др Марија Вучковић   

e-mail:

marija.vuckovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://www.researchgate.net/profile/Marija_Vuckovic2

Телефон:

+381 11 320 8 2019

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Балтски и словенски језици и књижевности Н590, Н360 Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, балканологија, дијахронија, етимологија, лексикографија, социолингвистика

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом у словенском и балканолошком контексту (општи лексички фонд и лексика тајних језика) као и српском етимолошком лексикографијом: сарадник је у изради једне свеске Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ 1, 2003) и коаутор у две свеске истог речника (ЕРСЈ 2, 2006; 3, 2008).

Проучава са социолингвистичког аспекта говоре малих етнолингвистичких заједница и тајне занатлијске језике.

Научна и стручна библиографија броји преко 50 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовала је на 16 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, 1–, Александар Лома (гл. уредник), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003–.

Вучковић, Марија: О пореклу арготизма лизгам ‘пити’, Александар Лома (ур.), Словенска етимологија данас, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2007, 83–91.

Vučković, Marija: Language and Religion among Bulgarian and Croatian Roman Catholics in the Serbian Banat, Christian Voß (ed.), Ottoman and Habsburg Legacies in the Balkans. Language and Religion to the North and to the South of the Danube River, München – Berlin: Otto Sagner, 2010, 247–264 (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 8).

Вучковић, Марија: Прасловенско гнездо *gъb‑ / *gyb‑ / *gub‑ у светлу теорије прототипа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад 2011, 15–29.

Vučković, Marija: Еtymology and pragmatics: Serbian šunela ‘quiet, silence’, Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ed.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 113–120.

Вучковић, Марија: Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ‘три’ с аугментативним значењем + именица, Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд 2016, 547–564.

Види више →

Марија Вучковић

Библиографија

Научни радови

 Монографске публикације:

 Етимолошки речник српског језика, 1, А-АШ, ур. Александар Лома, Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници), Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр. https://www.researchgate.net/publication/280010538_Etimoloski_recnik_srpskog_jezika_Sveska_1_A_DICTIONNAIRE_ETYMOLOGIQUE_DE_LA_LANGUE_SERBE_Fascicule_1_A

Етимолошки речник српског језика, 2, БА-БД, ур. Александар Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 289 стр. https://www.academia.edu/11656952/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2_%D0%91%D0%B0-%D0%91%D0%B4_Etymological_Dictionary_of_the_Serbian_Language_2_Ba-Bd_

Етимолошки речник српског језика, 3, БЕ-БЈ, ур. Александар Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Маја Калезић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2008, 365 стр. https://www.academia.edu/11752088/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%91e-%D0%91j_Etymological_Dictionary_of_the_Serbian_Language_3_Be-Bj_

 Студије и чланци:

Вучковић, Марија: Ухо у балканскословенским тајним занатлијским језицима, Српски језик 5/1–2, Београд 2000, 687–699. https://www.academia.edu/25422667/Uho_u_balkanskoslovenskim_tajnim_zanatlijskim_jezicima_Ear_in_the_Balkan-Slavic_craftsmen_s_secret_languages_

Vučković, Marija: Govor kajkavaca u Boki. Sociolingvistički aspekt, Јужнословенски филолог 56, Београд 2000, 261–271. https://www.academia.edu/14071969/Govor_kajkavaca_u_Boki._Sociolingvisti%C4%8Dki_aspekt_Speech_of_Kajkavian_community_in_the_village_of_Boka._A_sociolinguistic_aspect_

Vučković, Marija: Višejezičnost u Banatu na primeru Hrvata kajkavaca, u: Nicu Ciobanu (ur.), Actele Simpozionului Banatul Iugoslav trecut istoric şi cultural (Novi Sad, 16 decembrie 2000) / Radovi Simpozijuma Jugoslovenski Banat istorijska i kulturna prošlost (Novi Sad, 16. decembar 2000. godine), Novi Sad: Editura Fundaţiei, 2001, 218–223. https://www.academia.edu/26129120/Vi%C5%A1ejezi%C4%8Dnost_u_Banatu_na_primeru_Hrvata_kajkavaca_Multilingualism_in_Banat_using_the_example_of_Kajkavian-speaking_Croats_

