др Марта Бјелетић

e-mail:

marta.bjeletic@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/MartaBjeletic

Телефон:

+381 11 320 8 220

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Балтски и словенски језици и књижевности Н590.

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, дијахронија, етимологија, лексикологија, лексикографија, етнолингвистика.

Признања и награде:

Добитник награде Славистичког друштва Србије „Павле Ивић“ за 2006. годину за монографију Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Београд 2006.

Научна делатност:

Бави се српском и словенском етимологијом, посебно проучавањем терминологије сродства, проблемима експресивне творбе и осветљавањем порекла речи са етнолингвистичког аспекта.

Аутор је монографије Исковрнути глаголи (2006) и коаутор Огледне свеске (1998) и три свеске Етимолошког речника српског језика (2003, 2006, 2008), као и Појмовника српске културе (2011–).

Објавила преко 100 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима и учествовала на преко 30 научних скупова у земљи и иностранству, углавном по позиву.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, 1–, Александар Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, Марија Вучковић, Маја Ђокић (аутори и сарадници), Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2003–.

Бјелетић, Марта: Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2006, 490 стр. (Монографије, 2).

Бјелетић, Марта: Духовна култура Словена у светлу етимологије: јсл. (х)ала, у: Jerzy Rusek, Wiesław Boryś, Leszek Bednarczuk (red.), Dzieje Słowian w świetle leksyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, 75–82.

Бјелетић, Марта: Веде и неведе. Прилог проучавању семантике псл. *věd-, у: Предраг Пипер, Љубинко Раденковић, Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика. У част академика Светлане Толстој, Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, 2008, 95–108 (Српски језик у светлу савремених лингвистичких терорија, 3).

Белетич, Марта: Дополнение к исследованию терминологии родства в сербском языке (чукундед), Этимология 2009–2011, Москва 2012, 3–17.

Бјелетић, Марта: О лексичкој породици псл. *brъstь/*brъstъ „пупољак, изданак“, у: Metka Furlan, Alenka Šivic-Dular (ur.), Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 47–59.

Бјелетић, Марта: Этимологизация „словообразовательных гапаксов“ (на примере с.‑хорв. разговетан ‘внятный, ясный, понятный’), in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 15–25 (Studia etymologica Brunensia, 15).

Види више →

др Марта Бјелетић

научни саветник

Библиографија

Монографске публикације

Етимолошки одсек Института за српски језик, Огледна свеска, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с. књ. 15, Београд 1998 (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Павле Ивић, Александар Лома, Биљана Сикимић, Снежана Петровић), L + 99 стр.

https://www.academia.edu/11723083/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA._%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0

Етимолошки речник српског језика, 1, а–аш, Александар Лома (уредио), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (израдили), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници), Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр.

https://www.academia.edu/11656969/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_%D0%90-%D0%90%D1%88_Etymological_Dictionary_of_the_Serbian_Language_1_A-A%C5%A1_

Бјелетић, Марта: Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2006, 490 стр. (Монографије, 2).

https://www.academia.edu/11721628/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8._%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D1%83_Verbs_with_a_twist._Types_of_expressive_preverbal_formatives_in_Serbian_and_Croatian_language_material_

[Куркина, Л. В: Марта Бјелетић, Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу). Институт за српски језик САНУ. Монографије 2. Београд, 2006, 489 с., Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 445–459 (на руском језику).

Спасојевић, Марина: Марта Бјелетић, Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Монографије 2, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2006, 490 стр., Наш језик 37/1–4, Београд 2006, 89–91.]

Етимолошки речник српског језика, 2, ба-бд (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2006, 289 стр.

https://www.academia.edu/11656952/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2_%D0%91%D0%B0-%D0%91%D0%B4_Etymological_Dictionary_of_the_Serbian_Language_2_Ba-Bd_

Етимолошки речник српског језика, Свеска 3: БЕ-БЈ (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2008, 365 стр.

https://www.academia.edu/11752088/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%91e-%D0%91j_Etymological_Dictionary_of_the_Serbian_Language_3_Be-Bj_

Студије и чланци

Bjeletić, Мarta: O poreklu nekih reči iz istočne Srbije, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 34/2, Нови Сад 1991, 159–169.

https://www.academia.edu/11723614/O_poreklu_nekih_re%C4%8Di_iz_isto%C4%8Dne_Srbije_On_the_origin_of_some_words_from_Eastern_Serbia

Бјелетић, Марта: Родбинска терминологија код Срба у Румунији, Научни састанак слависта у Вукове дане 20/2, Београд 1991, 391–401.

https://www.academia.edu/11723814/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8_Kinship_terminology_among_the_Serbs_in_Romania

Bjeletić, Мarta, Jasna Vlajić-Popović: Etimološki problemi nekih ekspresivnih glagola kretanja, Wiener Slavistisches Jahrbuch 37, Wien 1991, 127–134.

Бјелетић, Марта: Српскохрватско чалабрцнути, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/2, Нови Сад 1993, 37–45.

