др Милена Јакић Шимшић

e-mail:

milena.jakic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://independent.academia.edu/Jakic

Телефон:

+381 11 2181 383

Научне области:

H 004 Филологија, H 350 Лингвистика, H 352 Семантика, синтакса, H 353 Лексикологија, H 360 Примењена лингвистика, S 264 Примењена и експериментална психологија

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, психолингвистика, корпусна лингвистика, квантитативна лингвистика

Научна делатност:

Бави се израдом речника, (мета)лексикографским и лексиколошким емпиријским истраживањима, користећи психолингвистичке и квантитативне методе, рад са испитаницима и анализу корпуса. Учествовала је на неколико међународних и домаћих научних скупова, у више домаћих и интернационалних пројеката, објавила је више научних радова из области лексикологије, лексикографије, психолингвистике, синтаксе, корпусне лингвистике и електронске лексикографије на српском и енглеском језику. Један је од аутора колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (2014).

Изабране публикације:

Јакић, Милена: О типологији декомпонованих конструкција у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 54/1, Нови Сад, 2011, стр. 151–165.

Јакић, Милена и Нада Шева: Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику, Зборник Матице српске за славистику, 80, Нови Сад, 2011, стр. 117–136.

Jakić, Milena, Dušica Filipović-Đurđević i Aleksandar Kostić: The facilitation effect of associative and semantic relatedness in word recognition, Psihologija, 44/4, Beograd, 2011, pp. 365–385.  

Јакић, Милена: Парадигматски лексички односи у српским описним речницима, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, стр. 167–193.

Јакић, Милена: Формално означавање антонимије у Речнику САНУ, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 58/1, Нови Сад, 2015 стр. 155–178. Јакић, Милена: Неформализована употреба антонима у лексикографским чланцима Речника САНУ, Наш језик XLVI/3–4, Београд, 2015, стр. 39–57.

Ристић, Стана, Ненад Ивановић и Милена Јакић: Грађа Речника САНУ – Потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, стр. 133–154.

Види више →

Студије и чланци:

Jakić, Milena, Aleksandar Kostić, Dušica Filipović-Đurđević: The Influence of the Word Connection Type of the Facilitation Effect in the Lexical Decision Task, in: Antti Arppe, Kaius Sinnemäki, Urpo Nikanne (eds.), 3rd Workshop on “Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics“ (QITL-3), Helsinki, 2008, 93–96.

Јакић, Милена: Значај фреквенције употребе језичких јединица у лингвистичким истраживањима, Српски језик 15, Београд, 2010, 501–514.

Јакић, Милена: О типологији декомпонованих конструкција у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад, 2011, 151–165.

Jakić, Milena, Dušica Filipović-Đurđević, Aleksandar Kostić: The facilitation effect of associative and semantic relatedness in word recognition, Psihologija 44/4, Beograd, 2011, 365–385.

Јакић, Милена, Нада Шева: Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику, Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад, 2011, 117–136.

Јакић, Милена, Стана Ристић, Тања Самарџић, Ненад Ивановић, Александра Марковић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Јакић, Милена, Стана Ристић, Ненад Ивановић, Александра Марковић, Тања Самарџић: Значај дигитализације језичких ресурса Речника САНУ за развој лексикографије и очување културне баштине, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.

Jakić, Milena, Nada Ševa: Klasifikacija antonima na osnovu testa asocijacija, u: Zbornik radova sa XIX naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Filozofski fakultet, 2013, 31–35.

Јакић, Милена: Парадигматски лексички односи у српским описним речницима, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 167–193.

Јакић, Милена: Формално означавање антонимије у Речнику САНУ, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад, 2015, 155–178.

Јакић, Милена: Неформализована употреба антонима у лексикографским чланцима Речника САНУ, Наш језик 46/3–4, Београд, 2015, 39–57.

Јакић, Милена, Стана Ристић, Ненад Ивановић: Грађа Речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 133–154.

Јакић, Милена: Доприноси Предрага Пипера проучавању вербалних асоцијација, у: Драгана Јовановић (ур.), Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера, Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2016, 48–58.

Јакић, Милена: Фреквенцијски речници, Српска лексикографија од Вука до данас, каталог изложбе/међународни тематски зборник, Српска академија наука и уметности – Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 217–230.

Јакић Шимшић, Милена, Тијана Весић Павловић: Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 63/2, 2020, 55–74.

Јакић Шимшић Милена: Антонимија преко граница врста речи у тесту контролисаних асоцијација, Српски језик, 26, Београд, 2021, 549–566.

Јакић Шимшић, Милена, Нада Шева: Методолошки аспекти израде асоцијативног речника придевских антонима и супротности српског језика, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 885–905.

Јанковић, Драган, Милена Јакић Шимшић: Развојни асоцијативни речник српског језика: Анализа заступљености синтагматских и парадигматских асоцијата, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 863–884.

