Доц. др Татјана Трајковић

e-mail:

tatjana.trajkovic@filfak.ni.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/srpski-jezik/item/180-tatjana-trajkovic

Телефон:

060 133 1979

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Дијалектологија H401, Ономастика H370, Социолингвистика H360.

Кључне речи:

српски језик, дијалекти, урбана дијалектологија, ономастика, социолингвистика, албански језик.

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, ономастиком, лексикологијом.

Истражује српске дијалекте у Србији, социолингвистичке промене на дијалекатском плану, лексику српских дијалеката изван Србије, ономастику српског језика, контакте српског и албанског језика.

Учествовала је на више нучних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Трајковић, Татјана: Микротопонимија прешевског краја, Ономатолошки прилози 21, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику), 2011, 331–425.

Трајковић, Татјана: Говор Прешева, Српски дијалектолошки зборник 63, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016, 277–578.

Трајковић, Татјана: Ситуациона употреба стандарда код носилаца дијалекта, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 549‒561.

Трајковић, Татјана: Контакти српског и албанског језика на југу Србије (лексички, дијалекатски и ономастички аспект), Philologia Mediana 8/8, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 511‒522.

Trajković, Tatjana: Socio-linguistic research of the dialect of Preševo in the south of Serbia, Baltistica 51 (2), Universitas Vilnensis, Facultas Philologiae, Vilnus, 2016, 379–396.

Trajković, Tatjana: Niš speech in the light of thе newest sociolinguistic research, Теме, Часопис за друштвене науке [Година XLI] 1, Ниш, 2017, 41–54.

Види више →
 

Доц. др Татјана Трајковић

Библиографија

Библиографија научних радова

Монографске публикације

 Трајковић, Татјана: Микротопонимија прешевског краја, Ономатолошки прилози 21, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику), 2011, 331–425.

[Марковић, Јордана, Споменик о постојању и трајању, Приказ књиге Татјане Трајковић „Микротопонимија прешевског краја“, Српски језик 18, Београд 2013, 759–761.]

Трајковић, Татјана: Говор Прешева, Српски дијалектолошки зборник 63, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016, 277–578.

Студије и чланци

Трајковић, Татјана: Апелативи у топонимији прешевског краја, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 503–507.

Трајковић, Татјана: Српско-албански језички односи у фитонимима прешевског краја, Прилози из фитолингвистике 5, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 69‒73.

Трајковић, Татјана: Топонимија Великог и Малог Трновца, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 583–592.

Трајковић, Татјана: Преглед познавања српског језика код ученика Албанаца у Прешеву, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXIII] 10, Ниш: Филозофски факултет, 2010, 497‒509.

Трајковић, Татјана: Језичке  интерференције у топонимији Прешева, Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске − Друштва чланова у Црној Гори 1/1−2, Београд 2011, 273‒282.

Трајковић,  Татјана: Неки новији наноси из српског језика у говору Албанаца, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXIV] 11, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 159‒164.

Трајковић, Татјана: Антропонимија прешевске микротопонимије, у: Бојана Димитријевић (ур.), Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 79‒87.

Трајковић,  Татјана: Глаголски систем говора Прешева у светлу језичке интерференције, Годишњак за српски језик [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 163–172.

Трајковић, Татјана: Ситуациона употреба стандарда код носилаца дијалекта, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 549‒561.

Трајковић, Татјана: Спацијални прилози у призренско-тимочким говорима, у: Радослав Радев, Ценка Иванова, Йордан Дамянов (ред.), Време и пространство в  културата на българи и сърби / Време и простор у култури Бугара и Срба, Варна: Издателство „Славена“, 2013, 144‒169.

Трајковић, Татјана: Српски говор код Албанаца у Прешеву, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 125‒134.

Трајковић, Татјана: Ономастичка грађа у дијалекатским речницима југоисточне Србије, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 357‒369.

Трајковић, Татјана: Речничка одредница између фиктивне и стварне семантике, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 251‒261.

Трајковић, Татјана: Старо место акцента у прешевском говору, Годишњак за српски језик [Година XXVII] 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 283–293.

Trajković, Tatjana: Clitic Doubling of Personal the Pronouns with the Use of Preposition in the dialects of Prizren-Timok area, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, University of Niš, Vol 14, No 1, Niš 2016, 73‒84.