Bjeletić, Мarta, Jasna Vlajić-Popović: On Serbo-Croatian verb gegati se „to stagger”, Балканско езикознание/Linguistique balkanique 36/2, София 1993, 93–99.

https://www.academia.edu/11723890/On_Serbo-Croatian_gegati_se_to_stagger_

Бјелетић, Марта: Експресивна средства у творби српскохрватских глагола (на материјалу говора југоисточне Србије), Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд 1994, 265–271.

Бјелетић, Марта: О неким експресивним глаголским префиксима, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 351–358.

https://www.academia.edu/11723954/%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_On_some_expressive_verbal_prefixes

Бјелетић, Марта: Терминологија крвног сродства у српскохрватском језику, Јужнословенски филолог 50, Београд 1994, 199–207.

https://www.academia.edu/11724045/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83_Blood_kinship_terminology_in_Serbo-Croatian

Bjeletić, Мarta: Neke slovenske etimologije na Jadranu, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 38/2, Нови Сад 1995, 85–92.

https://www.academia.edu/11724092/Neke_slovenske_etimologije_na_Jadranu_Some_Slavic_etymologies_in_the_Adriatic_region

Bjeletić, Мarta: Turcizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva, Јужнословенски филолог 51, Београд 1995, 203–221.

https://www.academia.edu/11724140/Turcizmi_u_srpskohrvatskoj_terminologiji_srodstva_Turcisms_in_Serbo-Croatian_kinship_terminology

Бјелетић, Марта: Од девет брата крв (фитоними и термини сродства), Кодови словенских култура. Биљке 1, Београд 1996, 89–101.

https://www.academia.edu/24324172/%D0%9E%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_Nine_brothers_blood_Phytonyms_and_kinship_terms_

Bjeletić, Мarta: Hungarizmi i germanizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva, у: Јудита Планкош (ур.), Лексичке позајмљенице, Суботица: Градска библиотека, Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996, 199–208.

https://www.academia.edu/11724169/Hungarizmi_i_germanizmi_u_srpskohrvatskoj_terminologiji_srodstva_Hungarisms_and_Turcisms_in_Serbo-Croatian_kinship_terminology

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома: Нивои етимолошке анализе и сегментација одреднице у Етимолошком речнику српскохрватског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 40/1, Нови Сад 1997, 9–19. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома: Методолошки приступ и структура одреднице, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 64–75.]

https://www.academia.edu/11724906/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D1%83_%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_Levels_of_etymological_analysis_and_segmentation_of_lemma_in_the_new_etymological_dictionary_of_Serbo-Croatian

Bjeletić, Мarta: Praslovenska leksika u Etimološkom rečniku srpskohrvatskog jezika, u: Јerzy Rusek, Wiesław Boryś (red.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 1998, 239–247. [= Бјелетић, Марта: О прасловенској лексици, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 76–83.]

https://www.academia.edu/11724942/Praslovenska_leksika_u_Etimolo%C5%A1kom_re%C4%8Dniku_srpskohrvatskog_jezika_The_Proto-Slavic_lexicon_in_the_etymological_dictionary_of_Serbo-Croatian

Бјелетић, Марта: Кост кости (делови тела као ознаке сродства), Кодови словенских култура. Делови тела 4, Београд 1999, 48–67.

https://www.academia.edu/24324356/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_Bone_of_the_bone_Bodily_parts_as_kinship_designations_

Бјелетић, Марта: Таворити, Наш језик 33/1–2, Београд 1999, 119–126.

Бјелетић, Марта: Из експресивне префиксације: сх. кочоперити се, Јужнословенски филолог 56/1–2, Београд 2000, 109–124.

https://www.academia.edu/11725030/%D0%98%D0%B7_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%81%D1%85._%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5_From_the_expressive_prefixation_S.-Cr._ko%C4%8Doperiti_se

Bjeletić, Мarta: Poljska građa u časopisu Anthropophyteia, u: Dejan Ajdačić (prir.), Erotsko u folkloru Slovena, Beograd: Stubovi kulture, 2000, 428–435.

Бјелетић, Марта: Беле пчеле, Кодови словенских култура. Боје 6, Београд 2001, 106–118.

https://www.academia.edu/24324440/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5_White_bees

Белетич, Марта: Отново за словообразувателния елемент –то– (върху материал предимно от сърбохърватските диалекти), Български език 1, 2001–2002, София 2002, 114–119.

Бјелетић, Марта: Духовна култура Словена у светлу етимологије: јсл. (х)ала, у: Jerzy Rusek, Wiesław Boryś, Leszek Bednarczuk (red.), Dzieje Słowian w świetle leksyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, 75–82. https://www.academia.edu/11725489/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%98%D1%81%D0%BB._%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B0_Non-material_culture_of_the_Slavs_in_the_light_of_etymology_South_Slavic_x_ala

Бјелетић, Марта: Пројекат Етимолошког речника српског језика, Славистика 6, Београд 2002, 125–134. [= Бјелетић, Марта: Пунолетство, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 36–42.]

