др Марина Јуришић

e-mail:

marina.jurisic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+ 381 11 20 27 121

Научне области:

Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, синтакса

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом.

Аутор је монографија Говор Горње Пчиње. Гласови и облици (2009) и Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције) (2014).

Научна и стручна библиографија броји око двадесетак радова (монографије, радови, прикази, хронике, библиографије) у домаћим часописима и тематским зборницима.

Учествовала на неколико научних скупова у земљи.

Изабране публикације:

Костић, Марина: Прво лице једнине презента у говору Горње Пчиње, Прилози проучавању језика 28–29, Нови Сад 1997–1998, 191–203.

Јуришић, Марина: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 324 стр. (Монографије, 6).

Јуришић, Марина: Датив и општи падеж у дативним функцијама у говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад 2012, 237–253.

Јуришић, Марина: Предлог врз у српским народним говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 119–127.

Јуришић, Марина: Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534. [монографија]

Јуришић, Марина: Постериорност у призренско-тимочким говорима, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 83‒91.

Види више →

Др Марина С. Јуришић (рођ. Костић)

Библиографија

Библиографија научних радова

 Монографске публикације

 Јуришић, Марина: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 324 стр. (Монографије, 6).

http://www.isj-sanu.rs/knjige.html#top&page=5

[Петровић-Савић, Мирјана: Марина Јуришић, Говор Горње Пчиње: гласови и облици, Институт за српски језик САНУ, Монографије, 6, Београд 2009, 324 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 239–241.

Богдановић, Недељко: Марина Јуришић: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици. – Монографије, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2009, 6, стр. 1–323, Српски дијалектолошки зборник 56, Београд 2009, 559–562.]

Јуришић, Марина: Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534.

 Студије и чланци

 Костић, Марина: Прво лице једнине презента у говору Горње Пчиње, Прилози проучавању језика 28–29, Нови Сад 19971998, 191–203.

Јуришић, Марина: Систем личних заменица у јужном појасу призренско-јужноморавских говора, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 48/1–2, Нови Сад 2005, 299–318.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_48.pdf

Јуришић, Марина: О неким карактеристикама говора села Сејаце, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 185–191.

Јуришић, Марина: Неколико напомена о унутрашњим диференцијацијама пчињскога говора, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 377–382.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_50.pdf

Јуришић, Марина: Неке акценатске занимљивости из пчињских села, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 87–95.

Јуришић, Марина: Друго лице множине аориста у говору Горње Пчиње, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 179–183.

Јуришић, Марина: Номинатив у говору Горње Пчиње, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 201–215.

Јуришић, Марина: Просторна значења аналитичких конструкција са предлогом по у говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад 2011, 199–206.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_54-2.pdf

Јуришић, Марина: Датив и општи падеж у дативним функцијама у говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад 2012, 237–253.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_55-1.pdf

Јуришић, Марина: Предлог врз у српским народним говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 119–127.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_56-1.pdf

Јуришић, Марина: Израда јединственог речника призренско-тимочке дијалекатске области, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 161–166.

Јуришић, Марина: Предлози откуд(е), накуд(е) и докуд(е) у призренско-тимочким говорима, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 265–277.

Јуришић, Марина: Предлог без у призренско-тимочким говорима, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 217–227.

Јуришић, Марина: Предлози због и ради у српским народним говорима, у: М. Ковачевић и В. Поломац (ур.), Зборник радова Путевима српских идиома, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 267-284.

Јуришић, Марина: Постериорност у призренско-тимочким говорима, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 83‒91.

Јуришић, Марина: Могућности синтаксичких истраживања на грађи дијалекатских речника југоисточне Србије, Годишњак за српски језик [Година XXVIII] 15, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2017, 55‒61.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Јуришић, Марина, Драгољуб Петровић: Живот и дело Бранка Милетића (19. VI 1900 – 30. X 1949), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 255–266 [хроника].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_55-2.pdf

Јуришић, Марина: Мирјана Петровић-Савић. Лексика свадбених обичаја у Рађевини. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад 2013, 239–241 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/Zbornik%20LVI_2%20kraj.pdf

Јуришић, Марина: Радивоје Младеновић. Говор јужнокосовског села Гатње. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 471 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 279–283 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_58_1.pdf

Библиографије

Јуришић, Марина, Јордана Марковић: Прилог библиографији призренско-тимочких говора од 1992. до 2014. године, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 127‒191.

Енциклопедијске одреднице

М. Јуришић, Дљ. Петровић: Одредница Милетић, Бранко, Српски биографски речник, т. 6: мар–миш, Нови Сад 2014, 476–477.

Тезе

 Јуришић, Марина: Морфолошке одлике говора Горње Пчиње, магистарски рад, одбрањен новембра 2000. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Јуришић, Марина: Синтакса падежа у говору Горње Пчиње, докторски рад, одбрањен јануара 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: проф. др Слободан Павловић, проф. др Софија Милорадовић и проф. др Слободан Реметић).

Остале активности

 Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

 Учешће на научним скуповима

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Научни секретар Организационог одбора годишњег заседања Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Биографија:

Рођена 28. децембра 1971. године у Лесковцу.

1995    Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (на групи Српски језик и југословенске књижевности).

1997    Била стипендиста Министарства за науку и технологију.

1998 – 2000    Радила као сарадник у научноистраживачком пројекту Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дијалектолошки зборник (преко Завода за тржиште рада).

2000    Одбранила магистарски рад на Филозофском факултету у Новом Саду.

2005    Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошки одсек).

2005    Изабрана у звање истраживач сарадник.

2013    Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2013    Изабрана у звање научни сарадник.

Види више →
 

Рођена је 28. децембра 1971. године у Лесковцу. Основну и средњу школу завршила у Врању. На Филозофском факултету у Новом Саду, на групи Српски језик и југословенске књижевности, дипломирала је 1995. године са просечном оценом 9,32. Исте године уписала је постдипломске студије на Одсеку за српски језик и лингвистику, а ангажована је и у Одбору за дијалектолошке атласе Српске академије наука и уметности на сабирању грађе из више пунктова који су се нашли у мрежи Српског дијалектолошког атласа.

Године 1997. била је стипендиста Министарства за науку и технологију, а од априла 1998. до априла 2000. године, преко Завода за тржиште рада, радила је као сарадник у научноистраживачком пројекту Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дијалектолошки зборник. У новембру 2000. године завршила је постдипломске студије одбранивши магистарски рад.

Једно полугодиште, од септембра 2000. године, била је запослена као наставник српског језика у основној школи, а затим је две године провела у иностранству. Од 1. јануара 2005. године ради као истраживач-сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Докторску дисертацију одбранила је јануара 2013. године на Филозофском факултету у Новом Саду, а у октобру исте године изабрана је у звање научног сарадника.

Тезе

Јуришић, Марина: Морфолошке одлике говора Горње Пчиње, магистарски рад, одбрањен новембра 2000. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Јуришић, Марина: Синтакса падежа у говору Горње Пчиње, докторски рад, одбрањен јануара 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: проф. др Слободан Павловић, проф. др Софија Милорадовић и проф. др Слободан Реметић).

Научна звања

Изабрана у звање истраживач сарадник (2005).

Изабрана у звање научни сарадник (30. октобра 2013).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Учешће на научним скуповима

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Научни секретар Организационог одбора годишњег заседања Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.