Доц. др Данка Вујаклија

e-mail:

dankaur@ff.uns.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_srpski_jezik_danka_urosevic.html

Телефон:

+381 21 485 3 850

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Историја језика H 355, Дијалектологија Н 401, Балтички и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, синхронија, дијахронија, дијалектологија, историја језика, синтакса

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом и историјом српског језика, највише облашћу синтаксе.

Написала већи број научних радова објављених у публикацијама од националног и међународног значаја.

Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Урошевић, Данка: Релативна реченица у банатским говорима шумадијскo-војвођанског дијалекта, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 199−225.

Урошевић, Данка: Релативна реченица с релативизатором ШТО у војвођанским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта, Прилози проучавању језика 42, Нови Сад 2011, 115–134.

Урошевић, Данка: Српскословенски језик измећу архаизације и понародњавања: партиципи у Житију Георгија Кратовца од Попа Пеје, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том I – Езикознание, София: Университетско издателство Св. „Климент Охридски”, 2012, 474−480.

Урошевић, Данка, Ивана Чанчар: О глаголима vxzqryti и ouzqryti у старословенском језику (с освртом на стање у грчком језику), у: Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу IV/1, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 19−32.

Види више →
 

Доц. др Данка Вујаклија (рођ. Урошевић)

Библиографија

Библиографија научних радова

Студије и чланци

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: Падежи у функцији темпоралног детерминатора инклузивног типа у говору Смедеревског Подунавља, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 101–127.

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: Финалне вокалске групе -АО, -ЕО, -УО у говору Новог Сада, у: Жарко Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске особине. Лингвистичке свеске 8, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 2009, 246–267.

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: Падежи у функцији темпоралног детерминатора ингресивног и терминативног типа у говору Смедеревског Подунавља, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/1, Београд 2010, 163–176. <http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_53-1.pdf>

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: Падежи у функцији темпоралног детерминатора ексклузивног типа у говору Смедеревског Подунавља, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 29–46.

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: Падежи у функцији темпоралног детерминатора фреквентивног типа у говору Смедеревског Подунавља, Анали Филолошког факултета 22, Београд 2010, 253–272.

Урошевић, Данка: Релативна реченица у банатским говорима шумадијскo-војвођанског дијалекта, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 199−225.

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: Падежи у функцији темпоралног детерминатора лонгитудиналног типа у говору Смедеревског Подунавља, Српски језик 16, Београд 2011, 243–268.

Урошевић, Данка: Досадашња испитивања хипотактичких структура у призренско‑тимочким говорима, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност. Зборник радова са научног скупа одржаног у Лескoвачком културном центру 18. децембра 2010. године, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 123–133.

Урошевић, Данка: Релативна реченица с релативизатором ШТО у војвођанским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта, Прилози проучавању језика 42, Нови Сад 2011, 115–134.

Урошевић, Данка: Релативна реченица с релативизатором ШТА у војвођанским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта, у: Aleksander Urkom (ed.), 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities [Institute of Slavonic and Baltic Philology], 2012, 24–27. http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf

Урошевић, Данка: Српскословенски језик измећу архаизације и понародњавања: партиципи у Житију Георгија Кратовца од Попа Пеје, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том I – Езикознание, София: Университетско издателство Св. „Климент Охридски”, 2012, 474−480.

Урошевић, Данка: Фонетско-фонолошке карактеристике „Житија Георгија Кратовцаˮ од попа Пеје у светлости дијалекатске базе преписивача, Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 43−77 [дигитално издање] / 35−63 [штампано издање]. <http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/242/252>

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: О релативизатору ШТА у српским говорима румунског Баната, у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету са Западног универзитета у Темишвару (Темишвар, 19–21. октобар 2012), Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 7−26.

Урошевић, Данка, Ивана Чанчар: О глаголима vxzqryti и ouzqryti у старословенском језику (с освртом на стање у грчком језику), у: Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу IV/1, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 19−32.

Урошевић, Данка: Народне црте у „Житију Георгија Кратовца” од попа Пеје (морфолошка анализа), Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш 2013, 569−600.

Урошевић, Данка Г.: Адвербијалне падежне конструкције у „Житију Георгија Кратовцаˮ од попа Пеје, Српски језик 21, Београд 2016, 359−379.

