др Ђорђе Оташевић

e-mail:

djordje.otasevic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2437204

Научне области:

Библиографија Н105, Лингвистика Н350, Лексикографија, Лексикологија Н353, Семиотика

Кључне речи:

српски језик, неологија, негација, речници, терминологија, реклама

Научна делатност:

Бави се савременим стандардним српским језиком, лексикологијом, лексикографијом, металексикографијом, терминологијом, политичком лингвистиком, наставом српског као страног језика и семиотиком. Научна и стручна библиографија до краја 2016. године садржи 285 јединица (монографије, речници, приручници, уџбеници, радови, прикази и библиографије). Објавио монографију Нове речи и значења у савременом српском стандардном језику : лингвистички аспект (2008) и следеће речнике: Речник нових и незабележених речи (1999), Serbian for Foreigners : Glossary of Verbal Forms (2001, 2006), Serbisch für Auslander : Wörterbuch der Verbalformen (2001, 2006), Обратни речник нових и незабележених речи (2003), Речник савременог српског књижевног језика. Огледна свеска (2004), Велики речник нових и незабележених речи 1 (2004), Енциклопедијски речник 1 (2005), Велики речник нових и незабележених речи 2 (2005, 2008), Речник савременог српског књижевног језика 1 (2005, 2008), Речник савременог српског књижевног језика 2 (2006, 2008), Енциклопедијски речник 2 (2006), Мали српски фразеолошки речник (2007), Мали руско-српски речник нових речи (2007), Мали српско-руски речник нових речи (2007), Мали енглеско-српски речник нових речи (2007), Речник нових и незабележених речи (2008), Словарь глагольных форм (2008), Мали речник нових речи (2008), Синтагматски речник (2009), Речник турцизама (2009, 2014), Речник микротопонима 1 (2009), Речник скраћеница 1 : ћириличке скраћенице (2010), Мали речник турцизама (2011), Тематски речник српског језика 1 (2011), Речник српских антипословица (2011), Тематски речник српског језика : Лексичке релације и функције 2 (2011), Речник скраћеница 2 : латиничке скраћенице (2011), Тематски речник српског језика : Лексичке релације и функције 3 (2012), Речник скраћеница (2012), Тематски речник српског језика : Лексичке релације и функције 4 (2012), Фразеолошки речник српског језика (2012), Тематски речник српског језика : Лексичке релације и функције 5 (2013), Тематски речник српског језика : Лексичке релације и функције 6 (2014), Тематски речник српског језика : Лексичке релације и функције 7 (2014), Мали речник феминистичких термина (2015).

Изабране публикације:

Оташевић, Ђорђе: Множина градивних именица, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 31/2, Нови Сад 1989, 133–135.

Оташевић, Ђорђе: Однос оказионализама према времену, Наш језик 29/1-2, Београд 1991, 77–81.

Оташевић, Ђорђе: Значење придева са префиксом не-, Наш језик 30/1-5, Београд 1995–1996, 88–95.

Оташевић, Ђорђе: Типологија речника српског језика I (Теоријски оквир), Наш језик, нова серија 45/1–2, Београд 2014, 29–48.

Оташевић, Ђорђе: Класификација предизборних обећања, Slawistyka 13, Gdańsk 2015, 62–68.

Оташевић, Ђорђе: Лексика као експресивно средство у рекламним текстовима на српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд 2016, 337–347.

Биографија:

Рођен 1. децембра 1959. године у Ужицу. Докторирао 1998. на Филолошком факултету у Београду – „Нове речи и значења у савременом српском стандардном језику : Лингвистички аспект“ (ментор проф. др Даринка Гортан-Премк). Од марта 1999. године запослен у Институту за српски језик САНУ. Био главни уредник часописа Синергија (1997–1999). Од 2000. године до данас главни уредник часописа Лингвистичке актуелности. Од 2010. године до данас главни уредник часописа Књижевни преглед. Члан редакције часописа Наш језик (Београд) и Slawistyka (Гдањск, Пољска).

Види више →
 

Рођен 1. децембра 1959. године у Ужицу.

Матурирао у Шестој београдској гимназији 1978. године. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду 1984. године (група за српскохрватски језик са општом лингвистиком) радом из семиотике „Загонетке као знаковни системи“ (ментор проф. др Душан Јовић). Магистрирао 1995. на Филолошком факултету у Београду – „Придеви с негативним префиксима и прилози постали од њих у савременом српском језику“ (ментор проф. др Даринка Гортан-Премк). Докторирао 1998. на Филолошком факултету у Београду – „Нове речи и значења у савременом српском стандардном језику : Лингвистички аспект“ (ментор проф. др Даринка Гортан-Премк).

Од марта 1999. године запослен у Институту за српски језик САНУ.

Од 1999. до 2016. године секретар Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика.

Био главни уредник часописа Синергија (1997–1999). Од 2000. године до данас главни уредник часописа Лингвистичке актуелности. Од 2000. године до данас главни уредник часописа Књижевни преглед. Члан редакције часописа Наш језик (Београд) и Slawistyka (Гдањск, Пољска).