Бјелетић, Марта: Прилог проучавању с.-х. којасити се, Studia etymologica Brunensia 2, Praha 2003, 377–389.

https://www.academia.edu/11725586/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%81.-%D1%85._%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5_A_contribution_to_the_study_of_S.-Cr._kojasiti_se

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Имплицитна и експлицитна семантичка објашњења у етимолошком речнику (на примеру Етимолошког речника српског језика), Зборник Матице српске за славистику 63, Нови Сад 2003, 29–43. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: О семантици, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 102–116.]

https://www.academia.edu/11725887/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D1%83_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_Implicit_and_explicit_semantic_interpretations_in_an_etymological_dictionary_the_case_of_Etimolo%C5%A1ki_re%C4%8Dnik_srpskog_jezika_

Бјелетић, Марта: К изучению прасл. *verg– / *verz-, Этимология 20002002, Москва 2003, 28–38.

https://www.academia.edu/12023804/%D0%9A_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB._verg-_verz-_A_contribution_to_the_study_of_PSl._verg-_verz

Бјелетић, Марта: Прилог проучавању с.-х. (с)комрачити „tenacem esse“, „misere, anguste vivere“, Rocznik Slawistyczny 54, Kraków 2004, 121–129.

https://www.academia.edu/11725943/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%81.-%D1%85._%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8_tenacem_esse_misere_anguste_vivere_Towards_the_study_of_S.-Cr._s_komra%C4%8Diti_tenacem_esse_misere_anguste_vivere_

Бјелетић, Марта: Јужнословенска лексика у балканском контексту. Лексичка породица именице хала, Balcanica 34, Belgrade 2004, 143–155.

https://www.academia.edu/11655958/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83._%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0_South_Slavic_lexicon_in_Balkanic_context._The_word_family_of_the_noun_xala

Бјелетић, Марта, Александар Лома: Допринос Павла Ивића етимологији и ономастици, у: Јудита Планкош и др. (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека, Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 131–140. [= Бјелетић, Марта, Александар Лома: Ивићева „етимолошка“ жица, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 21–29.]

https://www.academia.edu/11725962/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8_The_contribution_of_Pavle_Ivi%C4%87_to_etymology_and_onomastics

Белетич, Марта: Към произхода на бълг. диал. муняк „срамежлив, стеснителен човек; мълчаливец; глупак“, Български език 51/4, София 2004, 67–73.

Бјелетић, Марта: Прилог проучавању псл. *vęz-, у: А. Ф. Журавлев (ред.), Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот, Москва: Индрик, 2006, 40–50.

Бјелетић, Марта: Из лексике југоисточне Србије (папрљак, патрче, памрака), Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд 2006, 451–459.

https://www.academia.edu/11722305/%D0%98%D0%B7_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%99%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_From_the_lexicon_of_southeastern_Serbia_paprljak_patr%C4%8De_pamraka_

Бјелетић, Марта: Падртине (творбени архаизам из Бучума), Годишњак за српски језик и књижевност 8, Ниш 2006, 39–43.

https://www.academia.edu/11725981/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0_Padrtine_a_word-formation_archaism_from_Bu%C4%8Dum_

Бјелетић, Марта: Прилог проучавању псл. *ver-, у: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia etymologica Brunensia 3, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 35–45.

https://www.academia.edu/11726010/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D0%BF%D1%81%D0%BB._ver-_A_contribution_to_the_study_of_Proto-Slavic_verti_v%D1%8Cr%C7%AB

Белетич, Марта: Из фольклорно-мифологической лексики (блаза и блазна), Этимология 20032005, Москва 2007, 12–22.

https://www.academia.edu/12023837/%D0%98%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0_From_the_folklore-mythological_lexicon_blaza_and_blazna_

Бјелетић, Марта: Пројекат „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 151–170. [= Бјелетић, Марта: Зрелост и први плодови, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 43–47.]

https://www.academia.edu/11726037/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_The_project_for_Etymological_research_of_the_Serbian_language_and_compiling_the_Etymological_dictionary_of_the_Serbian_language_

Бјелетић, Марта: У ишчекивању речника Роваца (срп. дијал. скалабучити „сакупити (стоку), помешати”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 71–76.

https://www.academia.edu/11726053/%D0%A3_%D0%B8%D1%88%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF._%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB._%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8_While_awaiting_the_dictionary_of_Rovci_S.-Cr._dial_skalabu%C4%8Diti_to_gather_cattle_to_mix_

Бјелетић, Марта: С.-х. ни пири, ни вири „не расте, не успева” (формално-семантички паралелизам глаголских гнезда као пут ка етимологији), у: Александар Лома и др. (ур.) Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, 27–40.

https://www.academia.edu/11726068/%D0%A1.-%D1%85._%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B8_S.-Cr._ni_piri_ni_viri_doesn_t_grow_doesn_t_thrive_the_formal-semantic_parallelism_of_verbal_nests_as_a_way_to_etymological_solution_

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Екстралингвистички фактори у етимолошким истраживањима (на примеру Етимолошког речника српског језика), Зборник Матице српске за славистику 73, Нови Сад 2008, 57–70. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Шта све један етимолог мора да зна, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 130–142.]

