др Снежана Петровић

e-mail:

snezzanaa@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/SnezanaPetrovic

Телефон:

+381 11 3208 220

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Балтски и словенски језици и књижевности Н590, Уралски и алтајски језици и књижевности H620.

Кључне речи:

српски језик, етимологија, балканологија, туркологија, словенски језици, лексикологија, лексикографија, електронска лексикографија, дигитална хуманистика.

Признања и награде:

Награда „Павле Ивић“ Славистичког друштва Србије за 2013. годину за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Научна делатност:

Бави се српском, балканском и словенском етимологијом, утицајем страних језика, на првом месту турског, на ове језике, као и електронском лексикографијом и дигиталном хуманистиком.

Коаутор је Огледне свеске (1998) и три свеске Етимолошког речника српског језика (2003, 2006, 2008), аутор монографије Турцизми у српском призренском говору (2012) и одредница за Појмовник српске културе (2011–). Коуредник је речничког портала Института за српски језик САНУ Расковник  (http://raskovnik.org/)  и платформе за дигитална издања и транскрипцију српског рукописног наслеђа Препис (http://www.prepis.org/).

Објавила преко 70 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима и учествовала на 30 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, 1–, Александар Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, Марија Вучковић, Маја Ђокић (аутори и сарадници), Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2003–.

Петровић, Снежана: Турцизми у српском призренском говору, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, 424 стр. (Монографије, 16).

Петровић, Снежана: Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/2, Нови Сад 1993, 71–127.

Петровић, Снежана: Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања, у: Александар Лома и др. (ур.) Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, 349–359.

Петровић, Снежана: Из црногорске дијалекатске лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Нови Сад 2007, 667–674.

Petrović Snežana: Svest ‘consciousness’ and savest ‘conscience’ – Slavic layers in the Serbian lexicon, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 309–318.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 155–168.

Види више →

Библиографија

 др Снежана Петровић

научни саветник

Монографске публикације

Етимолошки одсек Института за српски језик, Огледна свеска, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с. књ. 15, Београд 1998 (Марта Бјелетић, Ј. Влајић-Поповић, П. Ивић, А. Лома, Б. Сикимић, С. Петровић), L + 99 стр.

Етимолошки одсек Института за српски језик. Огледна свеска

Етимолошки речник српског језика, 1, а–аш, Александар Лома (уредио уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (израдили аутори), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници), Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр.

Етимолошки речник српског језика 1 (А-Аш) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 1 (A-Aš)

Етимолошки речник српског језика, 2, БА–БД (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2006, 289 стр.

Етимолошки речник српског језика 2 (Ба-Бд) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 2 (Ba-Bd)

Етимолошки речник српског језика, Свеска 3: БЕ-БЈ (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2008, 365 стр.

Етимолошки речник српског језика 3 (Бe-Бj) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 3 (Be-Bj) )

Петровић, Снежана: Турцизми у српском призренском говору, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, 424 стр. (Монографије, 16).

ТУРЦИЗМИ У СРПСКОМ ПРИЗРЕНСКОМ ГОВОРУ / TURCISMS IN THE SERBIAN SPEECH OF PRIZREN

Студије и чланци

Петровић, Снежана: Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/2, Нови Сад 1993, 71–127.

Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику / History and the Present State of Study of Turkish Loanwords in Serbo-Croatian

Петрович, Снежана: Об одном псевдотурцизме: сербохорв. алити „баловать”, Балканско езикознание/Linguistique balkanique 36/2, София 1993, 159–163.

Петровић, Снежана: Парне речи и понављања турског порекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое, Научни састанак слависта у Вукове дане 21/2, Београд 1993, 102–109.

Петровић, Снежана: Значај дијалекатског материјала за проучавање турцизама у српском језику, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 427–431.

Петровић, Снежана: Парне речи у лексичко-семантичком систему српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд 1994, 113–118.

Петровић, Снежана: Сх. аљкав „неуредан“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37/1–2, Нови Сад 1994, 461–468.

Петровић, Снежана: Неки турцизми у српскохрватској кулинарској терминологији, Јужнословенски филолог LI, Београд 1995, 223–232.

Петровић, Снежана: Етимолошке белешке (сх. бага, баглама, баге, багља), Наш језик XXXI/1–5, Београд 1996, 137–140.

Петровић, Снежана: Турцизми у Етимолошком речнику српскохрватског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XL/1, Нови Сад 1997, 117–124.