Урошевић, Данка Г.: Употреба глаголских облика у Житију Георгија Кратовца од попа Пеје, у: Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић (ур.), Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију. Зборник у част Љиљани Суботић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 189−206.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Урошевић, Данка: Осма међународна конференција из балто-словенске акцентологије / 8th International Workshop on Balto-Slavic Accentology (6–8. јула 2012, Нови Сад, Србија), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 198–200 [хроника] <http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_56-1.pdf>

Редли, Јелена, Данка Урошевић: Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти” (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 1. децембар 2012. год.), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад 2013, 201−206 [хроника] http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/Zbornik%20LVI_2%20kraj.pdf

Урошевић, Данка: Савремени методолошки путокази у истраживањима (источно)словенских дијалеката: Ilja A. Seržant, Björn Wiemer (eds.). Contemporary Approaches to Dialectology: The Area of North, North-West Russian and Belarusian Dialects. SLAVICA BERGENSIA 12. Bergen: Department of Foreign Languages, University of Bergen, 2014, 402 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 273−279 [приказ] <http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_58_1.pdf>

Урошевић, Данка Г.: О функционалностилској раслојености српскословенског језика (Марина Курешевић. Хипотактичке структуре у Српској Александриди: функционалностилски аспекти. Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 287 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 63/3, Нови Сад 2015, 894−898 [приказ] http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_63_3.pdf

Урошевић, Данка Г.: Нови прилог познавању студеничких говора (Гордана Драгин. Говори у сливу Студенице: Увод, фонетика, текстови. Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 280 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 64/2, Нови Сад 2016, 544−546 [приказ] <http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_64_2.pdf>

Резимеи

Бошњаковић, Жарко, Данка Урошевић: О релативизатору ШТА у српским говорима румунског Баната, Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар 2012, 11.

Урошевић, Данка: Примена информационих технологија у формирању и обради корпуса говорних варијетета српског језика, Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1. Књига сажетака, Лесковац 2014, 71.

Урошевић, Данка: Адвербијалне падежне конструкције у Житију Георгија Кратовца од попа Пеје, Међународна научна конференција Паисиеви четения 2015, Пловдив 2015, 31. http://paisii.slovo.uni-plovdiv.net/en/rezumeta

Urošević, Danka: A Multimedia Annotation Tool ELAN and its Applicability in (Serbian) Dialectology, The Ninth International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures. Programme and Book of Abstracts, Novi Sad 2016, 53.

Тезе

Урошевић, Данка: Релативна реченица у шумадијско-војвођанском дијалекту, докторска дисертација, одбрањена 28. 9. 2015. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментори: проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Слободан Павловић, чланови комисије: проф. др Владислава Ружић, проф. др Софија Милорадовић).

Остале активности

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Учешћа на скуповима

Трећи научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

1st Conference for Young Slavists in Budapest, Будимпешта, 2011.

IV научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2012.

Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012.

Единадесети национални славистични четения: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Международна научна конференция Паисиеви четения 2015, Пловдив, 2015.

Девети међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, Нови Сад, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 2012.

VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије, IWoBA VIII, Нови Сад, 2012.

Биографија:

Рођена 1. јула 1984. у Сремској Митровици.

2008 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Српски језик и књижевност).

2009 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду ‒ мастер студије (Српска филологија: Српски језик и лингвистика).

2009 Запослила се на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и лингвистику) у звању сарадник у настави за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

2010 Изабрана у звање асистент за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

2015 Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Језик и књижевност, модул: Језик).

2016 Изабрана у звање доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Види више →
 

Рођена 1. јула 1984. у Сремској Митровици.

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, Српски језик и књижевност (2008).

Запослила се на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за српски језик и лингвистику (2009).

Тезе

Урошевић, Данка: Релативна реченица у шумадијско-војвођанском дијалекту, докторска дисертација, одбрањена 28. 9. 2015. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментори: проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Слободан Павловић, чланови комисије: проф. др Владислава Ружић, проф. др Софија Милорадовић).

Научна звања

Изабрана у звање сарадник у настави за ужу научну област Српски језик и лингвистика (2009)

Изабрана у звање асистент за ужу научну област Српски језик и лингвистика (2010)

Реизабрана у звање асистент за ужу научну област Српски језик и лингвистика (2013)

Изабрана у звање доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика (2016)

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Учешће на научним скуповима

Трећи научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

1st Conference for Young Slavists in Budapest, Будимпешта, 2011.

IV научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2012.

Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012.

Единадесети национални славистични четения: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Международна научна конференция Паисиеви четения 2015, Пловдив, 2015.

Девети међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, Нови Сад, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 2012.

VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије, IWoBA VIII, Нови Сад, 2012.

Остале активности

Служи се енглеским језиком (на нивоу Б2), чита стручну литературу на словенским језицима (првенствено јужнословенским и источнословенским).