др Мирјана Петровић-Савић

e-mail:

Mirjana.Petrovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 20 27 161

Научне области:

Ономастика Н 370, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

Serbian language, Onomastics, Dialectology

Научна делатност:

Бави се сакупљањем и обрадом дијалекатске и ономастичке грађе.

Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Петровић-Савић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр. (Монографије, 7).

Петровић, Мирјана: Основне фонетске особине рађевског села Бела Црква, Прилози проучавању језика 36, Нови Сад 2005, 269–292.

Петровић-Савић, Мирјана: Исказивање посесивности у Рађевини конструкцијом предлог У+ генитив личне заменице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 123–129.

Петровић-Савић, Мирјана: Преношење акцент на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе), Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 215–235.

Види више →

Др Мирјана Петровић-Савић

Библиографија

Библиографија научних радова

 Монографске публикације

Петровић-Савић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр. (Монографије, 7).

[Јуришић, Марина: Мирјана Петровић-Савић. Лексика свадбених обичаја у Рађевини. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, 2013, 239–241]

Студије и чланци 

 Петровић, Мирјана: Лексика народног лечења у Рађевини, Прилози проучавању језика 34, Нови Сад 2003, 197–217.

Петровић, Мирјана: Основне фонетске особине рађевског села Бела Црква, Прилози проучавању језика 36, Нови Сад 2005, 269–292.

Петровић, Мирјана: Из лексике обичаја и веровања Рађевине, Исследования по славянской диалектологии 12, Москва 2006, 324–344.

Петровић, Мирјана: Одредница родити у: Даринка Гортан-Премк, Вера Васић и Рајна Драгићевић (ред.), Семантичко-деривациони речник 2. Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, Нови Сад: Филозофски факултет, 2006, 520–535.

Петровић, Мирјана: Неки проблеми у проучавању лексике свадбених обичаја, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ 2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 139–145.

Петровић, Мирјана: Из ономастике Рађевине (Зооними једног рађевског села), Годишњак за српски језик и књижевност 9, Ниш 2009, 377–392.

Петровић-Савић, Мирјана: Лексичка збирка српског живља из пакрачког краја Јова Везмара, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 235–279.

Петровић-Савић, Мирјана: Исказивање посесивности у Рађевини конструкцијом предлог У+ генитив личне заменице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 123–129. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_53-2.pdf

Петровић-Савић, Мирјана: Терминологија родбинских односа насталих склапањем брака (област Рађевина), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 181–189.

Петровић-Савић, Мирјана: Трудноћа у обичајима Рађевине, Гласник Етнографског института 60/1, Београд 2011, 107–119.

http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/60_1/Petrovic-Savic.pdf

Петровић-Савић, Мирјана: О пореклу лексике свадбених обичаја и неке њене историјске потврде (област Рађевина), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности 3/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 15–22.

Петровић-Савић, Мирјана: Преношење акцент на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе), Прилози проучавању језика 43, Нови Сад 2012, 215–235.

http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/issue/view/14

Петровић-Савић, Мирјана: Из ономастике Рађевине. Лични надимци два рађевска села: семантика и мотивација, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 7/13, Бања Лука 2016, 57–74.

Петровић-Савић, Мирјана: О творбеној структури топонима (на примерима из Рађевине), Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 7/14, Бања Лука 2016, 218–226.

http://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=71

Прикази

 Петровић, Мирјана: Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности, LIV, Београд, 2006, Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 288–293 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Марина Јуришић, Говор Горње Пчиње: гласови и облици, Институт за српски језик САНУ, Монографије, 6, Београд, 2009, 324 стране, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 239–241 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_52-2.pdf

Петровић-Савић, Мирјана: Првослав Радић. Копаонички говор. Етнографски и културолошки приступ. Београд: Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, Посебна издања, књ. 70, уредник Драгана Радојичић, 365 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 237–239 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_53-2.pdf

Петровић-Савић, Мирјана: Радојка Цицмил-Реметић. Топонимија Пивске планине. Београд: САНУ / Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику (Библиотека Ономатолошких прилога, Књига 1), 2010, 354 стр., Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад 2011, 200–202 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_80.pdf

Петровић-Савић, Мирјна: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг, Компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, ‫/Институт за српски језик САНУ/, Посебна издања, књига 76, Београд 2012, Вестник Кемеровского государственного университета № 4 (60) т.1, Кемерово  2014, 275–277 [приказ].

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/1168

Петровић-Савић, Мирјана: Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас. Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори (Одјељење за српски језик и књижевност) – Нови Сад: Матица српска, 2012, 565 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 232–237 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_58_1.pdf

Петровић-Савић, Мирјана: Старосрпска топонимија. Лома, Александар (2013), Топонимија Бањске хрисовуље (Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека ономатолошких прилога, Књига 2, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 6, Бања Лука 2015, 283–286 [приказ].

http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/2075

Петровић-Савић, Мирјана: Софија Милорадовић (прир.). Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 161 стр., Зборник Матице српске за филологију и лнгвистику 58/2, Нови Сад 2015, 274–277 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_58_2.pdf

Петровић-Савић,  Мирјана:  Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице (увод, фонетика, текстови), Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 279 страна, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 81, Београд 2015, 223–225 [приказ].

Петровић-Савић, Мирјана: Милета Букумирић. Ономастика централног Косова (Библиотека Ономатолошких прилога, књ. 3, главни уредник Александар Лома), Београд: Српска академија наука и уметности, 298 стр., Зборник Матице српске за Филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад 2016, 193–195 [приказ].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_59_2.pdf

 Тезе

 Петровић, Мирјана: Лексика свадбених обичаја у Рађевини, магистарски рад, одбрањен марта 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор:  ванр. проф. Љиљана Недељков, чланови комисије: доц. др Жарко Бошњаковић, проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Петровић-Савић, Мирјана: Топонимија Рађевине, докторска дисертација, одбрањена октобра 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: академик Александар Лома и проф. др Жарко Бошњаковић).

Остале активности

 Чланства у научним и стручним телима и комисијама

 Члан Одбора за Ономастику САНУ.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

 Учешће на скуповима

 Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Трећи научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2011.

Четврти научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2012.

II Међународни научни симпозијуми „Славянские языки и культуры в современном мире“, Москва, 2012.

Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Секретар Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Петровић-Савић, Мирјана: Из ономастике Рађевине. Лични надимци два рађевска села: семантика и мотивација, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 7/13, Бања Лука 2016, 57–74.

Петровић-Савић, Мирјана: О творбеној структури топонима (на примерима из Рађевине), Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 7/14, Бања Лука 2016, 218–226.

Биографија:

Рођена 14. септембра 1979. године у Лозници.

2003 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Српски језик и књижевност).

2005 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошки одсек).

2007 Магистрирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2013 Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2014 Изабрана у звање научни сарадник.

Види више →
 

Рођена 14. септемба 1979. године у Лозници.

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Групи за српски језик и књижевност (2003).

Запослила се у Дијалектолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2005).

Тезе

Магистарски рад : Лексика свадбених обичаја у Рађевини (март 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: ванр. проф. Љиљана Недељков, чланови комисије: доц. др Жарко Бошњаковић, проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Докторска теза: Топонимија Рађевине (октобар 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: академик Александар Лома и проф. др Жарко Бошњаковић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (30. IV 2014).

Учешће на научним скуповима

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Трећи научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2011.

Четврти научни скуп младих филолога, Крагујевац, 2012.

II Међународни научни симпозијуми „Славянские языки и культуры в современном мире“, Москва, 2012.

Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Организација скупова

Секретар Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Остале активности

Члан Одбора за Ономастику САНУ.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.