https://www.academia.edu/11726083/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_Extralinguistic_factors_in_etymological_research_the_case_of_Etimolo%C5%A1ki_re%C4%8Dnik_srpskog_jezika_the_Serbian_etymological_dictionary_

Бјелетић, Марта: Од дијалекатске потврде до етимолошког проблема (с.‑х. ерлав „искривљен; разрок, приглуп”), Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2008, 419–429.

https://www.academia.edu/11726126/%D0%9E%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81.-%D1%85-_%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF_From_a_dialectal_attestation_to_the_etymological_problem_S.-Cr._erlav_crooked_bent_cross-eyed_stupid_

Бјелетић, Марта: Веде и неведе. Прилог проучавању семантике псл. *věd-, у: Предраг Пипер, Љубинко Раденковић, Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика. У част академика Светлане Толстој, Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, 2008, 95–108 (Српски језик у светлу савремених лингвистичких терорија, 3).

https://www.academia.edu/11726134/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%BB._v%C4%9Bd-_Vede_and_nevede._A_contribution_to_the_study_of_the_semantics_of_PSl._v%C4%9Bd

Бјелетић, Марта: Ни ćетан ни савјетан, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 65–69. [= Bjeletić, Мarta: Ni śetan ni savjetan, u: Luka Breneselović (prir.), Spomenica Valtazara Bogišića. O stogodišnjici njegove smrti. Knjiga 2, Beograd: Službeni glasnik, Institut za uporedno pravo Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2011, 467–470.]

Бјелетић, Марта: Још једном о с.‑х. занов(иј)етати (проблеми етимолошке праксе), у: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia etymologica Brunensia 6, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 27–36.

https://www.academia.edu/11726152/%D0%88%D0%BE%D1%88_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE_%D1%81.-%D1%85._%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%98_%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5_Studia_etymologica_Brunensia_6_Praha_2009_27_36._S.-Cr._zanov_ij_etati_revisited_problems_of_etymological_praxis_

Бјелетић, Марта: Прилог проучавању придева типа боговетан, Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 299–317.

https://www.academia.edu/11766820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_Towards_a_study_of_adjectives_bogovetan_and_the_like

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Павле Ивић као покретач савремених етимолошких истраживања српског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад 2009, 67–75. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Како визију спровести у дело, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 11–20.]

https://www.academia.edu/11767671/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%BA%D0%B0%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%87_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_Pavle_Ivi%C4%87_as_the_founder_of_modern_etymological_studies_of_the_Serbian_language

Бјелетић, Марта: Пабрстиње: праславянский реликт на Славянском Юге, Јужнословенски филолог 66, Београд 2010, 123–134.

https://www.academia.edu/11767975/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%AE%D0%B3%D0%B5_Pabrstinje_a_Proto-Slavic_relic_in_the_Slavic_South

Бјелетић, Марта: Резултати и перспективе српске етимолошке лексикографије, у: Срето Танасић (ур.),  Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 289–299. [= Бјелетић, Марта: Српска етимолошка лексикографија данас, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 48–57.]

Бјелетић, Марта: О лексичкој породици псл. *brъstь/*brъstъ „пупољак, изданак“, у: Metka Furlan, Alenka Šivic-Dular (ur.), Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 47–59.

https://www.academia.edu/11973830/%D0%9E_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%BB._br%D1%8Ast%D1%8C_br%D1%8Ast%D1%8A_%D0%BF%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83_On_the_lexical_family_of_PSl._br%D1%8Ast%D1%8C_br%D1%8Ast%D1%8A_bud_sprout_shoot_fodder_

Бјелетић, Марта: Этимологизация „словообразовательных гапаксов“ (на примере с.‑хорв. разговетан ‘внятный, ясный, понятный’), in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 15–25 (Studia etymologica Brunensia, 15).

https://www.academia.edu/31880302/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81.-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_Etymologization_of_word-formation_hapaxes_the_case_of_S.-Cr._razgovetan_distinct_recognizable_clear_

Белетич, Марта: Дополнение к исследованию терминологии родства в сербском языке (чукундед), Этимология 2009–2011, Москва 2012, 3–17.

Bjeletić, Мarta: Uwagi tłumacza na marginesie serbskiego przekładu książki Jerzego Bartmińskiego Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије, Etnolingwistyka 24, Lublin 2012, 260–264.

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Једнотомни етимолошки речник српског језика (методолошки аспект), Зборник Матице српске за славистику 83, Нови Сад 2013, 171–180. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Једнотомник – између популарног и научног речника, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 145–154.]

https://www.academia.edu/11991610/%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_The_single_volume_Etymological_dictionary_of_the_Serbian_language_methodological_aspect_

Белетич, Марта, Александар Лома: Сон, смерть, судьба. Наблюдения над прасл. *mora, *mara, у: А. В. Гура, О. В. Белова, Е. Л. Березович (ред.), Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы Михайловны Толстой, Москва: Индрик, 2013, 56–75.

