др Жељко Степановић

e-mail:

zhelhko@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Philology H 004, Linguistics H 350, Lexicology H353, History of language H355, Baltic and Slavonic languages and literatures H 590

Кључне речи:

Serbian language, Slavic languages, etymology, diachronic studies, history of language, lexicography

Научна делатност:

The research of Željko Stepanović is focused on Serbian etymology in a Slavic context.

He is also involved in electronic lexicography (digital humanities).

He has presented his research at several national and international conferences.

Изабране публикације:

Stepanović, Željko: Glagoli od osnova *bьr- (*ber-) i *bir- u srpskim i slovenačkim dijalektima (Verbs from Roots *bьr- (*ber-) and *bir- in Serbian and Slovene Dialects), in: Miloš Kovačević, Jelena Petković (eds.), Savremena proučavanja jezika i književnosti, Godina V / knjiga 1, Zbornik radova sa V naučnog skupa mladih filologa Srbije, održanog 30. marta 2013. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2014, 27–37.

Stepanović, Željko: Postverbali s osnovom (‑)bor‑ od kontinuanata psl. glagola *bьrati u srpskom jeziku [Postverbals with the Root (‑)bor‑ Derived from the Continuant of the Palaeo-Slavic Verb *bьrati in the Serbian Language], in: Miloš Kovačević (ed.), Savremena proučavanja jezika i književnosti, Godina VI / knjiga 1, Zbornik radova sa VI naučnog skupa mladih filologa Srbije, održanog 22. marta 2014. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Kragujevac: Filološko‑umetnički fakultet, 2015, 15–22.

Stepanović, Željko: Osnove *bьr‑, *ber‑, *bir‑ i *bor‑ u standardnom srpskom i slovenačkom jeziku [Roots *bьr‑, *ber‑, *bir‑ i *bor‑in Standard Serbian and Slovene Languages], in: Aleksander Urkom (ed.), 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 253–256.

Види више →

Жељко Степановић

истраживач сарадник

Библиографија научних радова

Студије и чланци

Степановић, Жељко: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, cz. 2, red. Jerzy Bartmiński. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 1999. – 481 s., Филолошки преглед 39/1, 2012, 263–267 [приказ].

Степановић, Жељко: Називи објеката за смештај животиња у Речнику српских говора Војводине, у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 77–89.

Степановић, Жељко: Називи објеката за смештај и прераду намирница, житарица, крмних и других биљака у Речнику српских говора Војводине, Konteksti, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, 1. decembar 2012., Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 241–254.

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/konteksti-1.pdf#overlay-context=sadrzaj/2015/978-86-6065-338-5ž

Степановић, Жељко: Глаголи од основа *bьr- (*ber-) и *bir- у српским и словеначким дијалектима, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупa младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 27–37.

Степановић, Жељко: Поствербали с основом (‑)бор‑ од континуаната псл. глагола *bьrati у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупa младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 15–22.

Степановић, Жељко: Основе *bьr‑, *ber‑, *bir‑ и *bor‑ у стандардном српском и словеначком језику, in: Aleksander Urkom (ed.), 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 253–256.

Међународна сарадња

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ / „Narečna leksika srbskega in slovenskega jezika – komparativni aspekt“ (2012–2013)

Европска мрежа за електронску лексикографију – EneL, COST Action IS1305 WG2 (2015–)

Учешћа на скуповима

 Четврти научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 2012.

Пети научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2013.

3rd Conference for Young Slavists, Будимпешта, 2013.

Шести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2014.

Седми научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2015.

Студијски боравци

Јена (Немачка), међуакадемијска сарадња САНУ и Саксонске академије наука и уметности (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), 2011.

Љубљана (Словенија), билатерални пројекат Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект, 2012. и 2013.

Лисабон (Португал), Европска мрежа за електронску лексикографију – EneL, COST, 2015.

Барселона (Шпанија), Европска мрежа за електронску лексикографију – EneL, COST, 2016.

Биографија:

Рођен 17. децембра 1985. године у Београду.

2008    Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (Група за пољски језик и књижевност).

2009    Уписао докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2011    Запослио се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2014    Изабран у звање истраживач сарадник.

2017     Реизабран у звање истраживач сарадник.

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2015–).

Говори и пише пољски и енглески, служи се немачким и руским.

Види више →
 

Рођен 17. децембра 1985. године у Београду.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду на Групи за пољски језик и књижевност (2008).

Запослио се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2011).

Научна звања:

Изабран у звање истраживач сарадник (2.2.2014).

Реизабран у звање истраживач сарадник (24.2.2017).

Међународна сарадња и пројекти

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2015–).

Учешће на научним скуповима

Четврти научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти“, Нови Сад, 2012.

Пети научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2013.

Трећа конференција младих слависта (3rd Conference for Young Slavists), Будимпешта, 2013.

Шести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2014.

Седми научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2015.

Студијски боравци

Међуакадемијска сарадња САНУ и Саксонске академије наука и уметности (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Јена (Немачка),  8–13. мај 2011.

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“, Љубљана (Словенија), 5–16. новембар 2012. и 3–10. новембар 2013.

Летња школа под називом ENeL Training School „Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries“, у организацији COST Action IS1305 WG2, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.

Пети састанак ENeL Action, у организацији COST Action IS1305 WG2, Барселона (Шпанија), 31. март и 1. април 2016.

Остале активности

Учествовао у припреми јубиларног зборника радова „Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“ (превођење, технички послови и коректура), 2013.

Говори и пише пољски и енглески, служи се немачким и руским