Вучковић, Марија: Поринта ’Турчин’ у тајним занатлијским језицима, Српски језик 9/1–2, Београд 2004, 417–427. https://www.academia.edu/26086703/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D1%83_%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_Porinta_Turk_in_the_craftsmen_s_secret_languages_

Вучковић, Марија: Савремена проучавања тајних занатлијских језика: методолошке напомене, Лицеум 8, Крагујевац 2004, 109–129. https://www.academia.edu/25989290/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_Contemporary_research_on_the_craftsmen_s_secret_languages_Methodological_remarks_

Vučković, Marija: Kajkavci u Banatu: lingvistička situacija i polna diferencijacija, Биљана Сикимић (ур.), Скривене мањине на Балкану, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2004, 199–215. https://www.academia.edu/20218452/Kajkavci_u_Banatu_lingvisti%C4%8Dka_situacija_i_polna_diferencijacija_Linguistic_Situation_among_Kajkavian_Speaking_Croats_in_the_Banal_Region_and_Factors_Determining_Gender_Differentiation_

Вучковић, Марија: Из лексике тајних говора. Лексика тајних језика у Етимолошком речнику српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд 2006, 461–472. [= Вучковић, Марија: О лексици тајних језика, у: Марта Бјелетић (ур.), Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 117–126.] https://www.academia.edu/25088085/Iz_leksike_tajnih_govora._Leksika_tajnih_jezika_u_Etimolo%C5%A1kom_re%C4%8Dniku_srpskog_jezika_From_the_lexicon_of_secret_idioms._The_lexicon_of_secret_languages_in_the_Etymological_dictionary_of_the_Serbian_Language_

Вучковић, Марија: Глагол òпузнути ’ослабити, омршавети; оронути; омлохавети’ — јужнословенски дијалектизам или континуанта псл. основе *pьlz-?, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 21–33. https://www.academia.edu/24558202/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%C3%B2%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%98%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%BB._%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_p%D1%8Clz-_The_verb_%C3%B2puznuti_to_become_gaunt_lose_weight_become_feeble_become_flaccid_flabby_a_South_Slavic_dialect_word_or_a_reflex_of_psl._base_p%D1%8Clz_

Вучковић, Марија: О пореклу арготизма лизгам ‘пити’, Александар Лома (ур.), Словенска етимологија данас, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2007, 83–91. https://www.academia.edu/13976276/O_poreklu_argotizma_lizgam_piti_On_the_origin_of_the_argot_word_lizgam_to_drink_

Вучковић, Марија: Oд усамљених лексема до лексичке групе у балканском контексту, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 153–160. https://www.academia.edu/23695132/OD_USAMLJENIH_LEKSEMA_DO_LEKSI%C4%8CKE_GRUPE_U_BALKANSKOM_KONTEKSTU_From_insufficiently_attested_words_to_the_lexical_group_within_the_Balkan_context_

Вучковић, Марија: Други у дискурсу Марка Гурана, у: Петя Асенова, Искра Ликоманова, Йовка Тишева, Марина Джонова (ур.), Българските острови на Балканите, София: Фигура, 2007, 205–218. https://www.academia.edu/25054881/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_The_Others_in_the_discourse_of_Marko_Guran_

Вучкович, Мария: Болгары — это мы или другие? (Само)идентификация павликан из Баната, Etnolingwistyka 20, Lublin 2008, 333–348. https://www.academia.edu/23860014/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_Bulgarians_We_or_the_Others_Self_identification_of_Paulicians_from_Banat_

Вучковић, Марија: Савремена дијалектолошка истраживања у српској лингвистици и проблематика језика у контакту, Јужнословенски филолог 45, Београд 2009, 405–423. https://www.academia.edu/12957830/%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%98%D0%88%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%90_%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%90_%D0%A3_%D0%A1%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%88_%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98_%D0%98_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%88%D0%95%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%A3_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3_Current_dialectological_research_in_Serbian_linguistics_and_language_contact_issues_