Бјелетић, Марта: Словенски месецослов (од Миклошича до Спича), у: Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Лома (ур.), Miklosichiana bicentenaria. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, Београд: САНУ, Старословенски одбор, 2013, 99–128 (Посебна издања, Књига DCLXXV, Одељење језика и књижевности, Књига 58).

https://www.academia.edu/11991537/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0_Slavic_month_names_from_Miklosich_to_Spi%C4%8D_

Бјелетић, Марта: Из рада на једнотомнoм етимолошком речнику српског језика (клòнути ‘нагнути се, погнути се; ослабити, малаксати; изгубити наду’), у: Mariola Jakubowicz, Beata Raszewska-Żurek (eds.), Studia Borysiana. Etymologica – diachronica – slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014, 173–188.

Бјелетић, Марта: Руковети завичајне лексике (Чрни врх : Бањани), Годишњак за српски језик 13, Ниш 2014, 79–94.

https://www.academia.edu/11991463/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A7%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_13_%D0%9D%D0%B8%D1%88_2014._Handfuls_of_native_words_%C4%8Crni_vrh_Banjani_

Бјелетић, Марта: О придевима типа милосрдан (прилог проучавању сложеница у српском језику), у: Јованка Радић, Виктор Савић (ур.), Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе (863–2013), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 173–192 (Старословенско и српско наслеђе, 1)

https://www.academia.edu/27957364/O_pridevima_tipa_milosrdan_prilog_prou%C4%8Davanju_slo%C5%BEenica_u_srpskom_jeziku_The_adjectives_of_the_type_milosrdan_a_contribution_to_the_study_of_compounds_in_the_Serbian_language_

Бјелетић, Марта: Проблема хронологическо-генеалогической стратификации слов славянского происхождения в однотомном этимологическом словаре сербского языка (на примере номинальных сложений), у: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 43–55 (Studia etymologica Brunensia, 18).

https://www.academia.edu/13276268/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_

Бјелетић, Марта: Из експресивне префиксације – на материјалу говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина, Јужнословенски филолог 72/1–2, Београд 2016, 85–103.

Бјелетић, Марта: Придеви са значењем ‘коврџав’ у српском језику (на грађи за Општесловенски лингвистички атлас), Јужнословенски филолог 72/3–4, Београд 2016, 93–110.

Влајић-Поповић, Јасна, Марта Бјелетић: Приручни етимолошки речник српског језика – допринос савременој етимологији, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 197–210.

https://www.academia.edu/32066560/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B8_The_concise_etymological_dictionary_of_Serbian_its_contribution_to_contemporary_etymology

Бјелетић, Марта: Лексикографска обрада с.-х. глагола кȁпати ‘stillare’ (хомонимија или полисемија?), у: Рајна Драгићевић (ур.), Путевима речи. Зборник радова у част Даринки Гортан Премк, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017, 537–548.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Bjeletić, Мarta: Predstave o ljubavi u narodu. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Miłośc ludowa, Wrocław 1991, Расковник 77–78, Београд 1994, 138–142 [приказ].

Bjeletić, Мarta: Stanisław Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994, Јужнословенски филолог 51, Београд 1995, 359–362 [приказ].

Bjeletić, Мarta: Zbornik u čast Zuzane Topolinjske. Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa 1991, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 38/2, Нови Сад 1995, 227–228 [приказ].

Bjeletić, Мarta: Wiesław Boryś i Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I, A-Č, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994, 272 str., Јужнословенски филолог 52, Београд 1996, 213–219 [приказ].

Bjeletić, Мarta: Hanna Popowska-Taborska i Wiesław Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, seria Język na pograniczach 15, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996, 434 str., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/1, Нови Сад 1996, 212–216 [приказ].

Bjeletić, Мarta: Međunarodna naučna konferencija „Praslovenski jezik i njegov raspad“, Јужнословенски филолог 53, Београд 1997, 258–262 [хроника].

Лома, Алексанадар, Јасна Влајић-Поповић, Марта Бјелетић, Снежана Петровић: Међународни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења академик Владимира Георгиева, Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године, Јужнословенски филолог 55, Београд 1999, 169–170 [хроника].

Бјелетић, Марта: Franciszek Sławski (13. V 1916 – 19. I 2001), Јужнословенски филолог 57, Београд 2001, 132–135 [In memoriam].

Бјелетић, Марта: Три пољска јубиларна зборника (Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś, pod redakcją Henryka Wróbla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 277 str.; Sãkroviúe slovesânoí. Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny, pod redakcją Wandy Stępniak-Minczewej i Wiesława Borysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000., 244 str.; Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski, pod redakcją Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000., 175 str.), Јужнословенски филолог 58, Београд 2002, 164–171 [приказ].

Бјелетић, Марта: Франћишек Славски (1916 – 2001), Зборник Матице српске за славистику 61, Нови Сад 2002, 224 [In memoriam].

Бјелетић, Марта: Јубиларни зборник посвећен Зузани Тополињској. Славистички студии (Списание на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески” за 2001 година) 10, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2002, 529 стр., Јужнословенски филолог 60, Београд 2004, 213–217 [приказ].

Бјелетић, Марта: Ризница „увелих“ речи. Светозар Гаговић, Из лексике Пиве (село Безује), Српски дијалектолошки зборник LI, Београд 2004, 1–312, Јужнословенски филолог 61, Београд 2005, 294–301 [приказ].

