др Јелена Јанковић

e-mail:

jelena.jankovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Балтички и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, дијахронија, етимологија, историја језика, лексикографија, лексикологија

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом (посебно русизмима и бохемизмима), као и полонистиком.

Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Јанковић, Јелена: Боје као обележје времена у српском народном календару, у: Лидија Делић (ур.), Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, 87–109.

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада фразеолошких јединица са лексемом језик / język у дескриптивним и фразеолошким речницима српског и пољског језика, у: М. Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности IV/1, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2013, 195–213.

Јанковић, Јелена: О придеву благ „мрсан“ у српском језику, у: Željko Milanović (ур.), Konteksti I, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 165–183.

Јанковић, Јелена: Персонификација петка, у: Vesna Petreska, Joanna Rękas (ур.), Балканскиот фолклор како интеркултурен код II. Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, Скопје–Poznań: Институт за фолклор Марко Цепенков, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2015, 235–250.

Види више →

Јелена Јанковић рођ. Николић

научни сарадник

Библиографија научних радова

Монографске публикације

Етимолошки речник српског језика, Друга свеска: БА-БД, А. Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд 2006, 289 стр.

Етимолошки речник српског језика, Tрeћа свеска: БЕ-БЈ, А. Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Маја Калезић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд 2008, 365 стр.

Студије и чланци

Јанковић, Јелена: Називи и имена домаћих животиња од прасловенског корена *l– у српском језику, Славистика XIV, Славистичко друштво Србије, Београд 2010, 260–274.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у Речнику српских говора Војводине, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 194–211.

Јанковић, Јелена: Семантичка анализа деривата придева бео у српском језику, Прилози проучавању језика 42, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 2011, 9–36.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за мушка лица у српским народним говорима на територији Војводине, у: I. Harák (ур.), Jazyk, literatura a region, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, 70–87.

Јанковић, Јелена: Фитоними од придева бео у српском језику, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година III / Књига 1, Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2012, 121–139.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у источнохерцеговачком дијалекту, Октоих II/3, Одјељење за српски језик и књижевност Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица 2012, 197–209.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Придеви који означавају боје у источнохерцеговачком дијалекту, у: S. Halilović (ур.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Knjiga 1, Сарајево: Slavistički komitet, 2012, 203–211. Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Knjiga 1

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за женска лица у српским говорима Војводине, у: С. Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 31–44.

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада фразеолошких јединица са лексемом језик / język у дескриптивним и фразеолошким речницима српског и пољског језика, у: М. Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2013, 195–213.

Јанковић, Јелена: Боје као обележје времена у српском народном календару, у: Лидија Делић (ур.), Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, 87–109. Boje kao obeležja vremena u srpskom narodnom kalendaru

Јанковић, Јелена: О придеву благ „мрсан“ у српском језику, у: Željko Milanović (ур.), Konteksti I, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 165–183. Konteksti I

Јанковић, Јелена: Персонификација петка, у: Vesna Petreska, Joanna Rękas (ур.), Балканскиот фолклор како интеркултурен код II. Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, Скопје–Poznań: Институт за фолклор Марко Цепенков, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2015, 235–250. Personifikacija “petka”

Јанковић, Јелена: Митолошки и фолклорни речници / Янкович Елена: Мифологические и фольклорные словари, у: Српска лексикографија од Вука до данас / Сербская лексикография от Вука до современности, Каталог изложбе / Каталог выставки, ур. М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Савез славистичких друштава Србије, 2018, 315–327, 404–405.

Прикази

Николић, Јелена: Л. В. Непоп, Лексичнi особливостi польських говiрок на територїї хмельницкької та житомирскої областей, ВПЦ „Київський инiверситет“, Київ 2004, 211 стр., Зборник Матице српске за славистику 69, Нови Сад 2006, 302–306 [приказ].

Јанковић, Јелена: Linguistica Copernicana, 1 (1) 2009, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Зборник Матице српске за славистику 77, Нови Сад 2010, 104–107 [приказ].

Јанковић, Јелена: Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod redakcją Aleksandra Kiklewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011, у: М. Ж. Чаркић (ур.), Стил 11, Београд 2012, 470–473 [приказ].

Јанковић, Јелена: Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, 1–398, Јужнословенски филолог LXXI, Београд 2015, 142–148 [приказ].

Јанковић, Јелена: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 1 Dom, pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015. – 504 стр., Јужнословенски филолог LXXIII/1–2, Институт за српски језик САНУ, Београд 2017, 187–192 [приказ].