Петровић, Снежана: Сх. бàга „обољење зглобова код коња и људи“, Јужнословенски филолог LIV, Београд 1998, 175–185.

Петровић, Снежана: Ни абера нема, Наш језик  XXXIII/1–2, Београд 1999 [2000], 90–98.

Petrović, Snežana: Some problems of Balkan Slavic Turcisms, in: Christos Tzitzilis, Charalambos Symeonidis (eds.) Balkanlinguistik: Synchronie und Diachronie, Thessaloniki: Faculty оf Philosophy, Aristotle University, 2000, 175–187.

Петровић, Снежана: Дијалекти у контакту – порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије, Јужнословенски филолог LVI/3–4, Београд 2000, 803–812.

Petrović, Snežana: O rečima persijskog porekla u srpskom jeziku, Persijska kultura na tlu Jugoslavije, Beograd, 2001, 72-80.

Петровић, Снежана: Отворено и затворено као ознаке за светлу и тамну нијансу боја, Кодови словенских култура 6, Боје, Београд 2001, 32–41.

Otvoreno i zatvoreno kao oznake za svetlu i tamnu nijansu boja / Otvoreno “open” and zatvoreno “closed” as designations for light and dark nuance of a colour

Petrović, Snežana: On Some Serbian Dialectal Turcisms, Съпоставително езикознание 28/2, София 2003, 70–77.

Petrović, Snežana: Fehim Bajraktarević o rečima istočnjačkog porekla u srpsko-hrvatskom jeziku, Nur, Časopis za kulturu i islamske teme 12/4, Beograd 2004, 71–75.

Петровић, Снежана: Путеви лексичког позајмљивања: Позајмљенице из албанског у српском призренском говору, Balcanica XXXIV, Београд 2004, 157–172.

Putevi leksičkog pozajmljivanja na Balkanu – Pozajmljenice iz albanskog u srpskom prizrenskom govoru / Tracing Lexical Borrowings in the Balkans – Albanian Loanwords in the Serbian Speech of Prizren

Петровић, Снежана, Јасна Влајић-Поповић: Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика, у: Јудита Планкош и др. (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека, Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 141–148.

Петровић, Снежана: За произхода на два турцизма: сърб. бенг „младеж“, болме „тънък зид, преграда“ и техните паралели в балканските езици, Български Език LI/4, София 2004, 89–94.

Петровић, Снежана: Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле, Годишњак за српски језик и књижевност XX/8, Ниш 2006, 345–350.

Петровић, Снежана: Из црногорске дијалекатске лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Нови Сад 2007, 667–674.

https://www.academia.edu/11657076/Iz_crnogorske_dijalekatske_leksike_From_the_Montenegrin_Dialectal_Lexicon

Петровић, Снежана: Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања, у: Александар Лома и др. (ур.) Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, 349–359.

Раздвајање хомонима: словенско – балканска прожимања / Dividing homonyms: Slavic-Balkan contacts

Петровић, Снежана: Битисати – „нестати“ или „постојати“? Историјски развој, лексикографски третман и савремена пракса, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2008, 431–440.

Битисати – “нестати” или “постојати”? Историјски развој, лексикографски третман и савремена пракса / Serb. bitisati “to perish, go by” or “to exist”? Historical development, lexicographic treatment and present-day practice

Петровић, Снежана: О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија, у: Срето Танасић (ур.) Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 429–434.

Петровић, Снежана: Од именице (х)атар “воља, наклоност, милост” до придева безајтрен “необазрив”, Јужнословенски филолог LXV, Београд 2009, 319–330.

From the noun (h)atar ‘will, favour, mercy’ to the adjective bezajtren ‘careless’ / ОД ИМЕНИЦЕ (Х)АТАР „ВОЉА, НАКЛОНОСТ, МИЛОСТ“ ДО ПРИДЕВА БЕЗАЈТРЕН „НЕОБАЗРИВ“*

Петровић, Снежана: Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора, у: Анђелка Митровић (ур.) Истоци и утоци, Сећање на Славољуба Ђинђића, Зборник радова,  Београд: Филолошки факултет, 2009, 147–157.

Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора / A Contribution to the Research of Turkish Loan-Words from the Region of Vranje

Петровић, Снежана: Збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића ка извор за проучавање језичке и културне интерференције на Косову и Метохији, у: Софија Милорадовић (ур.) Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 1, Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 325–337(195–206).