Бјелетић, Марта: Введенская Л.А., Колесников Н.П. – Этимология: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 221 стр. – (Серия „Учебное пособие“), Зборник Матице српске за славистику 70, Нови Сад 2006, 400–403 [приказ].

https://www.academia.edu/12026667/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B.%D0%90._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F._%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5._%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_2004._221_%D1%81%D1%82%D1%80

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Скуп посвећен етнолингвистици, ономастици и етимологији, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 211–215 [хроника].

Бјелетић, Марта: Магични свет дијалекатске лексике. Момчило Златановић. Речник говора југа Србије (провинцијализми, дијалектизми, варваризми и др.). Врање: Аурора, 2011, 561 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 294–301 [приказ].

https://www.academia.edu/12026512/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5._%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B._%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80._._%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%90%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_2011_561_%D1%81%D1%82%D1%80

Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић, Снежана Петровић: Етимолошки симпозијум Брно 2011. Теорија и емпирија у словенској дијахронијској лингвистици. 6–8. септембар 2011, Брно, Чешка Република, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 267–271 [хроника].

Библиографије

 Бјелетић, Марта, Биљана Сикимић: Библиографија радова о језику Срба у Румунији, Темишварски зборник 1, Нови Сад 1994, 233–237.

Бјелетић, Марта: Изабрана библиографија радова сарадника Етимолошког одсека Института за српски језик, Славистика 1, Београд 1997, 187–191.

[Bjeletić, Marta – prinosnik iz SR Jugoslavije], Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995 (z uzupełnieniami za lata 1992–1994), Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1999, 293–327.

Бјелетић, Марта: Изабрана библиографија радова сарадника Етимолошког одсека Института за српски језик. II, Славистика 6, Београд 2002, 130–134 [у оквиру рада: Пројекат Етимолошког речника српског језика].

[Bjeletić, Marta – prinosnik iz Srbije i Crne Gore], Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997 (z uzupełnieniami za lata 1992–1996), Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2003, 303–363.

Бјелетић, Марта: Изабрана библиографија сарадника Етимолошког одсека, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 156–169 [у оквиру рада: Пројекат „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика”].

Бјелетић, Марта: Изабрана библиографија сарадника на Пројекту, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 239–260.

Резимеи

Бјелетић, Марта: Терминология родства в сербскохорватском языке (термины кровного родства), XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé, Bratislava 1993, 506–507.

Бьелетич, Марта: Турцизмы в сербскохорватской терминологии родства и свойства, Septième Congrès International dEtudes du SudEst Européen, Communications, Athènes 1994, 138.

Бјелетић, Марта: С.-х. ни пири, ни вири „не расте, не успева” (формално-семантички паралелизам глаголских гнезда као пут ка етимологији), Словенска етимологија данас, Београд 2006, ???.

Бјелетић, Марта: Од дијалекатске потврде до етимолошког проблема (с.-х. ерлав „искривљен; разрок; приглуп”, 37. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2007, 15.

Белетич, Марта: Пабрстиње: к терминологии обработки конопли, Этнолонгвистика. Ономастика. Этомология. Материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 8–12 сентября 2009 г., Екатеринбург 2009, 23–25.

Бјелетић, Марта: О лексичкој породици псл. *brъstь / *brъstъ „пупољак, изданак“, Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Povzetki referatov. Mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana, 16.–18. septembra 2010, 13–14.

Бјелетић, Марта: Резултати и перспективе српске етимолошке лексикографије, Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник сажетака, Нови Сад – Београд, 14–16. септембар 2010, 53.

Бјелетић, Марта: Допринос проучавању родбинске терминологије у српском језику (чукундед), Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна. Тезисы докладов, Москва 2011, 199–201.

Белетич, Марта, Александар Лома: Сон, смерть, судьба (наблюдения над прасл. *mora, *mara), Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы II Mеждународной научной конференции, Екатеринбург, 8–10 сентября 2012 г., Часть 1, Екатеринбург 2012, 159–160.

Белетич, Марта: Прилагательные со значением ‘кудрявый’ в сербском языке, Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы III Mеждународной научной конференции, Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г., Екатеринбург 2015, 28–30.

Бјелетић, Марта: Из експресивне префиксације – на материјалу говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина, 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 17–20. IX 2015. Тезе и резимеи, Београд 2015, 12.

Секундарно ауторство

Лома, Александар (ур.), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (ур. одбор): Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, XXII + 483.

https://www.academia.edu/11753169/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81._%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3_5-7._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2006._%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BA%D1%9A._121_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%9A._18_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_2007_xxii_483_%D1%81%D1%82%D1%80._Slavic_Etymology_Today._A_collection_of_papers_S%D0%90S%D0%90_Beograd_2007_xxii_483_p

Бјелетић, Марта (прир.): Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ. Зборник радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 272 стр.

https://www.academia.edu/11972074/%D0%9A%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8._%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3

Тезе

Бјелетић, Марта: Родбинска терминологија у српскохрватском језику, магистарски рад, одбрањен 30. јула 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: акад. Павле Ивић, чланови комисије: проф. др Предраг Пипер, проф. др Гордана Јовановић).