Трајковић, Татјана: Дијалекатско окружење и српски језик као нематерњи у настави на албанском језику, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац – Ниш: Лесковачки културни центар, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 381‒392.

Трајковић, Татјана: Проучавање градских говора на простору призренско-тимочке дијалекатске области, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 93–100.

Трајковић, Татјана: Контакти српског и албанског језика на југу Србије (лексички, дијалекатски и ономастички аспект), Philologia Mediana 8/8, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 511‒522.

Trajković, Tatjana: Socio-linguistic research of the dialect of Preševo in the south of Serbia, Baltistica 51 (2), Universitas Vilnensis, Facultas Philologiae, Vilnus 2016, 379–396.

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2255

Trajković, Tatjana: Niš speech in the light of thr newest sociolinguistic research, Теме, Часопис за друштвене науке [Година XLI] 1, Ниш 2017, 41–54.

http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/485

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Трајковић, Татјана: Зборник радова са Међународног научног скупа „Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Лингвистичке актуелности, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 51–56 [приказ].

Трајковић, Татјана: Радивоје Младеновић: Говор јужнокосовског села Гатње, Годишњак за српски језик [Година XXVII] 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 299‒301 [приказ].

Резимеи

Трајковић, Татјана: Изофоне и изоморфе на југу Србије, Књига резимеа, Међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“, одржан 16‒17. октобра 2015. године на Филозофском факултету у Нишу, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет, Студијски програм Српски и хрватски језик и књижевност; Савез Срба у Румунији, Темишвар, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Темишвар 2015.

Трајковић, Татјана:  Диглосивна условљеност места акцента,  Научни скуп „Наука и савремени универзитет 5“, одржан 13‒14. новембра 2015. године на Филозофском факултету у Нишу, Ниш 2015.

Trajković, Tatjana:  Crop farming lexis in the Serbian speeches in the Romanian Banat, Програм и књига  резимеа / Programul şi rezumatele, Међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима” / Simpozionul şstiinţific internaţional „Cultura materială a sărbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice, 14‒16. октобар 2016. године,  Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар 2016, 43.

Тезе

Трајковић, Татјана: Микротопонимија прешевског краја, магистарски рад, одбрањен  15. 7. 2008. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (ментор: проф. др Слободан Реметић, чланови комисије: проф. др Јордана Марковић, проф. др Александар Лома).

Трајковић, Татјана: Говор Прешева, докторска дисертација, одбрањена 18. 12. 2015. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (ментор: проф. др Јордана Марковић, чланови комисије: проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Надежда Јовић).

Остале активности

 Међународна сарадња

Међународни пројекат „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“, који се одвија под окриљем Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, 2016.

Међународни пројекат „Истраживање историје и културе Срба у Румунији“, који се одвија под окриљем Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, 2017.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Изборног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Секретар Редакције Часописа за друштвене науке Теме.

Предавања (научна и популарна), презентације, изложбе итд.

Предавање за студенте под називом „Језичка истраживања на национално мешовитом подручју“, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Пројекат: „Популаризација науке – српски језик у говору, науци и култури“  Ниш, 4. 10. 2008.

Семинар „Српски језик као нематерњи у теорији и пракси“, одржан на Филозофском факултету у Нишу у периоду од 18. до 25. августа 2013. године, у организацији ОЕБС-а и Филозофског факултета у Нишу, као предавач са темом: Утицај дијалекта на познавање српског језика код ученика Албанаца.

Трибина „Србија у Норвешкој 1899“, Нишки културни центар и Универзитет у Нишу, излагање: „Олаф Брок: Die Dialekte des südlichsten Serbiens  ⁄ Дијалекти најјужније Србије”, Ниш, 23. октобар 2014. године.

Семинар за стручно усавршавање наставника српског језика и књижевности „Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност и Департман за српски језик, предавач са темом: Реализација наставе Српског језика као нематерњег у актуелним околностима, 2016–2017. 

Учешћа на скуповима

Међународни научни скуп Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, Ниш, 2011.

VII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2012.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикцијая в културата на Сърби и Българи, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2014.

Међународни научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2015.

Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

XI међународни научни скуп Српски језик, књижевност уметност, Крагујевац, 2016.