Вучковић, Марија: О арготизму киснути ‘сести’, u: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ur.), Studia etymologica Brunensia 6, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 389–396. https://www.academia.edu/23905520/%D0%9E_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_On_the_argot_word_kisnuti_to_sit_

Vučković, Marija: Serbian Prison Jargon: Daravela ‘an Alarmist’, Балканско езикознание / Linguistique Balkanique 49/1–2, Sofia 2010, 129–134. https://www.academia.edu/23811465/Serbian_Prison_Jargon_Daravela_an_Alarmist_

Vučković, Marija: Kontaktna lingvistika u Srbiji: terenska istraživanja, u: Christian Voß, Biljana Golubović (ur.), Srpska lingvistika / Serbische Linguistik. Eine Bestandsaufnahme, München – Berlin: Otto Sagner, 2010, 323–342 (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 7). https://www.academia.edu/22694723/Kontaktna_lingvistika_u_Srbiji_terenska_istra%C5%BEivanja_Contact_linguistics_in_Serbia_fieldwork_research_

Vučković, Marija: Language and Religion among Bulgarian and Croatian Roman Catholics in the Serbian Banat, u: Christian Voß (ur.), Ottoman and Habsburg Legacies in the Balkans. Language and Religion to the North and to the South of the Danube River, München – Berlin: Otto Sagner, 2010, 247–264 (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 8). https://www.academia.edu/23761235/Language_and_Religion_among_Bulgarian_and_Croatian_Roman_Catholics_in_the_Serbian_Banat

Вучковић, Марија: Прасловенско гнездо *gъb‑ / *gyb‑ / *gub‑ у светлу теорије прототипа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад 2011, 15–29. https://www.academia.edu/20164443/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE_g%D1%8Ab_gyb_gub_%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_THE_PROTO-_SLAVIC_WORD_FAMILY_G%D0%AAB_GYB_GUB-_IN_LIGHT_OF_PROTOTYPE_THEORY_

Vučković, Marija: Еtymology and pragmatics: Serbian šunela ‘quiet, silence’, u: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ur.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 113–120. https://www.academia.edu/20081110/Etymology_and_pragmatics_Serbian_%C5%A1unela_quiet_silence_

Вучковић, Марија: С.‑х. трогубица у словенском контексту, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 31–43. https://www.academia.edu/12957623/%D0%A1._%D0%A5._%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%A6%D0%90_%D0%A3_%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A3_SERBO_CROATIAN_TROGUBICA_IN_THE_SLAVIC_CONTEXT_

Вучковић, Марија: Губити се ‘умирати’ — добити се / наћи се / имати се ‘родити се’, Српски језик 18, Београд 2013, 379–399. https://www.academia.edu/23735046/%D0%93%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%95_%D0%A3%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98_%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%8B%D0%98_%D0%A1%D0%95_%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%95_%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%95_GUBITI_SE_TO_DIE_DOBITI_SE_NA%C4%86l_SE_IMATI_SE_TO_BE_BORN_

Вучковић, Марија: О прегаоцима и прегалаштву: семантичка анализа глагола прегнути и његових деривата, Годишњак за српски језик 13, Ниш 2013, 165–175. https://www.academia.edu/20233779/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_On_pregaoci_and_pregala%C5%A1tvo_semantic_analisys_of_the_verb_pregnuti_and_its_derivatives_

Вучковић, Марија: Концептуализација ‘лоше смрти’ и прасловенски глагол *gуbnǫti, у: Ivana Živančević Sekeruš (ur.) Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, Knjiga 1, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2013, 417–426. https://www.academia.edu/20327484/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB_gybn%C7%ABti_Conceptualization_of_bad_death_and_the_Proto-Slavic_verb_gybn%C7%ABti_

Вучковић, Марија: Tеорија сликовних шема и семантички развој прасловенског гнезда *gъb‑, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 95–106. https://www.academia.edu/20349235/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_g%D1%8Ab_Image_schema_theory_and_semantic_development_of_the_Proto-Slavic_word_family_g%D1%8Ab_