Бјелетић, Марта: Типови експресивних превербалних форманата у српскохрватском језику, докторска дисертација, одбрањена 12. маја 2001. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: проф. др Даринка Гортан-Премк, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Александар Лома).

Превођење

Јежи Бартмињски, Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије. Приредио Дејан Ајдачић, превела Марта Бјелетић, Београд, SlovoSlavia, 2011, 569 стр.

Стручни текстови

Влајић-Поповић, Јасна, Марта Бјелетић: Словенска етимолошка лексикографија и нови етимолошки речник српскохрватског језика, Задужбина VIII/31, Београд 1995, 5.

Бјелетић, Марта: Срдобоља, Језик данас н.с., Година IX, Број 5–6, Нови Сад 2015, 12–15.

Одреднице на порталу Појмовник српске културе:

Бјелетић, Марта: Ала, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/a/ala.php

Бјелетић, Марта: Баба, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/baba.php

Бјелетић, Марта: Име, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013. http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/i/ime.php

Бјелетић, Марта: Каиш, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/k/kais.php

Бјелетић, Марта: Мајка, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013.

http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/m/majka_LINVISTICKI.php

Бјелетић, Марта: Појас, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013. http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/p/pojas.php

Популарни текстови

Бјелетић, Марта: У вечитој потрази за пра‑, Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд 2013, 209–210 [говор на додели награде „Павле Ивић“].

Бјелетић, Марта: Ка изворима речи : тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ : зборник радова / приредила Марта Бјелетић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013, Трибина Библиотеке САНУ, Година II, Број 2, Београд 2014, 218–222 [говор на промоцији зборника].

чланци из Забавника

Остале активности

 Сарадња на другим пројектима:

– пројекат „Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе“, у сарадњи са Етнографским институтом САНУ (2011–).

 Међународна сарадња:

– члан Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном славистичком комитету (подсекција за уопштавајућу транскрипцију) (2010–)

– учесник билатералног пројекта са Словенијом: „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013) код Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије

– студијски боравци у радионицама словенских етимолошких речника (Краков 1990; Брно 2009)

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

– члан Комисије за етимологију при Међународном славистичком комитету (1998–)

– члан Етнолингвистичке комисије при Међународном славистичком комитету (2008–)

– члан редакције часописа Зборник Матице српске за славистику (2017–), Славистика (2017–)

 Предавања, излагања, промоције:

– „Родбински називи у српскохрватском језику“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1993.

– „О правопису“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1994.

– „Словенска етимолошка лексикографија“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 1998.

– „Етимолошки речник српског језика у контексту словенске етимолошке лексикографије“, Лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ, Београд 2003.

– „О превођењу књиге Јежија Бартмињског Језик – Слика – Свет. Етнолингвистичке студије“, Трибина Вукове задужбине, Београд 2011.

– Говор поводом тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ (поред: С. Петровић, Ј. Влајић-Поповић, А. Ломе), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013.

– Говор на промоцији зборника радова: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Трибина Библиотеке САНУ, Београд 2013.

– „Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком речнику српског језика“, Друштво младих лингвиста, Научни клуб Центра за промоцију науке, Београд 2014.

Учешћа на скуповима:

 Научни скуп Skokovi etimološki susreti, Zadar 1990.

Међународни научни скуп Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich, Беч 1991.

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања 1992.

XI међународни славистички конгрес, Братислава 1993.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1992.

VII балканолошки конгрес, Солун 1994.

Научни скуп Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица 1995.

Међународна научна конференција Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Краков 1996.

XII међународни славистички конгрес, Краков 1998.

Међународни научни симпозијум о проблемима етимологије, опште, индоевропске, балканске и словенске лингвистике, посвећен акад. Вл. Георгиеву поводом деведесетогодишњице рођења, Банкја код Софије 1998.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Међународни научни скуп Dzieje Słowian w świetle leksyki (посвећено успомени на Франтишека Славског), Краков 2001.

40. скуп слависта Србије, Београд 2002.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno, Брно 2002.

XIII међународни славистички конгрес, Љубљана 2003.

IX балканолошки конгрес, Тирана 2004.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2005, Брно 2005.

Међународни научни скуп 35. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2005.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

Међународни научни скуп 37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику, Београд 2007.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2008, Брно 2008.

XIV међународни славистички конгрес, Охрид 2008.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2009.

Међународни научни симпозијум Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Љубљана 2010.

Међународни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд – Нови Сад 2010.

Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Москва 2011.

Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

II Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2012.

XV међународни славистички конгрес, Минск 2013.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2015.

Међународни научни скуп 45. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2015.

Организација скупова

– члан Организационог одбора међународног научног симпозијума „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду

Награде:

– добитник награде Славистичког друштва Србије „Павле Ивић“ за 2006. годину за монографију Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Београд 2006.

Биографија:

Рођена 09.05.1960. у Београду.

1987    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за руски језик и књижевност и пољски језик и књижевност.

1990    Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ.

1993    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2001    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2001    Изабрана у звање научног сарадника.