Петровић, Снежана: Дахија и даија – “насилник” и “јунак”, Јужнословенски филолог LXVI, Београд 2010, 373–386.

Dahija and daija – “a tyrant” and “a hero” / ДАХИЈА И ДАИЈА – „НАСИЛНИК“ И „ЈУНАК“

Петровић, Снежана: Турцизми у црногорским народним говорима (1), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LIV/2, Нови Сад 2011, 191–197.

ТУРЦИЗМИ У ЦРНОГОРСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА (1) / Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (1)

Petrović, Snežana: Scr. неимар ‘chief architect’ – a turkish word in slavic guise?, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 2012, 327–334.

Scr. neimar ‘chief architect’ – a Turkish word in Slavic guise? / Сх. неимар – ‘главни мајстор, протомајстор’ – турска реч у словенском руху

Петровић, Снежана: Турцизми у црногорским народним говорима (2), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/2, Нови Сад 2012, 183–192.

ТУРЦИЗМИ У ЦРНОГОРСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА (2) / Turkish Loanwords in the Dialects of Montenegro (2)

Петровић, Снежана: О значају проучавања турцизама из предвуковског периода на материјалу Старих српских записа и натписа Љубомира Стојановића, Јужнословенски филолог LXIX, Београд 2013, 391–399.

О ЗНАЧАЈУ ПРОУЧАВАЊА ТУРЦИЗАМА ИЗ ПРЕДВУКОВСКОГ ПЕРИОДА / ON THE IMPORTANCE OF STUDYING TURCIZMS FROM THE PRE-STANDARD EPOCH OF THE SERBIAN LANGUAGE

Петровић, Снежана: О Миклошичевим Турцизмима у језицима источне и југоисточне Европе и српском лексичком материјалу у њима, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Лома (ур.), Miklosichiana bicentenaria. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, Београд: САНУ, Старословенски одбор, 2013, 369–380.

О МИКЛОШИЧЕВИМ ТУРЦИЗМИМА У ЈЕЗИЦИМА ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ И СРПСКОМ ЛЕКСИЧКОМ МАТЕРИЈАЛУ У ЊИМА / ON MIKLOSICH’S DIE TÜRKISCHEN ELEMENTE IN DEN SÜDOST- UND OSTEUROPÄISHEN SPRACHEN AND ITS SERBIAN LEXICAL MATERIAL Snezana Petrovic UPLOADED BY Snezana Petrovic

Петровић Снежана, Тома Тасовац: Збирка речи Димитрија Чемерикића као извор за етнолингвистичка и етнолошка истраживања, Гласник Етнографског института САНУ 62/2, Београд 2014, 171–180.

Збирка речи Димитрија Чемерикића као извор за етнолингивистичка и етнолошка истраживања / The lexicon manuscript by Dimitrije Cemerikic as a source for ethnolinguistic and ethnologic research

Petrović Snežana: Svest ‘consciousness’ and savest ‘conscience’ – Slavic layers in the Serbian lexicon, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 309–318.

Svest ‘consciousness’ and savest ‘conscience’ – Slavic layers in the Serbian lexicon / Svest i savest – slovenski slojevi u srpskoj leksici

Petrović, Snežana, Toma Tasovac T: Multiple Access Paths for Digital Collections of Lexicographic Paper Slips, in: Iztok Kosem et al. (eds.),  Electronic Lexicography in the 21st Century: Linking Lexical Data in the Digital Age, Ljubljana: Institute for Applied Slovene Studies, Brighton: Lexical computing, 2015, 384–396. Ltd., elex2015

Петровић, Снежана, Марија Ђинђић: Културна позајмљеница – српски јогурт између Истока и Запада, Јужнословенски филолог LXXI/3-4, Београд 2015, 251–265.

Kulturna pozajmljenica – srpski jogurt između istoka i zapada /Cultural Borrowing – Serb. jogurt between the East and the West

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 155–168.

Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника / LEXICOGRAPHIC ANNOTATION OF NONSTANDARD FORMS AS A SEARCHABILITY AID IN E-DICTIONARIES

Електронска лексикографија

Петровић, Снежана, Тома Тасовац, Ана Тешић: Дигитално издање рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића, Платформа за транскрипцију / електронска издања и транскрипцију рукописа препис.орг, Београд, 2013. prepis.org

Петровић, Снежана, Ана Тешић, Соња Манојловић: Дигитално издање Речника говора јужне Србије Момчила Златановића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017 raskovnik.org

Петровић Снежана, Тома Тасовац: Дигитално издање Речника косовско-метохиског дијалекта Глише Елезовића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017. http://raskovnik.org/dictionaries/GE.RKMD

Одреднице на порталу Појмовник српске културе

Петровић, Снежана: Аждаја, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. АЖДАЈА

Петровић, Снежана: Аждер, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.  АЖДЕР

Петровић, Снежана: Бајати, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. БАЈАТИ

Петровић, Снежана: Бајка, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. БАЈКА

Петровић, Снежана: Басма, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, БАСМА

Петровић, Снежана: Басна, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. БАСНА

Петровић, Снежана: Орао, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013. ОРАО

Петровић, Снежана: Самрт, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. САМРТ

Петровић, Снежана: Свадба, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013. СВАДБА

Петровић, Снежана: Свекар, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. СВЕКАР

Петровић, Снежана: Свекрва, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. СВЕКРВА

Петровић, Снежана: Смрт, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. СМРТ

Петровић, Снежана: Хлеб, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013. ХЛЕБ

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Станковић, Снежана: Преписивачи дјела у арабичким рукописима, Balcanica XX, Београд 1989, 428–430.

Petrović, Snežana: Marek Stachowski (ed.) Studia Turcologica Cracoviensia 5, Language and Culture of Turcic Peoples, Jagellonian University, Institute of Oriental Philology, Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow 1998, Лингвистичке актуелности I/1, Београд 2000, 54–56.

Petrović, Snežana: Stanislaw Stachowski, Wörterbuch der neupersischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen, Istanbul 1998, Лингвистичке актуелноси I/3, Београд 2000.

Петровић, Снежана: П. Радић, Турски суфикси у српском језику са освртом на стање у македонском и бугарском, Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд 2001, Јужнословенски филолог LVIII, Београд 2002, 132–136.

Prvoslav Radić – Turski sufiksi u srpskom jeziku – sa osvrtom na stanje u makedonskom i bugarskom

Петровић, Снежана: In memoriam Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 – 9. јануар 2000), Јужнословенски филолог LIX, Београд 2003, 239–244.

Бјелетић, М., Влајић-Поповић, Ј., Петровић, С., Етимолошки симпозијум Брно 2011, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/2, Нови Сад 2012, 267–271, ISSN-035-5724│UDK 80/81 (82), UDC 81’373.6:061.2(437.322 Brno)”2011”.

Петровић, Снежана: Дуг Павлу Ивићу, Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд 2013, 215–216.

Резимеи

Petrović, S.: [Rezime] Some Turkish Loans in Serbo-Croatian Cooking Terminology, Septième Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen, Rapports, Thessaloniki 1994, 165.

Petrović, S.: [Rezime] Tracing Lexical Borrowings in the Balkans: Albanian Loan-words in the Serbian Speech of Prizren, IX Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen, Resumes, Tirana 2004, 217.

Петровић, С.: [Резиме] Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања, Словенска етимологија данас. Зборник резимеа са скупа одржаног од 5. до 7. септембра 2006. у Београду, Београд 2006, 12.

Петровић, С.: [резиме] Битисати – „нестати“ или „постојати“? Историјски развој, лексикографски третман и савремена пракса, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2007, 16.

Петрович, С.: [Резиме] Методические проблемы трактовки тюркских заимствований в этимологических словарях славянских языков, Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 8-12 сентября 2009 г., Екатеринбург 2009, 209–210.

Петровић, С.: [Резиме] Збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића ка извор за проучавање језичке и културне интерференције на Косову и Метохији, Зборник радова Филозофског факултета XXXVIII/2008, Косовска Митровица 2009, 31–32.

Petrović S.: Las identidades nacionales en Kosovo: el papel del mito y de la religión, Jornada de la cultura eslava, Barcelona 2010, 7-8.

Петровић С.: [Резиме] Поглед на хронолошку и ареалну раслојеност турске лексике из перспективе турцизама у српском језику, Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник сажетака, Београд – Нови Сад, 2010, 80–81.

Petrović S., [Rezime] Tragom jezičke interferencije u Prizrenu. Uticaj turskog govora na srpski na materijalu iz zbirke reči Dimitrija Čemerikića, Zbornik rezimea sa skupa V. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu / Пети међународни турколошки симпозијум земаља југоисточне Европе, Призрен 13-16. април 2011, 17.

Петровић С.: [Резиме] Проучавање турцизама у јужнословенским језицима – 25 година после Бернштејна, Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна, Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г., Институт славяноведениа РАН, Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 2011, 341–342.