Вучковић, Марија: О изразу не гине (гиби) ми (ти и др.): синтаксичка структура, семантика и лексикографски статус, Јужнословенски филолог 70, Београд 2014, 189–206. https://www.academia.edu/19231723/%D0%9E_%D0%98%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A3_%D0%9D%D0%95_%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%95_%D0%93%D0%98%D0%91%D0%98_%D0%9C%D0%98_%D0%A2%D0%98_%D0%98_%D0%94%D0%A0._%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%98_%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A1_%D0%9EN_THE_IDIOM_NE_GINE_GIBI_MI_TI_ETC._SYNTAC_TIC_STRUCTURE_SEMANTICS_AND_LEXICOGRAPHIC_STATUS_

Вучковић, Марија: Концепт ‘лоше смрти’, Етноантрополошки проблеми 9/2, Београд 2014, 513–537. https://www.academia.edu/14110007/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D1%80%D1%82%D0%B8_Concept_de_mauvaise_mort_

Вучковић, Марија: Нове улоге бошкачког аргоа, у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 181–205. https://www.academia.edu/22661245/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0_New_Roles_of_the_Bo%C5%A1ka%C4%8Dki_Argot_

Вучковић, Марија: Срби у Словенији: стара и нова дијаспора, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (2425. X 2014), Књ. 1: Српски језик ― од Вука до данас, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 455–464. https://www.academia.edu/22691354/%D0%A1%D0%A0%D0%91%D0%98_%D0%A3_%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%88%D0%98_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%90_%D0%98_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%98%D0%88%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%90_SERBS_IN_SLOVENIA_OLD_AND_NEW_DIASPORA_

Вучковић, Марија: Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ‘три’ с аугментативним значењем + именица, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд 2016, 547–564. https://www.academia.edu/33068148/%D0%95%D0%B3%D0%B7%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D1%81_%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_Exocentric_compounds_with_the_structure_the_numeral_three_with_augmentative_meaning_noun_

Vučković, Marija: Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih derivata, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja: zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 59–71. https://www.academia.edu/26223921/Koncept_posesije_i_semantika_glagola_gubiti_i_njegovih_derivata_The_concept_of_possession_and_the_semantics_of_the_verb_gubiti_and_its_derivatives_

 Прикази итд.

 Vučković, Marija: John Kennedy: WORD STEMS. A DICTIONARY. Soho Press, 1996, Лингвистичке актуелности I/1, Београд 2000. [приказ].

Vučković, Marija: 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Zbornik predavanj. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, Ljubljana, 2000, Лингвистичке актуелности I/3, Београд 2000, 42–43 [приказ].

Vučković, Marija: Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Academia, Praha 1998, 265 str., Лингвистичке актуелности II/5, Београд 2001. [приказ].

Vučković, Marija: Terensko istraživanje u Crnoj Travi, Лингвистичке актуелности II/7, Београд 2001. [извештај].

Вучковић, Марија: Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana 2006, 223 стр., Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 283–287 [приказ].

Vučković, Marija: Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence, Raymond Detrez & Pieter Plas (eds.), Multiple Europes No. 34, Brussels: Peter Lang 2005, pp. 239, Balcanica XXXVII (2006), Belgrade 2007, 325–327 [приказ].

Вучковић, Марија: Lidia Federica Mazzitelli. The Expression of Predicative Possession. A Comparative Study of Belarusian and Lithuanian. (Studia Typologica 18). Berlin – Munich – Boston: Mouton de Gruyter, 2015, xiii + 239 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад 2015, 286–291 [приказ].

 Библиографије:

 Вучковић, Марија: Библиографија радова Александра Белића, Српски језик 5/1–2, Београд 2000, 7–49. https://www.academia.edu/25191543/Bibliografija_radova_Aleksandra_Beli%C4%87a_Bibliography_of_published_works_of_Aleksandar_Beli%C4%87_

 Резимеи:

 Вучковић, Марија: Из лексике тајних говора. Лексика тајних језика у „Етимолошком речнику српског језика“, 35. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 7–10. 9. 2005, Тезе и резимеа, Београд, 2005, 28.

Vučković, Marija: Language and Religion among Bulgarian and Croatian Catholics in West Banat, International Association for Southeast European Anthropology, 4th Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, May 25–27, 2007, Timişoara, Romania, Abstracts, Timişoara, 2007, 134.

