др Тања Милосављевић

e-mail:

tanja77nis@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 69 2045534

Научне области:

Дијалектологија H 401, Лексикологија H353.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, дијалекатска лексикологија.

Научна делатност:

Бави се испитивањем призренско-тимочких говора, са посебним научним интересовањем за дијалекатску лексику.

Учествовала на двадесет домаћих научних скупова и конференција са међународним учешћем.

Изабране публикације:

Милосављевић, Тања: Говор села Присјана (Горњег и Доњег), Српски дијалектолошки зборник 56, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски  језик САНУ, 2009, 373-559.

Милосављевић, Тања: Метафоричка номинација човека у српском призренском говору, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 229-239.

Милосављевић, Тања: Називи за одело у контексту контактне лингвистике, у: Бојана Димитријевић (ур.), Језик и књижевност у контакту и дисконтакту. Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2015, 73–85.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’национална и верска припадност’ у српском призренском говору, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 46 (4), Косовска Митровица 2016, 23‒49.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’темперамент’ у српском призренском говору, Наслеђе. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу 35, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 9‒27.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са ’хиперсемом улога женског члана’ породице у српском призренском говору, Књижевност и језик, 64/1‒2, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017, 185‒200.

Види више →

Др Тања Милосављевић

Библиографија

 Библиографија научних радова

 Монографске публикације

 Милосављевић, Тања: Говор села Присјана (Горњег и Доњег), Српски дијалектолошки зборник 56, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски  језик САНУ, 2009, 373-559.

 Студије и чланци

Милосављевић, Тања:  Ставови о језику, у: Александра Јанић (ур.), Радови (Зборници – мала серија) 1, Ниш ‒ Темишвар: Универзитет у Нишу, Universitatea de vest din Timişoara, 2010, 25-39.

Милосављевић, Тања: Говор Горњег и Доњег Присјана у светлу суседних говора, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 295-304.

Милосављевић, Тања: Mеђугенерацијске разлике у систему источносрбијанских говора, Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске − Друштва чланова у Црној Гори 1/1−2, Београд 2011, 233–238.

Милосављевић, Тања: Дијалекатски текстови као могућа основа литерарног казивања, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 319-325.

Милосављевић, Тања: Ковачка лексика у Заплању, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXIV] 11, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2011, 165–814.

Милосављевић, Тања: Лична имена са основом мил– код Срба и Бугара, у: Бојана Димитријевић (ур.), Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет Ниш, 2011, 97–121.

Милосављевић, Тања: Фреквенцијски речник именица у приповеци Кусидол Слободана Џунића, у: Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић (ур.), Прилози фреквенцијском речнику српског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2012, 67–83.

Милосављевић, Тања: Физичке активности које припадају јунаштву у српским епским песмама, у: Ненад Живановић (ур.), Антрополошки и теонтрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш: Факултет спорта и физичке културе, 2012, 219-225.

Милосављевић, Тања: Дијалекатска лексика којом се изражава однос према материјалним добрима, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига I, Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 299-306.

Милосављевић, Тања: Називи за свиралу у светлу језичке интерференције, у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV, књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 65-76.

Милосављевић, Тања, Ана Савић-Грујић: Компаративнa анализа фреквентности именица у приповеци „Шала”, Антона Павловича Чехова, у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 414–430. file:///C:/Users/ANASAV~1/AppData/Local/Temp/13._YYYY_YYYYYYYYYYYY.pdf

Милосављевић, Тања: Поступци лексикографисања варијетета у новијим дијалекатским речницима, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 209-219.

Милосављевић, Тања: Метеоролошка лексика у говору Заплања, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, 367−382.

Милосављевић, Тања, Ана Савић-Грујић: Основна и фигуративна значења лексеме ‘ђаво’ у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 167–177. file:///C:/Users/ANASAV~1/AppData/Local/Temp/Sadrzaj_22.pdf.

Милосављевић, Тања: Метафоричка номинација човека у српском призренском говору, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 229-239.

Милосављевић, Тања: Естетски моменти у разграничењу лексике са основним значењем врт, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура VII: врт, Београд – Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014, 17–23.

Милосављевић, Тања: Померања у употреби предлога у вези са општим падежом призренско-тимочких говора, у: Бојана Димитријевић (ур.), Језик, књижевност и култура. Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 124-135.

Милосављевић, Тања: Називи за сукњу и кецељу у контексту контактне лингвистике, Contexts, Zbornik radova sa prvog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 213-225. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/978-86-6065-292-0

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’осећање’ у српском призренском говору, у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 151-170.

Милосављевић, Тања: Називи за одело у контексту контактне лингвистике, у: Бојана Димитријевић (ур.), Језик и књижевност у контакту и дисконтакту. Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2015, 73–85.

Милосављевић, Тања: Лексика заната у српском говору Призрена, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура VIII: Занат, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Факултет уметности Ниш, 2015, 189‒205.

Милосављевић, Тања: Једно поређење фонда турцизама у нишком крају са стањем у српском говору Призрена, Годишњак за српски језик [Година XXVII] 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 175-182.

Милосављевић, Тања: Рад Ане Плотњикове на етнолингвистичког географији Јужних Словена, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац – Ниш: Лесковачки културни центар, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 511‒519. http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/76_1_Dijalekti_srpskog_jezika_-_zbornik.pdf

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’национална и верска припадност’ у српском призренском говору, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 46 (4), Косовска Митровица 2016, 23‒49.

