Проф. др Љубисав Ћирић

e-mail:

ljubcir@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

0600854920

Научне области:

Филологија Н 004, Историја језика Н 355, Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353, Ономастика Н 370

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, дијалектологија, ономастика, лексикологија, лексикографија.

Научна делатност:

Бави се историјом српскога језика, дијалектологијом, ономастиком, лексикологијом и лексикографијом.

Учествовао на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Ћирић, Љубисав: Говор Лужнице, Српски дијалектолошки зборник 29, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1983, 190 стр.

Ћирић, Љубисав: Ономастика Изморника, Ономатолошки прилози 10, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику), 1989, 131 стр.

Ћирић, Љубисав: Ономастика Белопаланачког краја, Ономатолошки прилози 13, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику), 1997, 331 стр.

Ћирић, Љубисав: Говори Понишавља, Српски дијалектолошки зборник 46, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1999, 7–262.

Ћирић, Љубисав: О говорима и именима Понишавља и суседних области: стање и паралеле у историјској перспективи, Ниш: Филозофски факултет, Просвета, 2005, 197 стр.

Види више →
 

Проф. др Љубисав Н. Ћирић

Библиографија

 Библиографија научних радова

 Монографске публикације

Ћирић, Љубисав: Говор Лужнице, Српски дијалектолошки зборник 29, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1983, 190 стр.

Ћирић, Љубисав: Ономастика Изморника, Ономатолошки прилози 10, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику), 1989, 131 стр.

Ћирић, Љубисав: Ономастика Белопаланачког краја, Ономатолошки прилози 13, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику), 1997, 331 стр.

Ћирић, Љубисав: Говори Понишавља, Српски дијалектолошки зборник 46, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1999, 7–262.

Ћирић, Љубисав: О говорима и именима Понишавља и суседних области: стање и паралеле у историјској перспективи, Ниш: Филозофски факултет, Просвета, 2005, 197 стр.

Студије и чланци

Ћирић, Љубисав: Архаизми пиротског говора у дијахроној перспективи, Зборник Филолошког факултета у Приштини 3, Приштина 1993, 228–240.

Ћирић, Љубисав: Семантичко-творбени модели секундарне патронимије белопаланачког краја, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1994, 253–264.

Ћирић, Љубисав: Претеритална времена у говорима источне Србије, Зборник Филолошког факултета у Приштини 5–6, Приштина 1995/1996, 257–264.

Ћирић, Љубисав: Дијалекатска микродиференцијација у Понишављу, у: Мирослав Пантић, О српским народним говорима, Дани српскога духовног преображења IV, Деспотовац 1997, 245–249.

Ћирић, Љубисав: Говор Понишавља у светлости историје језика, Српски језик 2/1–2, Београд – Никшић 1997, 235–244.

Ћирић, Љубисав: Конвергенције и дивергенције у ономастиконима призренско‑тимочке области, Зборник Филолошког факултета у Приштини 7, Приштина 1998, 45–51.

Ћирић, Љубисав: Стојановићево и Миклошичево издање старих српских повеља и њихов значај за изучавање историје српскога језика, у: Видан Николић (ур.), Љубомир Стојановић – живот и дело, Ужице: Учитељски факултет, 2002, 159–174.

Ћирић, Љубисав: О односу пиротског и царибродског говора: Годишњак за српски језик и књижевност [Година XIV] 7, Ниш: Филозофски факултет, 2003, 123–134.

Ћирић, Љубисав: Неке најмаркантније особине говора Изморника, Српски језик 8/ 1– 2, Београд 2003, 329–341.

Ћирић, Љубисав: Две фонетске појаве у говору новобрдске Криве Реке на Косову, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека – Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ – Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 199–207.

Ћирић, Љубисав: Топоними инвентивног постања, у: Љубисав Ћирић (ур.),  Дијалектолошка истраживања 1, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004, 45–65.

Ћирић, Љубисав: Топоними фитонимског порекла Понишавља и Поморавља – паралела, у: Недељко Богдановић (ур.), Прилози из фитолингвистике 4, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004, 13–30.

Ћирић, Љубисав: Модални облици у „Ђул-Марикиној прикажњи“ Јелене Димитријевић, у: Мирољуб Стојановић (ур.), Јелена Димитријевић, живот и дело, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 2006, 191–202.

Ћирић, Љубисав: Недељко Богдановић и Српски дијалектолошки зборник, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 467–471.

Ћирић, Љубисав: Топоними митолошко-религијске мотивације у белопаланачком крају, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 11, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2007, 83–90.

Ћирић, Љубисав: Топоними сточарске провенијенције у белопаланачком крају, у: Надежда Јовић (ур.), Дијалектолошка истраживања 2, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2007, 145–154.

Ћирић, Љубисав: Неке лексичке и граматичке појединости у пиротском варошком говору, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 621–628.

Ћирић, Љубисав: Хипокоризација и пејоризација у фитонимији Лужнице, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 509–514.

Ћирић, Љубисав: Неке лексичке и граматичке појединости у говору Лужнице, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXIII] 10, Ниш: Филозофски факултет, 2010, 455–463.

Ћирић, Љубисав: Језичке карактеристике топонима фитонимског порекла у Понишављу, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 593–601.