Vučković, Marija: Contact linguistics in Serbia: fieldwork research, Internationale Konferenz “Serbian Linguistics: Setting the Agenda”, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 11.–13. 12. 2008, Berlin, 2008.

Vučković, Marija: The Conceptualization of ‘Bad Death’ as Reflected in the Word Family of the Verb ginuti, Programme and Book of Abstracts, The Sixth International Interdisciplinary Symposium “Encounter of Cultures”, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 1st December 2011, Novi Sad, 2011, 93.

Вучковић, Марија: Примена концепта сликовних шема у анализи семантичке структуре псл. гнезда *gъb‑, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, 26. novembar 2011, Filozofski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2011, 57.

Вучковић, Марија: Концепт ’лоше смрти’ у језику и култури, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, 24. novembar 2012, Filozofski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2012, 94.

Vučković, Marija: Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih derivata, Naučni skup Jezik, književnost, značenje, Niš, 24–25. april 2015, Knjiga sažetaka, Niš, 2015, 124.

Тезе:

 Вучковић, Марија: Бошкачки ― тајни језик зидара Средске и Сиринића, магистарски рад, одбрањен 8. 7. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: др Биљана Сикимић, чланови комисије: проф. др Радојица Јовићевић, проф.  др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Првослав Радић).

Вучковић, Марија: Континуанте прасловенских основа *gъb‑, *gyb‑, *gub‑ у српском језику, докторска дисертација, одбрањена 18. 7. 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Вања Станишић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Рајна Драгићевић). http://www.doiserbia.nb.rs/phd/university.aspx?theseid=BG20130718VUCKOVIC#.WR60x9z-uM8

 Стручни текстови

Vučković, Marija: Imena privatnih radnji u Svetozarevu, u: Mihailo Šćepanović (ur.), Jezik i imena, Petničke sveske 27, Valjevo: Istraživačka stanica Petnica, 1992, 13–20.

Вучковић, Марија, Тања Петровић: Информативност и структура новинских наслова, Језик у лавиринтима текста, Петничке свеске 31, Ваљево: Истраживачка станица Петница, 1993, 13–28.

Вучковић, Марија: Анотирана библиографија етимолошких радова, у: Предраг Пипер (ур.), Методологија лингвистичких истраживања. Преглед и хрестоматија, Београд 2000, 34–41.

Популарни текстови

 Вучковић, Марија: Феномен тајног у језику, Мокрањац 1, Неготин 2000, 63–67.

Vučković, Marija: Bugari Pavlićani u srpskom Banatu. Savremena istraživanja malih etničkih zajednica, XXI vek, Forum za proevropsku komunikaciju 3, Pančevo novembar/decembar 2008. [2009], 2–8. https://www.academia.edu/24007377/Bugari_Pavli%C4%87ani_u_srpskom_Banatu._Savremena_istra%C5%BEivanja_malih_etni%C4%8Dkih_zajednica_Bulgarians_Paulicians_from_Serbian_Banat._Current_research_on_the_small_ethnic_groups_

 Остале активности

 Међународна сарадња:

– билатерални пројекат „Словенци у Србији, Срби у Словенији“ чији су носиоци Znanstvenoraziskovalni center SAZU и Балканолошки институт САНУ, 2006–2007.

 Сарадња на другим пројектима:

– „Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и мултиетничких заједница на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2002–2005.

– „Етничка и социјална стратификација Балкана“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2006–2010.

– „Језик и идентитет“, пројекат Института за српски језик САНУ, 2007–2008.

– „Језик, фолклор, миграције на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2011–.

 Студијски боравци и усавршавање:

– учешће на 36. семинару словеначког језика, књижевности и културе у организацији Филозофског факултета у Љубљани, 3–15. 7. 2000.

– студијски боравак у Институту за бугарски језик БАН, Софија, 1–13. 12. 2003.

– студијски боравак у Институту за аустријску дијалекатску и ономастичку лексику Аустријске академије наука, Беч, 26–31. 5. 2010. и у Институту за славистику Универзитета у Бечу 1–30. 6. 2010.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

– Научно друштво за неговање и проучавање српског језика,  2001.