Милосављевић, Тања: Социјално-културна специфика именовања животног простора у српском призренском говору, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура IX: Простор, Београд – Ниш: САНУ – Огранак у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Факултет уметности Ниш, 2016, 87‒99.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’темперамент’ у српском призренском говору, Наслеђе. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу 35, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 9‒27.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група глагола емоционалних стања  у српском призренском говору, Годишњак за српски језик [Година XXVIII] 15, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 93‒112.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичке групе глагола емоционалних односа и глагола екстериоризације емоција у српском призренском говору, Годишњак за српски језик [Година XXVIII] 15, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 113‒130.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са ’хиперсемом улога женског члана’ породице у српском призренском говору, Књижевност и језик, 64/1‒2, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017, 185‒200.

Прикази и краћи стручни радови

Милосављевић, Тања: Локални говор као средство карактеризације и психологизације књижевних ликова, Градина 27, Ниш 2008, 100-104.

Милосављевић, Тања: Старе игре и нове игрице, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура – Игра, Ниш: Универзитет у Нишу и Центар за научна истраживања САНУ, 2011, 175–180.

Милосављевић, Тања, Недељко Богдановић: Нос у народном језику, фразеологији и култури, у: Сретен Петровић (ур.), Етнокултуролошки зборник 16, Сврљиг 2012, 83-89.

Милосављевић, Тања: Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Методичка пракса, бр. 1, Vol 13, Београд 2012, 133-136 [приказ].

Милосављевић, Тања З.: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 43 (2) , Косовска Митровица 2013, 807818 [приказ].

 Тезе

 Милосављевић, Тања: Говор села Присјана (Горњег и Доњег), магистарски рад, одбрањен 8. 9. 2009. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (ментор: проф. др Љубисав Ћирић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић, проф. др Јордана Марковић).

Милосављевић, Тања: Лексика српског призренског говора, докторска дисертација, одбрањена 3. 9. 2016. године, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу (ментор: проф. др Радивоје Младеновић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Никола Рамић).

Остале активности

 Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

 Учешће на научним скуповима

Јелена Димитријевић, живот и дело, Ниш, 2004.

Српски језик, књижевност, уметност, IV, Крагјевац, 2009.

Традиционална естетска култура V: игра, Ниш, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, 3, Лесковац, 2010.

Име у култури Срба и Бугара, Ниш, 2011.

Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш, 2011.

Српски језик, књижевност, уметност, VI, Крагујевац, 2011.

Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, 4, Крагујевац,  2012.

Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Contexts, 1, Novi Sad, 2012.

Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Српски језик, књижевност, уметност, VIII, Крагујевац, 2013.

Наука и савремени универзитет 3, Ниш, 2013.

Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш, 2013.

Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Традиционална естетска култура IX: простор, Ниш, 2014.

Наука и савремени универзитет 4, Ниш, 2014.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Српски језик, књижевност, уметност, XI, Крагујевац, 2016.

Биографија:

Рођена 25. 2. 1977. године у Нишу.

2004 Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (Студијска група за српски језик и књижевност).

2009 Магистрирала на Филозофском факултету у Нишу.

2011 Запослила се у Институту за српски језик САНУ и изабрана у звање истраживач сарадник.

2014 Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2016 Докторирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

Говори и пише руски и енглески језик.

Види више →
 

Рођена 25. фебруара 1977. године у Нишу.

Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за српски језик и књижевност (2004).

Магистрирала на Филозофском факултету у Нишу, на Одсеку за српски језик (2009).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (2011).

Докторирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (2016).

Тезе

Магистарска теза: ,,Говор села Присјана (Горњег и Доњег)“, одбрањена 8. септембра 2009. године (ментор: проф. др Љубисав Ћирић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић, проф. др Јордана Марковић).

Докторска теза: ,,Лексика српског призренског говора“, одбрањена 3. септембра 2016. године (ментор: проф. др Радивоје Младеновић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Никола Рамић).

Научна звања

Изабрана у звање истраживач приправник (8. 2. 2011).

Изабрана у звање истраживач сарадник (1. 9. 2011).

Реизабрана у звање исраживач сарадник (2. 2. 2014).

Међународна сарадња и пројекти

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Учешће на научним скуповима

Српски језик, књижевност, уметност, IV, Крагјевац, 2009.

Традиционална естетска култура V: игра, Ниш, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, 3, Лесковац, 2010.

Име у култури Срба и Бугара, Ниш, 2011.

Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш, 2011.

Српски језик, књижевност, уметност, VI, Крагујевац, 2011.

Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, 4, Крагујевац,  2012.

Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Contexts, 1, Novi Sad, 2012.

Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Српски језик, књижевност, уметност, VIII, Крагујевац, 2013.

Наука и савремени универзитет 3, Ниш, 2013.

Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш, 2013.

Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Традиционална естетска култура IX: простор, Ниш, 2014.

Наука и савремени универзитет 4, Ниш, 2014.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Српски језик, књижевност, уметност, XI, Крагујевац, 2016.

Српско језичко и књижевно насљеђе на простору Црне Горе. Српски језик и књижевност данас, II, Подгорица, 2017.

Остале активности

Говори и пише енглески и руски.