Јакић Шимшић Милена: Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација, Наш језик, 52/1, Београд, 2021, 45–61.

Јакић Шимшић Милена: Асоцијативни односи придева у тесту слободних вербалних асоцијација српског језикаЈужнословенски филолог, LXXVII/2, Београд, 2021, 185–200.

Јакић Шимшић, Милена и Тијана Весић Павловић : Семантичка интуиција лексикографа и језичких лаика на примеру придевске антонимије српског језика у реченичном контексту, Српски језик: студије српске и словенске, 27/1, 2022, 437–457.

Весић Павловић, Тијана и Милена Јакић Шимшић (прихваћено за објављивање): Испитивање значењске супротности придева српског језика у контексту синтагми, Језици и културе у времену и простору 10.

Vesić Pavlović, Tijana and Milena Jakić Šimšić (in press): The effect of context on the (a)symmetry of Serbian adjective antonyms, Belgrade Linguistic Days, BeLiDa.

Популарни текстови:

Јакић, Милена: Страх је неопходан да бисмо били храбри, По­ли­ти­ка 7. новембар 2016 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 147149].

Резимеи:

Јакић Шимшић, Милена, Нада Шева: Израда Асоцијативног речника придевских антонима српског језика: Од идеје до реализације, Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, одржана у Београду 28–30. октобра 2020. године. Објављена књига резимеа, 62

Јанковић, Драган, Милена Јакић Шимшић: Развојни асоцијативни речник српског језика, Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, одржана у Београду 28–30. октобра 2020. године. Објављена књига резимеа, 64.

Мађарев, Маја, Драган Јанковић, Милена Јакић Шимшић: Конотативни речник српског језика: Анализа повезаности конотативног значења речи и конотативног значења њихових асоцијативних поља, Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, одржана у Београду 28–30. октобра 2020. године. Објављена књига резимеа, 88–89.

Биографија:

Рођена је 1979. године у Београду.

Oд 2001. сарадник је Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду.

2003. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду (група: Општа лингвистика).

2008. Сарадник на пројекту Језик и идентитет у Републици Србији. Институт за српски језик САНУ, Београд (УНЕСКО).

2008. Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Израда Речника САНУ)

2009. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду.

Од 2010. спољни сарадник Истраживачке станице Петница.

2011. Сарадник на пројекту: Functionality and Structure of Evidential Markings in Slavic. Lexical markers of evidentiality in Serbian, Mainz University, (руководилац B. Wiemer).

2013. Сарадник на пројекту: Evolution of Semantic Systems, A research initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands (Principal investigators: M. Dunn, F. Jordan, A. Majid).

Од 2015. уредник је часописа Свет речи, Друштво за српски језик и књижевност Србије.

2016. Докторирала је на Филолошком факултету у Београду.

2017. Изабрана је у звање научни сарадник.

2022. Реизабрана у звање научни сарадник.

Види више →
 

Тезе:

Магистарски рад : „Утицај карактеристика асоцијата на брзину обраде стимулуса” (5. септембар 2009, ментор проф. др Рајна Драгићевић, комисија: проф. др Александар Костић, проф. др. Предраг Пипер).

Докторска теза: „Придевска антонимија у речнику, контексту и когнитивном систему” (5. јул, 2016, ментор проф. др Рајна Драгићевић, комисија: дописни члан САНУ, проф. др Александар Костић, академик Предраг Пипер).

Научна звања:

Изабрана је у звање научни сарадник (2017).

Међународна сарадња и пројекти

2008: Језик и идентитет у Републици Србији. Институт за српски језик САНУ, Београд (за реализацију пројекта добијена су средства партиципације УНЕСКА).

2011: Functionality and Structure of Evidential Markings in Slavic (Integrative Theory with the construction of a database). Lexical markers of evidentiality in Serbian, Mainz University, Björn Wiemer (руководилац пројекта).

2013: Evolution of Semantic Systems, A research initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands (Principal investigators: Michael Dunn, Fiona Jordan, Asifa Majid). http://www.mpi.nl/departments/other-research/research-consortia/eoss/people

Тренутно учествује у КОСТ акцији (COST action, Language in the human-machine era, LITHME; превод: Европска сарадња у науци и технологији у оквиру акције под називом Језик у доба интеракције човека и машине), а 2020–2021. била је заменик координатора ове акције.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

2011: Рецензенирање радова учесника Студентске лингвистичке конференције „Стуликон“, одржане на Филолошком факутлету у Београду од 6. до 8. маја 2011. године http://stulikon.fil.bg.ac.rs/

Учешћа на скуповима:

VIII Емпиријска истраживања у психологији, Београд, 7–8. фебруар 2002.

XI Емпиријска истраживања у психологији, Београд, 3–4. фебруар 2005.

XIV Емпиријска истраживања у психологији, Београд, 7–8. фебруар 2008.

