др Биљана Савић

e-mail:

biljasa@eunet.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лексикологија H 353, Историја језика H 355, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

српски језик, српскословенски језик, дијахронија, дијалектологија, историја језика, лексикологија, синтакса

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом, лексикологијом и историјом српског језика. Један је од аутора колективних монографија: Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Служабници. Часослови (2004) и Скице из етнолингвистике (2016). Научна и стручна библиографија броји око петнаестак радова објављених у колективним монографијама, домаћим часописима и тематским зборницима. Учествовала је на неколико научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана: Употреба падежа у Душановом законику (Струшки, Атонски и Бистрички препис), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 811–850.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик 61/1, Нови Сад 2013, 93–107.

Савић, Биљана: Значења конструкције vq + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), Филолог часопис за језик, књижевност и културу 14, Бања Лука 2016, 134–149.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник 64, Београд 2017, 995–1066.

Види више →

Библиографија научних радова Биљане Савић

Студије и чланци

Савић, Биљана, Дијанa Савић:  Из лексике Великог Блашка (код Бањалуке), Прилози проучавању језика 28/29, Нови Сад, 1997/98, 204–245.

Савић, Биљана: Употреба падежа у Душановом законику (Струшки, Атонски и Бистрички препис), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 811–850.

Савић, Биљана: Из ткачке терминологије Великог Блашка код Бањалуке, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 24/11, Ниш, 2011, 141–158.

Савић, Биљана: Из коларске терминологије Великог Блашка код Бањалуке, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 154–165.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини, Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, 12, Бања Лука, 2015, 213–222.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад, 2013, 93–107. [= Савић, Биљана, Дијанa Црњак, Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 11–27 (Библиотека Студије и расправе).

Савић, Биљана: О војној лексици у Житију краља Милутина архиепископа Данила Пећког (на материјалу преписа из Даниловог зборника из 1553. год.), Радови Филозофског факултета Пале, Филолошке науке, 18, Пале, 2016, 197–203.

Савић, Биљана: Значења конструкције vq + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), Филолог часопис за језик, књижевност и културу, 14, Бања Лука, 2016, 134–149. 

Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник, 64, Београд, 2017, 995–1066.

Поглавље у (колективној) монографији

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана: Палеографске одлике малих слова у Служабнику из XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 142–152 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

Прикази, критике, хронике, сећања

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XVI век, трећа четвртина, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 19–24 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XV век, девета деценија и почетак XVI века, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 25–32 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Резимеи

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја, у: Радмила Жугић, Станислав Станковић (ур.), Књига сажетака, Међународни научни скуп Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Лесковачки културни центар, 2014, 53.

Савић, Биљана, Бранкицa Марковић: Из терминологије овчарства села Рудне у Румунији, у: Михај Н. Радан, Јордана Марковић (ур.), Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Књига резимеа, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 26.

Тезе

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Архијерејског служабника из XV/XVI века, магистарски рад, одбрањен 12.4.2002. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Вера Јерковић и проф. др Мато Пижурица).

Савић, Биљана: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), докторска дисертација, одбрањена 26.9.2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и др Виктор Савић).

Остале активности

Учешћа на скуповима

Савић, Биљана, Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац, 2011.

Савић, Биљана, Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Савић, Биљана, Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Савић, Биљана, Србистика данас, Бања Лука, 2017.

Биографија:

Рођена 16. јануара 1970. године у Бањалуци.

1997    Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (на Одсеку за српски језик и лингвистику).

2002    Одбранила магистарски рад на Филозофском факултету у Новом Саду (на Одсеку за српски језик и лингвистику).

2002    Запослила се у Библиотеци Матице српске (Одељење Стара и ретка књига и легати).

2005    Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника.

2016    Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду (на Одсеку за српски језик и лингвистику).

2017  Почела да ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Види више →
 

Рођена је 16. јануара 1970. године у Бањалуци, где је завршила основну школу, гимназију и Педагошку академију. На Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за српски језик и лингвистику, дипломирала је 1997. године са просечном оценом 9,24.

Магистрирала је 2002. (просечна оцена 10) на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду.

Током основних и постдипломских студија учествовала је као теренски истраживач на прикупљању грађе за израду Српског дијалектолошког атласа.

Од октобра 2002. до фебруара 2005. радила је као археограф на пословима описа ћирилских рукописних књига у Одељењу Стара и ретка књига и легати Библиотеке Матице српске у Новом Саду. Радила је на пројекту Каталог ћирилске рукописне књиге у збирци Библиотеке Матице српске од XIII до XVIII века.

Од 2005. ради у Институту за српски језик САНУ у Београду као истраживач сарадник. Радила је на пројекту Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника.

Од 2017. ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Тезе

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Архијерејског служабника из XV/XVI века, магистарски рад, одбрањен 12.4.2002. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Вера Јерковић и проф. др Мато Пижурица).

Савић, Биљана: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), докторска дисертација, одбрањена 26.9.2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и др Виктор Савић).

Научна звања

Изабрана у звање истраживач сарадник (2005).

Учешће на научним скуповима

Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац, 2011.

Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Србистика данас, Бања Лука, 2017.