Организација скупова

Члан Организационог одбора међународног научног скупа Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, одржаног 11‒12. априла 2014. године у Лесковцу, у сарадњи Филозофског факултета у Нишу, Филозофског факултета у Косовској Митровици и Лесковачког културног центра.

Секретар Научног скупа Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, одржаног 17‒18. априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу.

Биографија:

Рођена 10. 6. 1977. у Врању.

2002  Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (дијалектологија).

2008  Магистрирала на Филозофском факултету у Нишу (ономастика).

2015  Докторирала на Филозофском факултету у Нишу (дијалектологија).

2016  Изабрана у звање доцент.

Види више →
 

Рођена је 10. 6. 1977. године у Врању.

Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу, Група за српски језик и књижевност (2002).

Магистрирала на Филозофском факултету у Нишу, Наука о језику (2008).

Докторирала на Филозофском факултету у Нишу (2015).

Изабрана у звање доцент (8. 9. 2016).

Радила као професор српског језика и књижевности и српског језика као нематерњег у основним и средњим школама у Бујановцу и Прешеву (2000–2011).

Сарађивала на пројекту САНУ „Ономатолошки прилози“ (2005–2008).

Запослила се на Филозофском факултету у Нишу, Департман за српски језик (2011). Предмети: Увод у дијалектологију, Преглед српских дијалеката, Ономастика српског језика, Српска топонимија, Српска антропонимија, Лингвистичка географија, Дијалекатска лексикографија.

Спољни сарадник на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ (од 2011).

ТЕЗЕ:

Магистарски рад: Микротопонимија прешевског краја, одбрањен 15. 7. 2008. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (ментор: проф. др Слободан Реметић, чланови комисије: проф. др Јордана Марковић, проф. др Александар Лома).

Докторска теза: Говор Прешева, одбрањена 18. 12. 2015. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (ментор: проф. др Јордана Марковић, чланови комисије: проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Надежда Јовић).

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА:

Истраживања у оквиру Међународног пројекта „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“, који се одвија под окриљем Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, 2016.

Истраживања у оквиру Међународног пројекта „Истраживање историје и културе Срба у Румунији“, који се одвија под окриљем Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, 2017.

УЧЕШЋА НА СКУПОВИМА:

Међународни научни скуп Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, Ниш, 13. мај 2011.

VII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац,  26–27. октобра 2012.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12‒13. априла 2013.

Међународни научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикцијая в културата на Сърби и Българи, Ниш, 17. мај 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 11‒12. априла 2014.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 17‒19.  октобра 2014.

Међународни научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 17‒18. априла 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 16‒17. октобра 2015.

Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 13‒14. новембра 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 14–16. октобра 2016.

XI међународни научни скуп Српски језик, књижевност уметност, Крагујевац,    28–29. октобра 2016.

ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПОВА:

Члан Организационог одбора међународног научног скупа Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, одржаног 11‒12. априла 2014. године у Лесковцу, у сарадњи Филозофског факултета у Нишу, Филозофског факултета у Косовској Митровици и Лесковачког културног центра.

Секретар Научног скупа Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, одржаног 17‒18. априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу.

ПРЕДАВАЊА, ПРОМОЦИЈЕ И СЛ.:

Предавање за студенте под називом „Језичка истраживања на национално мешовитом подручју“, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Пројекат: „Популаризација науке – српски језик у говору, науци и култури“  Ниш, 4. 10. 2008.

Семинар „Српски језик као нематерњи у теорији и пракси“, одржан на Филозофском факултету у Нишу у периоду од 18. до 25. августа 2013. године, у организацији ОЕБС-а и Филозофског факултета у Нишу, као предавач са темом: Утицај дијалекта на познавање српског језика код ученика Албанаца.

Трибина „Србија у Норвешкој 1899“, Нишки културни центар и Универзитет у Нишу, излагање: „Олаф Брок: Die Dialekte des südlichsten Serbiens  ⁄ Дијалекти најјужније Србије”, Ниш, 23. октобар 2014. године.

Семинар за стручно усавршавање наставника српског језика и књижевности „Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност и Департман за српски језик, предавач са темом: Реализација наставе Српског језика као нематерњег у актуелним околностима, 2016–2017. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

Секретар Департмана за српски језик Филозофског факултета у Нишу (2012–2015).

Члан Изборног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Секретар Редакције Часописа за друштвене науке Теме.

Познавање енглеског језика; чита и пише: руски, албански.