 Резимеи

Janković, Jelena, Danijela Stanić: Pejorativni nazivi za ženska lica u Vojvodini, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, 26. novembar 2011, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011, 53.

Јанковић, Јелена: On the Adjective blag in the Serbian language, Contexts, Programme and Book of Abstracts, The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy University of Novi Sad 1st December 2012, 61.

Јанковић, Јелена: Називи дана и седмица по бојама у српском народном календару – словенски контекст; Jankovic, Jelena: Color names of Days and Weeks in the Serbian Folk Calendar – Slavic Context, Култура: у потрази за новом парадигмом, међународна научна конференција, 18. март – 19. март 2013, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 347–348.

Јанковић, Јелена: Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језика, Језици и културе у времену и простору 8, Филозофски факултет, Нови Сад 2018.

Тезе:

Јанковић, Јелена: Етимологија у часопису „Наш језик“, докторска дисертација, одбрањена 4. септембра 2017. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, комисија: проф. др Александар Милановић (ментор, ванредни професор), проф. др Александар Лома (редовни професор), проф. др Вања Станишић (ванредни професор).

Остале активности

Рад на факултету

Ангажовање у настави на Катедри за полонистику Филолошког факултета у Београду (зимски семестар 2014, летњи семестар 2015, у својству докторанда).

 Учешће на скуповима

Трећи научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац 2010.

III Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац 2011.

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево 2011.

Конференција Jazyk, literatura a region, Усти над Лабем 2011.

Међународна конференција Jезици и културе у времену и простору, Нови Сад 2011.

IV Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад 2012.

Међународна научна конференција Култура: у потрази за новом парадигмом, Београд 2013.

Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад 2018.

Остало

Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик, Зборник радова, приредила Марта Бјелетић, технички послови и коректура Марта Бјелетић, Јасна Влајић‑Поповић, Јелена Јанковић, Жељко Степановић, Ана Тешић, Београд 2013.

Биографија:

Рођена 11. новембра 1980. године у Варшави, Пољска.

2003    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за пољски језик и књижевност.

2003    Уписала постдипломске студије, смер Наука о Језику, на Филолошком факултету у Београду.

2004    Волонтирала у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ у склопу стипендије за младе таленте на магистарским студијама Министарства науке и заштите животне средине.

2005    Запослена у Институту за српски језик САНУ на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“ као истраживач приправник.

2009    Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду, модул Језик.

2010    Стекла звање истраживача сарадника.

2013    Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2014    Ангажована у школској 2014/2015. години у настави на Катедри за полонистику Филолошког факултета у Београду у својству докторанда.

2017    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2018    Стекла звање научног сарадника.

Говори и пише пољски, енглески и руски, служи се немачким и осталим словенским језицима.

Види више →
 

Рођена 11. новембра 1980. године у Варшави, Пољска.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за пољски језик и књижевност (2003).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2005).

Докторирала на Филолошком факултету у Београду 2017.

Тезе:

Докторска теза

Етимологија у часопису „Наш језик“, одбрањена 4. септембра 2017. године (ментор: проф. др Александар Милановић, чланови комисије: проф. др Александар Лома , проф. др Вања Станишић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник (21.05.2010).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (08.07.2013).

Изабрана у звање научни сарадник (26.04.2018).

Учешће на научним скуповима

Трећи научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац 2010.

III Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац 2011.

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево 2011.

Конференција Jazyk, literatura a region, Усти над Лабем 2011.

Међународна конференција Jезици и културе у времену и простору, Нови Сад 2011.

IV Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад 2012.

Међународна научна конференција Култура: у потрази за новом парадигмом, Београд 2013.

Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад.

Остале активности:

Рад на факултету

Ангажовање у настави на Катедри за полонистику Филолошког факултета у Београду (зимски семестар 2014, летњи семестар 2015, у својству докторанда). У зимском семестру држала је асистентске вежбе из фонетике на предмету Савремени пољски језик Г – 1, из морфологије на предмету Савремени пољски језик Г – 3 и лекторске вежбе на предметима Савремени пољски језик Г – 5 и Г – 7. У летњем семестру држала је асистентске вежбе из морфологије на предмету Савремени пољски језик Г – 4, из творбе речи на предмету Пољски језик 6 и из лексикологије и лексикографије на предмету Пољски језик 8.