3rd Workshop on “Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics“ (QITL-3), Helsinki, 2–4. june 2008. http://www.ling.helsinki.fi/sky/tapahtumat/qitl/QITL3_Proceedings.pdf

XV Емпиријска истраживања у психологији, Београд, 6–7. фебруар 2009.

Савремена проучавања језика и књижевности, I научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2009.

Дигитализација културне и научне баштине, Филолошки факултет, Београд, 30. септембар 2011. http://www.digitalheritage.fil.bg.ac.rs/papers.php?lan=sr

Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 11–13. Oktobar, 2013, 111–112. http://www.psihologija.edu.rs/skup/STuP_2013.pdf

SinFonIJA 6, Ниш (септембар) 26.–27.9.2013.

http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/sinfonija-6/program.html  http://www.filfak.ni.ac.rs/dokumenti/konferencije/2013/sinfonija/abstrakti/antonymy_as_a_continuum.pdf

XIX Емпиријска истраживања у психологији, Београд: Филозофски факултет у Београду, 22–24. Март, 2013, 50–51. https://bib.irb.hr/datoteka/655952.Knjiga_Rezimea_EIP_2013.pdf

XIX Емпиријска истраживања у психологији, Београд: Филозофски факултет у Београду, 22–24. Март, 2013, 47–48. https://bib.irb.hr/datoteka/655952.Knjiga_Rezimea_EIP_2013.pdf

Предавања, промоције и сл.:

Утицај типа везе међу асоцијативно повезаним речима на ефекат фацилитације у задатку лексичке одлуке, 28. мај 2008. Трибина Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду.

Утицај јачине асоцијативне везе на обраду речи, 8. октобар 2009. Трибина Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду.

Лексички односи у психолингвистици, 20. март. 2010. и 1. мај 2010. године, Истраживачка станица Петница.

Извештај о радионици Lexicom 2010, одржаној у Љубљани, у јуну 2010. године, Лексикографска трибина Института за српски језик САНУ, 10. новембар 2010.

Да ли се супротности привлаче или одбијају? Истраживачка станица Петница.

Унапређење израде Речника САНУ, Лексикографска трибина Института за српски језик САНУ, 19. октобар 2011. (Излагање припремљено у коауторству са др Станом Ристић и мр Ненадом Ивановићем).

Рад на Речнику САНУ. Традиционални и савремени начин. 24. новембар 2011. Трибина Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду. (Излагање припремљено у коауторству са др Станом Ристић и мр Ненадом Ивановићем).

Нешто мало о психолингвистици, Истраживачка станица Петница, 29. март 2014.

Лексички односи виђени очима психолингвисте, Друштво младих лингвиста, 16. април 2014.

Антонимија. Како психолингвиста може помоћи лексикографу?, Трибина Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду, 8. мај 2014.

Containers in Serbian language, Laboratoire Dynamique du Langage, Institut des Sciences de l’Homme, Universite de Lyon / CNRS, 3. јун 2014.

Парадигматски лексички односи у српским описним речницима (гостујући предавач у оквиру предмета Практична лексикографија, проф. Рајна Драгићевић) Филолошки факултет у Београду, 4. мај 2015.

Представљање колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, Задужбина Илије М. Коларца, 29. април 2015. http://www.kolarac.rs/en/predavanja/689-discussion-about-the-mutual-monography-the-modern-serbian-lexicography-in-the-theory-and-practice

Пиперови доприноси проучавању вербалних асоцијација, Матица српска, Нови Сад, 15. новембар 2016. http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/kultura/skup-o-delu-akademika-predraga-pipera_774733.html

Парадигматски лексички односи у Речнику САНУ, Институт за српски језик САНУ, Лексикографска трибина Института за српски језик САНУ, 8. фебруар 2017.

У каквом односу могу бити речи у Речнику САНУ?, Задужбина Илије М. Коларца, Циклус: Улога дескриптивних речника у неговању српског језика, 5. јун 2017. http://www.kolarac.rs/lat/predavanja/1499-ciklus-uloga-deskriptivnih-recnika-u-negovanju-srpskog-jezika

Антонимија у реченичном контексту, 18. март 2021. Трибина Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду.

Предавање у Истраживачкој станици Петница: „Психолингвистичка лабораторија? Јел то стављате речи у епрувете?” за полазнике прве године семинара лингвистике, одржано 8. 6. 2022.

Остале активности:

2010: Менторисање радова полазника Истраживачке станице „Петница“: Лазар Бојичић: Утицај прозодијског система српског језика на феномен такете–малума. http://konferencija.petnica.rs/download/apstrakti2010.pdf

2010: Менторисање радова полазника Истраживачке станице „Петница“: Ана Голубовић: Лексички односи синонимије и антонимије у асоцијативном пољу именица и придева.

http://konferencija.petnica.rs/download/apstrakti2010.pdf

од  2015: Уредник часописа Свет речи, Друштво за српски језик и књижевност Србије.