др Бранкица Марковић

e-mail:

brankicama@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, урбана дијалектологија, лексикологија. лексикографија, библиографија

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, првенствено говорима шумадијско-војвођанског дијалекта.

Предмет научног интересовања су дијалекатска лексикологија и лексикографија и урбана дијалектологија.

Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама  у новосадским радио и           телевизијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад 2007, 131–158.

Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 227–234.

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 177–191.

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 225–237.

Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд 2015, 323–344.

Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд 2015, 247–322.

Види више →

Др Бранкица Ђ. Марковић

Библиографија

 Библиографија научних радова

 Студије и чланци

 Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама  у новосадским радио и телевизијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад 2007, 131–158.

Марковић, Бранкица: Савремена антропонимија Новог Сада, Годишњак за српски језик и књижевност [година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2009, 235–267.

Марковић, Бранкица: Употреба локатива у роману Кобајаги Ђоке Филиповића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 162–178.

Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 227–234.

Марковић, Бранкица: О употреби неких спацијалних предлошко-падежних конструкција у говору староседелаца Новог Сада, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 134–142.

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 177–191.

Марковић, Бранкица: Занимљива казивања старих Новосађана, Годишњак за српски језик [година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, 319–328.

Марковић, Бранкица: О виноградарској лексици у Речнику српских говора Војводине, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу 5/9, Бања Лука 2014, 34–39.

http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1340/pdf_3

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 225–237.

Марковић, Бранкица: Научни и културни значај дијалекатских текстова (Прилог грађи о пинтерском занату: село Буковац у Срему), у: Радмила В. Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 483–494. – 1 електронски оптички диск (CD–ROM)

Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима: http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik

http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Марковић, Бранкица: Миодраг Јовановић, Говор Паштровића, Универзитет у Црној Гори, Подгорица, 2005, 536 стр., у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 195–202 [приказ].

Марковић, Бранкица: Анђелка Лазић, Грађа за речник говора Мачве, Културни центар, Шабац, 2008, 387 стр., Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 39/2009, Косовска Митровица 2010, 151–152 [приказ].

Марковић, Бранкица: Жарко Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада, Свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, 348 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/ 2, Нови Сад 2010, 242–246 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija­_53-2.pdf

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић, Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 226 стр., Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад 2011, 202–203 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_80.pdf

Марковић, Бранкица: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Београд: Институт за српски језик САНУ (Монографије 15), 2012, 704 стр., Зборник Матице српске за славистику 82, Нови Сад 2012, 204–206 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_82.pdf

Марковић, Бранкица: Dunja Jutronić, Splitski govor – od vapora do trajekta, Split: Naklada Bošković, 2011, 474 str., Јужнословенски филолог 68, Београд 2012, 228–232 [приказ].

http://www.isj.sanu.rs/rubrike/uploaded/Juznoslovenski %20filolog%2068.pdf

Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Пастирска лексика лакташког краја, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2011, 219 стр., Српски дијалектолошки зборник 59, Београд 2012, 641–644 [приказ].

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић (ур.). Дијалекат – дијалекатска књижевност: Зборник радова са научног скупа одржаног у Лесковачком културном центру 18. децембра 2010. године, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 326 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 301–305 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija­_55-2.pdf

Марковић, Бранкица: Сећање на проф. др Гордану Вуковић – Лексикологија, ономастика, синтакса: Зборник у част Гордани Вуковић/ уредници Владислава Ружић и Слободан Павловић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 402 стр., Филолог: часопис за језик, књижевност и културу 6, Бања Лука 2012, 258–263 [приказ].

http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/492/pdf

Марковић, Бранкица: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 3, Подгорица 2012, 217–221 [приказ].

Марковић, Бранкица: Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије (Ниш, 12–13. април 2013), Српски дијалектолошки зборник 60, Београд 2013, 803–804 [приказ].

Марковић, Бранкица: О речнику лалошке душе (Радојка Вртипрашки-Кувизић, Говор Мокринчана – Мокрински речник, Нови Сад: Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2013, 404 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/ 2, Нови Сад 2014, 585–588 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/knjizevnost%2062_2.pdf

Марковић, Бранкица: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 (Лесковац, 11–12. IV 2014. г.), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/2, Нови Сад 2014, 271–275[хроника].  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL%20LVII1.pdf

Марковић, Бранкица: Путеви и домети дијалекатске лексикографије: зборник радова са истоименог међународног научног скупа/ приредила Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 2013., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 5, Подгорица 2014, 193–200 [приказ].