– The International Association for Southeast European Anthropology ― InASEA, 2007.

 Предавања:

Пројекат Етимолошког речника српског језика, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2000.

– Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Academia, Praha 1998, предавање у оквиру теме Речници и народна култура, Лингвистичка трибина Института за српски језик, 2001.

Тајни језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2002.

Да жилавимо, гура манче! – Структура и функције тајних занатлијских језика, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, мај 2004.

Тајни занатлијски језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, 14. 2. 2007.

Од пословице до утровачког, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, 27. 3. 2007.

Етимологија и етимолошки речници српског језика, предавање у оквиру предмета Увод у дијахронијску лингвистику за студенте I семестра студијског програма Српски језик и књижевност (филолошки профил) на Филолошком факултету у Београду, 9. 11. 2016.

Учешћа на скуповима:

– 5. симпозијум „Југословенски Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2000.

– Округли сто “Hidden Minorities in south-eastern Europe”, Београд, 2003.

– 35. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2005.

Међународна конференција „Българските ’острови’ на лингвистичната карта на Балканите“, Софија, 2005.

– 11. међународни симпозијум „Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2006.

– Међународни научни симпозијум „Словенска етимологија данас“, Београд, 2006.

– Међународна етнолингвистична конференција „Opozycja SWÓJ / OBCY (INNY) w językach i kulturach słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie“, Лублин, 2006. – 4th InASEA Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, Темишвар, 2007.

– Etymologické symposion Brno 2008 „Etymologie – teorie a praxe“, Брно, 2008.

– Међународна конференција “Serbian Linguistics: Setting the Agenda”, Берлин, 2008.

–Etymologické symposion Brno 2011 „Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě“, Брно, 2011.

– Међународна конференција „Језици и културе у времену и простору“, Нови Сад, 2011.

– Шести међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, Нови Сад, 2011.

– Конференција „Језици и културе у времену и простору 2“, Нови Сад, 2012.

– Округли сто “Српска језичка дијаспора: одржавање језика и идентитета говорника у мигрантским условима”, у оквиру IX међународног научног скупа “Српски језик, књижевност, уметност”, Крагујевац, 2014.

– Научни скуп “Језик, књижевност, значење”, Ниш, 2015.

Теренска истраживања:

– дијалектолошка: Петница код Ваљева, 1991, Кушићи код Ивањице, 1994.

– социолингвистичка: исељеници из шарпланинске области са Косова, 1999–2004, зидари из Црне Траве 2001, српски исељеници у Словенији, 2006, избеглице из Босне у Београду, 2008.

– етнолингвистичка и социолингвистичка: Хрвати кајкавци, Бугари Павлићани и Срби из Баната, места: Бока, Нeузина, Радојево, Омољица, Иваново, Скореновац, Бело Блато, Зрењанин, Нови Сад, Панчево, 2000–2007, Срби из Чипа и Ловре у Мађарској, 2001, Срби из села Видровац, Речка, Карбулово код Неготина, 2006, Срби из села Шетоње, Ћовдин, Бистрица код Петровца на Млави, 2007, Мађари из села Скореновац у Банату, 2007, Буњевци у Суботици и околини, 2009.

Биографија:

Рођена 8. маја 1974. у Јагодини.

1998   Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (група: српски језик и књижевност).

2000   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2004  Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2013  Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

Види више →
 

Рођена 8. маја 1974. у Јагодини.

1998  Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (група: српски језик и књижевност).

2000   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2004 Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2013  Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

Тезе:

Магистарски рад : „Бошкачки ― тајни језик зидара Средске и Сиринића“, одбрањен 8. 7. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: др Биљана Сикимић, чланови комисије: проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Првослав Радић).

Докторска теза: „Континуанте прасловенских основа *gъb‑, *gyb‑, *gub‑ у српском језику“, докторска дисертација, одбрањена 18. 7. 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Вања Станишић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Рајна Драгићевић).

Међународна сарадња:

– билатерални пројекат „Словенци у Србији, Срби у Словенији“ чији су носиоци Znanstvenoraziskovalni center SAZU и Балканолошки институт САНУ, 2006–2007.

