др Анета Спасојевић

e-mail:

aneta.spasojevic@isj.sanu.ac.rs; anetasamanc@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://www.isj-sanu.rs/recnik-sanu.html

Телефон:

+381 11 2181383

Научне области:

Лингвистика Н350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Лексикологија Н353

Кључне речи:

морфологија, творба речи, синтакса, лексикологија, лексикографија, српски језик

Научна делатност:

Научноистраживачки рад Анете Спасојевић обухвата рад на Речнику САНУ, писање научних радова и научних критика. Аутор је неколико научних и стручних радова, приказа и једне библиографије, као и више ауторских табака лексикографског текста. Бави се српском описном лексикографијом и лингвистичким истраживањима савременог српског језика, првенствено из области лексикологије и морфологије. Учествовала је на више научних скупова.

Изабране публикације:

[1]Лексикализација радног глаголског придева од глагола кретања (синтаксичко-семантички и лексикографски аспект)“, Радови Филозофског факултета, Филолошке науке, бр. 18, књ. 1, Универзитет у Источном Сарајеву – Филозофски факултет Пале, 2016, 189–199, issn: 2490-3531, udc: 811.163.41’367.625.44, doi: 10.7251/FILN1701189S

[2]Још о полисемији лексема које означавају делове људског тела“, Књижевност и језик LXII/3–4, 2015, 335–342. ISSN 0454-0689 УДК 811.163.41’373.612, 811.163.41’37:611

[3]О полисемији лексема које означавају делове људског тела“, Наш језик XLV/3–4, Београд, 2014, 51–67. ISSN 0027-8084 УДК 811.163.41’373.612

[4]О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику“ (у коауторству са Светланом Слијепчевић и Слободаном Новокметом), Зборник са научног скупа Језик, књижевност, вредности: Језичка истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2013, 75‒85. ISBN: 978-86-7379-278-1

[5]О променљивости именица са значењем сродника у синтагматским везама са личним именима“, Наш језик XLIII/1–2, Београд, 2012, 77–89. ISSN 0027-8084, УДК 808.61./.62, 811.163.41’373.611; 611.163.41’367.622

[6]Неке морфолошке особености у језику романа Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића“, Зборник са III научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2012, 71–82. УДК 811.163.41’366, 821.163.41.09-31 Пекић Б., ISВN 978-86-85991-39-4

Види више →

Студије и чланци

[1] Спасојевић, Анета: Лексикализација радног глаголског придева од глагола кретања (синтаксичко-семантички и лексикографски аспект)Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 18/1, Пале, 189–199, 2016.

[2] Спасојевић, Анета: Још о полисемији лексема које означавају делове људског телаКњижевност и језик 62/3–4, Београд, 2015, 335–342.

[3] Спасојевић, Анета: О полисемији лексема које означавају делове људског телаНаш језик 45/3–4, Београд, 2014, 51–67.

[4] Спасојевић, Анета, Слoбодан Новокмет, Светлана Слијепчевић: О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 75‒85.

[5] Спасојевић, Анета: О променљивости именица са значењем сродника у синтагматским везама са личним именимаНаш језик 43/1–2, Београд, 2012, 77–89.

[6] Спасојевић, Анета, Ана Ранђеловић, Јована Јовановић: Језичка (не)култура у београдским културним водичима, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 43–51.

 [7] Спасојевић, Анета: Неке морфолошке особености у језику романа Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 71–82.

Библиографије Спасојевић, Анета, Владимир Живановић, Марина Спасојевић, Драгана Цвијовић: Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012), Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 139–280.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Спасојевић, Анета: Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности V/I, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 129–134 [приказ].

Спасојевић, Анета: Сања Ж. Ђуровић, Укрштање глаголских врста у конјугацији глагола у савременом српском језику, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 118–122 [приказ].

Биографија:

Рођена 1. октобра 1981. у Кладову.

2022. Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2016. Реизабрана у звање истраживач-сарадник.

2013. Изабрана у звање истраживач-сарадник.

2011. Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

2010/2011. Уписала постдипломске докторске студије на Филолошком факултету у Београду.

2009/2010. Мастерирала на Филолошком факултету у Београду (Катедра за српски језик и књижевност).

2008/2009. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Катедра за српски језик и књижевност).

Види више →
 

Анета Спасојевић (рођ. Шаманц) рођена је 1981. године у Кладову, где је завршила основну школу и гимназију. Школске 2008/2009. године дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Групи за српски језик и књижевност, са просечном оценом 8,96. На истом факултету одбранила је мастер рад под називом Морфолошке и лексичке особености у роману „Ходочашће Арсенија Његована Б. Пекића, под менторством проф. др Мирослава Николића, са просечном оценом 9,50. Године 2022. докторирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши докторску дисертацију Попридевљавање радног глаголског придева у српском језику (граматичко-семантички и лексикографски аспект) пред комисијом у саставу: др Весна Ломпар (ментор), ванредни професор, др Рајна Драгићевић, редовни професор, др Марина Спасојевић, виши научни сарадник. Радила је у Петој и Осмој београдској гимназији као професор српског језика и библиотекар. Од 2011. године ради у Институту за српски језик САНУ на одсеку Лингвистичка истраживања савременог српског стандардног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, најпре као истраживач-приправник, а од 2013. као истраживач-сарадник. Поред лексикографског рада, научноистраживачки рад чине и граматичка и семантичка истраживања савременог српског језика.

Учешћа на научним скуповима:

[1] Научни скуп Језик, књижевност, вредности, Филозофски факултет, Ниш, 27–28. април 2012.

[2] Научни скуп Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет, Нови Сад, 26. новембар 2011.

[3] Научни скуп Наука и идентитет, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 21. и 22. мај 2011.

 [4] III научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац, 12. март 2011.

Говори и пише енглески; служи се румунским; чита руски језик.