Марковић, Бранкица: Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице: увод, фонетика, текстови, Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 280 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 283–289 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_58_1.pdf

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић, Микротопонимија доњег слива Јабланице (семантичко-творбени аспект), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 272 стр., Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд 2015, 341–348 [приказ].

http://www.isj.sanu.rs/rubrike/uploaded/Juznoslovenski%20filolog%2071-2%20rezimei_1.pdf

Марковић, Бранкица: Проф. др Слободану Реметићу у част (Годишњак за српски језик, год. XXVI, бр. 13/ приредила Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 2013.), Филолог: часопис за српски језик, књижевност и културу 6/11, Бања Лука 2015, 293–298 [приказ].

http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1936/PDF

Марковић, Бранкица: Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања (28. октобар 2015. године), Палата САНУ, Београд, Зборник Матице српске за славистику 90, Нови Сад 2016, 297–298 [хроника].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_90.pdf

Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Биљана Савић: Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици српској, 2016, 157 стр., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српке – Друштва чланова у Црној Гори 7, Подгорица 2016, 121–123 [приказ].

Библиографије

 Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2015, 323–344.

Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2015, 247–322.

 Тезе

 Марковић, Бранкица: Спацијалне падежне конструкције у говору староседелаца Новог Сада, магистарска теза, одбрањена 28. јуна 2010. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић).

Марковић, Бранкица: Виноградарска терминологија Војводине, докторска дисертација, одбрањена 28. септембра 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Гордана Драгин, коментор: проф. др Софија Милорадовић, члан комисије: проф. др Душанка Вујовић).

Остале активности

 Међународна сарадња

 Радила на електронској припреми грађе из седам црногорских пунктова за потребе Општесловенског лингвистичког атласа (белоруски фонетски том, бугарски лексички том и словачки морфолошки том).

Билатерална сарадња

 У оквиру потписане сарадње Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији и Института за српски језик САНУ из Београда а у оквиру пројекта Истраживање историје и културе Срба, боравила на терену у месту Рудна, у јулу 2016. године, где je прикупила дијалекатску грађу.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

 Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

 Учешћа на скуповима

 Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014. (са два реферата: један самостално и један у коауторству са Станиславом Станковићем)

Други међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 2014.

Јазичната работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка, Охрид, 2015.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе – Српски језик и књижевност данас, Подгорица, 2017.

Биографија:

Рођена 23. августа 1979. године у Новом Саду.

2004    дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (група Српски језик и књижевност).

2004/ 2005 године уписала постдипломске студије на одсеку Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету у Новом Саду.

2005    запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

2010    магистрирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2016    докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

Сарадник на научном пројекту Матице српске Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект (2015–).

Учесник на пројекту Истраживање историје и културе Срба 2016. године.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Види више →
 

Рођена 23. августа 1979. године у Новом Саду, где је завршила основну школу и гимназију општег смера.

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на групи Српски језик и књижевност (2004) из предмета Синтакса и семантика стандардног српског језика. Тема њеног дипломског рада је била Предлози у језику уџбеника Социологија села Милована Митровића (ментор: проф. др Ивана Антонић).

Постдипломске студије на одсеку Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету у Новом Саду уписала школске 2004/ 2005. године.

Запослила са у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (2005).

ТЕЗЕ:

Магистарска теза: „Спацијалне падежне конструкције у говору староседелаца Новог Сада“, одбрањена 28. јуна 2010. године (ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић).

Докторска дисертација: „Виноградарска терминологија Војводине“, одбрањена 28. септембра 2016. године (ментор: проф. др Гордана Драгин, коментор: проф. др Софија Милорадовић, члан комисије: проф. др Душанка Вујовић).

НАУЧНА ЗВАЊА:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (4. II 2011).

Реизабрана у звање истраживач-сарадник (3. II 2014).

У току је процес избора у звање научни сарадник.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ:

Претходних година радила на електронској припреми грађе из седам црногорских пунктова за потребе Општесловенског лингвистичког атласа (белоруски фонетски том; бугарски лексички том и словачки морфолошки том).

Учесник на пројекту Истраживање историје и културе Срба 2016. године (у оквиру потписане сарадње Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији и Института за српски језик САНУ из Београда).

ЧЛАНСТВА У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ТЕЛИМА И КОМИСИЈАМА:

Члан је Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА:

Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 25–26. септембра 2008.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 18. децембар 2010.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12–13. априла 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 11–12. априла 2014. (са два реферата: један самостално и један у коауторству са Станиславом Станковићем).

Други међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 17–19. октобра 2014.

Јазичната работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка, Охрид, 24. и 25. септембар 2015.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 14–16. октобра 2016. (у коауторству са Биљаном Савић).

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе – Српски језик и књижевност данас, Подгорица, 26–28. маја 2017.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

За потребе Пројекта претходних година радила на обради грађе за прва четири лексичка тома Српског дијалектолошког атласа и учествовала у изради првих лексичких карата.

У оквиру Пројекта са проф. др Љиљаном Недељков неколико година радила на припреми Библиографије Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) (СДЗб LXII, 2015).

Учесник Округлог стола Култура становања у Ваљевској Подгорини, Ваљево, 11. XII 2015.

Сарадник на научном пројекту Матице српске Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект (2015–).