Ћирић, Љубисав: Типови личних имена у Призренско-тимочкој области, у: Бојана Димитријевић (ур.), Име у култури Срба и Бугара / Име в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2011, 29–43.

Ћирић, Љубисав: Неке маркантне особине говора Горњег Стрижевца у Лужници, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXIV] 11, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 65–72.

Ћирић, Љубисав: Обим диференцијације и мера егземплификације у дијалекатским речницима, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, 369–376.

Ћирић, Љубисав: Синтаксичка конкурентност предлога у говору Лужнице, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 563–568.

Прикази, критике, хронике

Ћирић, Љубисав: Голуб М. Јашовић, Пастирска терминологија Пећког Подгора, Приштина: Народна и универзитетска библиотека, 1997, 2013 стр., Зборник Филолошког факултета у Приштини 7, Приштина 1998 [приказ].

Ћирић, Љубисав: Радосав Ј. Ђуровић, Летнички говорни тип, Врање: Филолошки факултет у Приштини, 2000, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XIV] 7, Ниш: Филозофски факултет, 2003, 259‒263 [приказ].

Ћирић, Љубисав: Лични надимци Косова и Метохије, у књ.: Лични надимци са Косова и Метохије, Голуб Јашовић, Београд: Друштво за неговање и проучавање српског језика ‒ Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2010, 214 стр. [приказ у самој књизи на стр. 208‒209].

Ћирић, Љубисав: Тамнич на Тимоку ‒ лексика и ономастика, у: Тамнич на Тимоку, Лексика и ономастика, Голуб Јашовић, Косовска Митровица: Филозофски факултет ‒ Крагујевац: Српско биолошко друштво „Стеван Јаковљевић“ ‒ Београд: Свет књиге, 2012, 246 стр. [приказ у самој књизи на стр. 235‒237].

Биографија:

Рођен 17. априла 1945. у Горњем Стрижевцу, општина Бабушница.

1969. дипломирао на Филилошком факултету у Београду.

1981. магистрирао на Филилошком факултету у Београду.

1995. докторирао на Филилошком факултету у Београду.

1972. запослио се на Педагошкој академији за образовање наставника разредне наставе у Неготину (касније Виша школа за васпитаче) као предавач, касније професор више школе.

1992. изабран у звање асистент на Филолошком факултету у Приштини.

1995. изабран у звање доцент на Филолошком факултету у Приштини.

1999. реизабран у звање доцент на Филозофском факултету у Нишу.

2001. изабран у звање ванредни професор на Филозофском факултету у Нишу.

2007. изабран у звање редовни професор на Филозофском факултету у Нишу.

Види више →
 

Рођен 17. априла 1945. у Горњем Стрижевцу, општина Бабушница.

Дипломирао на Филилошком факултету у Београду, Група за српскохрватски језик и југословенску књижевност (1969).

Тезе

Ћирић, Љубисав: Говор Лужнице, магистарски рад, одбрањен 21. VI 1980. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Светозар Николић, проф. др Славко Вукомановић).

Ћирић, Љубисав: Говор Понишавља, докторски рад, одбрањен 5. VII 1995. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Радоје Симић, чланови комисије: проф. др Милорад Дешић, проф. др Недељко Богдановић).

Научна звања

Изабран у звање асистент (1. X 1992).

Изабран у звање доцент (1. XII 1995).

Изабран у звање ванредни професор (15. XII 2001).

Изабран у звање редовни професор (15. XII 2007).

Чланство у научним и стручним телима

Члан сената Универзитета у Нишу (2010–2012.)

Сарадња на пројектима

Сарадник на пројекту ”Лексиколошка истраживања југоисточне Србије” (руководилац проф. др Слободан Реметић).

Сарадник на пројекту ”Дијалектолошка истраживања српског језичког простора” (руководилац проф. др Слободан Реметић)

Сарадник на пројекту ”Истраживање словенских говора на Косову и Метохији”. (руководилац др Стана Ристић)

Учешће на научним скуповима

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш, 15–17. VI 1992.

Научни скуп О српским народним говорима, Деспотовац – Манасија, 21–22. VIII 1996.

XIV међународни славистички конгрес, Будва, 14–17. IV 1997.

Међународни научни скуп Живот и дело Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица, 17–19. IX 2001.

Научни скуп Љубомир Стојановић – живот и дело, Ужице, 18–19. IV 2002.

Међународни научни скуп Јелена Димитријевић – живот и дело, Ниш, 28–29. X  2004.

Међународни научни скуп Тело и одело у култури Срба и Бугара,  Ниш, 17–18. V 2009.

Међународни научни скуп Име у књижевности и култури Срба и Бугара, Ниш, 13. V 2011.

Научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12–13. IV 2013.

Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 17–18. IV 2015.

Остале активности

Лектор за српскохрватски језик на Универзитету у Софији (1984–1986.).

Покретач и уредник двају часописа: Дијалектолошка истраживања (издавач Филозофски факултет у Нишу) и Белопаланачки зборник (издавач Народна библиотека ”Вук Караџић” Бела паланка).

Ментор магистарске тезе (одбрањене на Филозофском факултету у Нишу 8. IX 2008.) и члан комисија за одбрану докторских теза (Филолошки факултет у Београду 28. VI 1996; Филозофски факултет у Нишу 10. I 2004.).

Рад на пословима из делокруга Српског дијалектолошког атласа.