2007    Изабрана у звање вишег научног сарадника.

2011    Изабрана у звање научног саветника.

Члан Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа при Међународном славистичком комитету, Подсекција за уопштавајућу транскрипцију (2010–).

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Члан Комисије за етимологију при Међународном славистичком комитету (1998–).

Члан Етнолингвистичке комисије при Међународном славистичком комитету (2008–).

Члан редакције часописа Зборник Матице српске за славистику (2017–), Славистика (2017–).

Види више →
 

Рођена 09.05.1960. у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за руски језик и књижевност и пољски језик и књижевност (1987).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (1990).

Тезе:

Родбинска терминологија у српскохрватском језику, магистарски рад, одбрањен 30. јула 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: акад. Павле Ивић, чланови комисије: проф. др Предраг Пипер, проф. др Гордана Јовановић).

Типови експресивних превербалних форманата у српскохрватском језику, докторска дисертација, одбрањена 12. маја 2001. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: проф. др Даринка Гортан-Премк, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Александар Лома).

Научна звања:

Изабрана у звање научног сарадника (??? 2001).

Изабрана у звање вишег научног сарадника (23.05.2007).

Изабрана у звање научног саветника (07.12.2011).

Међународна сарадња:

Члан Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном славистичком комитету, Подсекција за уопштавајућу транскрипцију (2010–).

Учесник билатералног српско-словеначког пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ код Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (2012–2013).

Приносник за Србију и Црну Гору у међународној публикацији Bibliografia Јęzykoznawstwa Slawistycznego, Warszawa (за годину 1995, 1996, 1997).

Студијски боравци у радионицама словенских етимолошких речника (Краков 1990; Брно 2009).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Комисије за етимологију при Међународном славистичком комитету (1998–).

Члан Етнолингвистичке комисије при Међународном славистичком комитету (200?–).

Члан редакције часописа Зборник Матице српске за славистику (2017–), Славистика (2017–).

Учешћа на скуповима:

Учествовала на преко 30 научних скупова у земљи и иностранству: славистички конгреси (Братислава 1993, Краков 1998, Љубљана 2003, Охрид 2008, Минск 2013), балканолошки конгреси (Солун 1994, Тирана 2004), међународни симпозијуми и конференције, углавном по позиву.

Научни скуп Skokovi etimološki susreti, Zadar 1990.

Међународни научни скуп Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich, Беч 1991.

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања 1992.

XI међународни славистички конгрес, Братислава 1993.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1992.

VII балканолошки конгрес, Солун 1994.

Научни скуп Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица 1995.

Међународна научна конференција Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Краков 1996.

XII међународни славистички конгрес, Краков 1998.

Међународни научни симпозијум о проблемима етимологије, опште, индоевропске, балканске и словенске лингвистике, посвећен акад. Вл. Георгиеву поводом деведесетогодишњице рођења, Банкја код Софије 1998.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Међународни научни скуп Dzieje Słowian w świetle leksyki (посвећено успомени на Франтишека Славског), Краков 2001.

40. скуп слависта Србије, Београд 2002.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno, Брно 2002.

XIII међународни славистички конгрес, Љубљана 2003.

IX балканолошки конгрес, Тирана 2004.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2005, Брно 2005.

Међународни научни скуп 35. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2005.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

Међународни научни скуп 37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику, Београд 2007.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2008, Брно 2008.

XIV међународни славистички конгрес, Охрид 2008.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2009.

Међународни научни симпозијум Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Љубљана 2010.

Међународни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд – Нови Сад 2010.

Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Москва 2011.

Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

II Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2012.

XV међународни славистички конгрес, Минск 2013.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2015.

Међународни научни скуп 45. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2015.

Организација скупова:

Члан Организационог одбора међународног научног симпозијума „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду.

Предавања, излагања, промоције:

„Родбински називи у српскохрватском језику“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1993.

„О правопису“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1994.

„Словенска етимолошка лексикографија“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 1998.

„Етимолошки речник српског језика у контексту словенске етимолошке лексикографије“, Лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ, Београд 2003.

„О превођењу књиге Јежија Бартмињског Језик – Слика – Свет. Етнолингвистичке студије“, Трибина Вукове задужбине, Београд 2011.

Говор поводом тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ (поред: С. Петровић, Ј. Влајић-Поповић, А. Ломе), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013.

Говор на промоцији зборника радова: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Трибина Библиотеке САНУ, Београд 2013.

„Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком речнику српског језика“, Друштво младих лингвиста, Научни клуб Центра за промоцију науке, Београд 2014.

Рад у настави:

На Филолошком факултету у Београду држала курс предавања „Историјска лексикологија и лексикографија пољског језика“ и вежбе из предмета „Историја пољског језика“ (2002–2008).

Превођење:

Јежи Бартмињски, Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије. Приредио Дејан Ајдачић, превела Марта Бјелетић, Београд, SlovoSlavia, 2011, 569 стр.

Популаризација науке:

Објавила преко двадесет прилога о називима месеци и дана у недељи у листу Политикин Забавник.

Говори и пише руски и пољски, служи се енглеским, чита све словенске језике.