Сарадња на другим пројектима:

– „Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и мултиетничких заједница на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2002–2005.

– „Етничка и социјална стратификација Балкана“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2006–2010.

– „Језик и идентитет“, пројекат Института за српски језик САНУ, 2007–2008.

– „Језик, фолклор, миграције на Балкану“, пројекат Балканолошког института САНУ, 2011–.

Студијски боравци и усавршавање:

– учешће на 36. семинару словеначког језика, књижевности и културе у организацији Филозофског факултета у Љубљани, 3–15. 7. 2000.

– студијски боравак у Институту за бугарски језик БАН, Софија, 1–13. 12. 2003.

– студијски боравак у Институту за аустријску дијалекатску и ономастичку лексику Аустријске академије наука, Беч, 26–31. 5. 2010. и у Институту за славистику Универзитета у Бечу 1–30. 6. 2010.

Учешћа на скуповима:

– 5. симпозијум „Југословенски Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2000.

– Округли сто “Hidden Minorities in south-eastern Europe”, Београд, 2003.

– 35. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2005.

Међународна конференција „Българските ’острови’ на лингвистичната карта на Балканите“, Софија, 2005.

– 11. међународни симпозијум „Банат – историјска и културна прошлост“, Нови Сад, 2006.

– Међународни научни симпозијум „Словенска етимологија данас“, Београд, 2006.

– Међународна етнолингвистична конференција „Opozycja SWÓJ / OBCY (INNY) w językach i kulturach słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie“, Лублин, 2006. – 4th InASEA Conference “Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, Темишвар, 2007.

– Etymologické symposion Brno 2008 „Etymologie – teorie a praxe“, Брно, 2008.

– Међународна конференција “Serbian Linguistics: Setting the Agenda”, Берлин, 2008.

– Etymologické symposion Brno 2011 „Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě“, Брно, 2011.

– Међународна конференција „Језици и културе у времену и простору“, Нови Сад, 2011.

– Шести међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, Нови Сад, 2011.

– Конференција „Језици и културе у времену и простору 2“, Нови Сад, 2012.

– Округли сто “Српска језичка дијаспора: одржавање језика и идентитета говорника у мигрантским условима”, у оквиру IX међународног научног скупа “Српски језик, књижевност, уметност”, Крагујевац, 2014.

– Научни скуп “Језик, књижевност, значење”, Ниш, 2015.

Предавања:

Пројекат Етимолошког речника српског језика, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2000.

– Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Academia, Praha 1998, предавање у оквиру теме Речници и народна култура, Лингвистичка трибина Института за српски језик, 2001.

Тајни језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, март 2002.

Да жилавимо, гура манче! – Структура и функције тајних занатлијских језика, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, мај 2004.

Тајни занатлијски језици, семинар лингвистике у Истраживачкој станици Петница, 14. 2. 2007.

Од пословице до утровачког, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду, 27. 3. 2007.

Етимологија и етимолошки речници српског језика, предавање у оквиру предмета Увод у дијахронијску лингвистику за студенте I семестра студијског програма Српски језик и књижевност (филолошки профил) на Филолошком факултету у Београду, 9. 11. 2016.

Теренска истраживања:

– дијалектолошка: Петница код Ваљева, 1991, Кушићи код Ивањице, 1994.

– социолингвистичка: исељеници из шарпланинске области са Косова, 1999–2004, зидари из Црне Траве 2001, српски исељеници у Словенији, 2006, избеглице из Босне у Београду, 2008.

– етнолингвистичка и социолингвистичка: Хрвати кајкавци, Бугари Павлићани и Срби из Баната, места: Бока, Нeузина, Радојево, Омољица, Иваново, Скореновац, Бело Блато, Зрењанин, Нови Сад, Панчево, 2000–2007, Срби из Чипа и Ловре у Мађарској, 2001, Срби из села Видровац, Речка, Карбулово код Неготина, 2006, Срби из села Шетоње, Ћовдин, Бистрица код Петровца на Млави, 2007, Мађари из села Скореновац у Банату, 2007, Буњевци у Суботици и околини, 2009.