI, св. 1–2, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2015, стр. 35–50.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 21. књига, погдекад(а) – покупити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2019, 800 стр. [Стојановић, Милица: основна обрада погрђавањепôд 68 – 90;  под1под2 90 – 97; под– 97 – 98; подносподређивати 339 – 382; покривопокупити 776 – 800).

Студије и чланци:

Стојановић, Милица: Зооверби у српском језику (творбено-семантичка анализа), Српски језик 27, Београд 2022, 499–524.

Стојановић, Милица Љ.: О бестијалим глаголима у српском језику (На примерима из романа Доротеј Д. Ненадића), у: ур. Милош Ковачевић, Јелена Петковић, Језик и стил српскога романа, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2022, 231–241.

Стојановић, Милица: Глаголи са иницијалним морфемским сегментом обез- у српском језику, Српски језик 25, Београд 2020, стр. 273–285.

Стојановић, Милица: Семантика глагола са почетним морфемским сегментом обез- у српском језику, Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања, Скопје, 2020, стр.  331–343.

Стојановић, Милица: Утицај полипрефиксације глагола на њихово синтаксичко окружење, Наш језик L, св. 2, Београд , 2019, 289–295.

Стојановић, Милица: Полипрефигирани глаголи у говору тимочког краја, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 319–330.

Стојановић, Милица: Семантика префикса до– као првог у низу у двопрефигираним глаголима српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 165–175.

Стојановић, Милица: Семантички деривати за номинацију мушкарца и жене у Ћопићевим делима, u: Branko Tošović (ur.), Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić, Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 4, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015, 329–340.

Стојановић, Милица: Редупликација глаголског префикса по– у српском језику, Наш језик 46/1–2, Београд, 2015, 35–50.

Стојановић, Милица: Фреквенција глагола у Андрићевом роману Травничка хроника, u: Branko Tošović (ur.), Andrićeva hronika – Andrićs Chronik, Andrić-Initiative 7, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014, 857–868.

Стојановић, Милица: Категорија именица nomina attributiva у Башти сљезове боје, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens- -Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 477–494.

Стојановић, Милица: Опсцена лексика као маргинални језички слој (на примерима романа Д. Ненадића), u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 457–470.

Стојановић, Милица: Глаголи рађања у српском језику (лексичкосемантички аспект), Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 135–150.

Стојановић, Милица, Наташа Миланов: Прилог проучавању полисемије српског језика, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 493–504.

Стојановић, Милица: Семантика глаголског префикса пре– у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 101–112.

Стојановић, Милица, Наташа Миланов: О англицизмима из сфере информатике и могућностима њихове адаптације, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 293–305.

Стојановић, Милица: Лексикографски поступци у речницима Јакше Динића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 212–220.

Стојановић, Милица: О стилској вредности именичких деминутива у Андрићевим приповеткама, Филолог (6) 12, Бања Лука, 2012, 203–209.

Марјановић, Милица: Лексикографско представљање лексема које означавају натприродна бића у дескриптивним речницима српског језика, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 101–107.

Стојановић, Милица, Наташа Миланов: О погрдним називима за човека у општем речнику српског језика, у: Жоржета Чолакова (ур.), Паисиеви четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2010, 534–540.

Марјановић, Милица, Наташа Марковић: О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, promene. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2010, 29–40.

Марянович, Милица, Наташа Маркович, Владан Йованович: Семантические и грамматические аспекты лексикографической обработки зоонимов в словаре тезаурусного типа, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 158–168.

Марјановић, Милица, Наташа Марковић: Мотивисаност једног типа зоонима у српском језику, Узданица 7/1, Јагодина, 2010, 35–47.

Марјановић, Милица: Фразеологизми са лексемом Влах, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Јezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 94–102.

Марјановић, Милица: Маркирана значења глагола умирања, у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 237–245.

Марјановић, Милица: Називи шара и мотива у српском народном везу, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 228–232.

Марјановић, Милица: Етноними са негативном експресивном конотацијом, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 109–118.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Стојановић, Милица: Наш језик 43/3–4, Лингвистичке актуелности 22, Београд, 2013, 34–36 [приказ].

Стојановић, Милица: Jezik, književnost, vrednosti – jezička istraživanja, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 163–167 [приказ].

Стојановић, Милица: Jezik, književnost, promene – jezička istraživanja, Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 75–77 [приказ].

Марјановић, Милица: Рада Стијовић, Српски језик (норма и пракса), Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 51–53 [приказ].

Марјановић, Милица: Српски језик 14/1–2, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 122–125 [приказ].

Марјановић, Милица: Српски језик у (кон)тексту, I, Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 123–128 [приказ].

Популарни текстови

Стојановић, Милица: Испонапрерасподељивасмо се, По­ли­ти­ка 27. октобар 2016, 13 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 119122].

Стојановић, Милица: Попостанимо мало и попогледајмо ове глаголе, По­ли­ти­ка 11. октобар 2016, 15 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 115118].

 

Биографија:

Рођена 1981. године у Књажевцу.

2006 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (српски језик и књижевност).

2006 Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2008 Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2009 Изабрана у звање истраживач сарадник.

2011–2016 Учесник пројекта Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić“ / Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, Грац.

2013–2016 Учесник пројекта Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu, Грац.

2013 Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2017 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2019. Изабрана у звање научни сарадник.

Служи се енглеским, француским и руским језиком.

Види више →
 

Тезе

Докторска теза:

„Полипрефиксирани глаголи у српском језикуˮ, одбрањена 3. 5. 2017. године (ментор: др Рајна Драгићевић; чланови комисије: др Весна Ломпар, др Марина Спасојевић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник 2019. године.

Лексикографска звања:

Основни обрађивач 2006 – 2016.

Изабрана у звање помоћног редактора 2016. године.

Међународна сарадња и пројекти:

Учесник пројекта Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić“ / Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учесник пројекта Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu (2007–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учешће на научним скуповима

Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Савремена проучавања језика и књижевности, I научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2009.

Jezik, književnost, identitet – jezička istraživanja, Niš, 2009.

Лексикографията в европейското културно пространство, Софија, Бугарска, 2009.

Савремена проучавања језика и књижевности, II научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2010.

Jezik, književnost, promene – jezička istraživanja, Niš, 2010.

Езикът на културата. Културата на езика, Пловдив, Бугарска, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Савремена проучавања језика и књижевности, III научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2011.

Jezik, književnost, marginalizacija – jezička istraživanja, Niš, 2013.

Андрићева хроника – Andrićs Chronik, Graz, 2013.

Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру, Бањалука, 2013.

Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Jezik, književnost, značenje – jezička istraživanja, Niš, 2015.

Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања, Скопље, Северна Македонија, 2019.

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2020.

Служи се енглеским, француским и руским језиком.