Петрович, С.: [Резиме] О значении изучения турцизмов довуковского периода (на материале «Старих српских записа и натписа» Любомира Стояновича), Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Материалы II Международной научной конференции, Часть 1, Екатеринбург 2012, 211–213.

Петрович Снежана: [Резиме] Языковая, конфессиональная, этническая и культурная ситуация в городе Призрен вконце XIX—начале XX в. (по данным лексической картотеки Димитрия Чемерикича) XLIII Международная филологическая конференция 11—16 марта 2014 года, Тезисы, Санкт-Петербургский государственный университет Филологический факультет, Санкт-Петербург 2014, 155.

Petrović Snežana, Đinđić Marija: Cultural Borrowing – Turk. Yoğurt from East to West, 17th International Conference on Turkish Linguistics, September 3-5, 2014, Rouen, France, Abstracts, 125.

Петровић, Снежана: Дигитализација рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово, 28–30. мај 2014.

Петровић, Снежана, Ана Голубовић: [резиме] Интернет портал „Појмовник српске културе“, Дигитална хуманистика. Међународна научна конференција,  Београд, 25–27. септембар 2015, Ур.: проф.др Александра Вранеш и проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд 2015, 127–129.

Petrović, Snežana: [abstract] Turkish Loanwords in Serbian – Sorting out Missing and Misplaced Parts of a Still Growing Puzzle, 1st International Conference on Greek Etymology, November 5th-6th, 2015, Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2015, 16.

Petrović, Snežana, Toma Tasovac, Ana Tešić: [abstract] Digitizing Lexical Resources – Manuscript Dictionary of the Prizren Dialect, Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика, Математички факултет Универзитета у Београду, Математички институт САНУ, Национални центар за дигитализацију, Београд 2015, 10–11.

Petrović, Snežana: [abstract]  Loanwords from Turkish gâvur and kâfir – (Un)faithful Images of Language Contact in the Balkans, 1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor, November 3rd-5th, 2016, Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2016, 28–29.

Секундарно ауторство

Лома, Александар (ур.), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (ур. одбор): Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, XXII + 483.

Петровић, Снежана [уредник лингвистичког дела]: Интернет-портал „Појмовник српске културе“, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Косовска Митровица http://www.pojmovnik.rs

Петровић, Снежана, Тома Тасовац [уредници]: Платформа за транскрипцију / електронска издања и транскрипцију рукописа препис.орг, Београд 2013. http://www.prepis.org

Петровић Снежана, Тома Тасовац [уредници]:  Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017. http://raskovnik.org/

 Тезе

Магистарски рад:

Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, одбрањен 23. маја 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Славољуб Ђинђић, чланови комисије: акад. Павле Ивић, проф. др Дарко Танасковић).

Докторски рад:

Турцизми у српском призренском говору, одбрањен 28. септембра 2006. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Анђелка Митровић, чланови комисије: проф. др Дарко Танасковић, проф. др Слободан Реметић, дописни члан САНУ Александар Лома.

Научна звања:

У звање научног сарадника изабрана 23.05.2007. године.

У звање вишег научног сарадника изабрана 07.12.2011. године.

У звање научног саветника изабрана 14.02.2017. године.

Чланство у међународним радним телима и пројектима:

Члан ALE (Atlas Linguarum Europae) од 2008. године.

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету од 2012. године.

Координатор у европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије (European Network of e-Lexicography, ENeL) (2013–2017)(COST IS1305).

Популаризација науке

Петровић, Снежана, Тома Тасовац. Призрен – живот у речима (каталог), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013, 36 стр. 36 стр.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Изложба „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и технике САНУ, 14. – 30. октобар 2013.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Гостовање изложбе „Призрен – живот у речима“ у Музеју језика и писма при Центру за културу „Вук Караџић“ из Лознице, на 81. Вуковом сабору у Тршићу, 14–28. септембар 2014.

Учешће на научним скуповима

Међународни научни скуп 21. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1991.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1992.

Међународни научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1992.

Седми међународни балканолошки конгрес, Солун 1994.

Међународна научна конференција Балканска лингвистика – синхронија и дијахронија, Солун 1997.

Међународна научна конференција 90 година од рођења Владимира Георгијева, Софија – Банкја, 1998. Международен научен симпозиум по проблемите на етимологията, на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознание, посветен на акад. Вл. Георгиев по случай 90-годишнината от рождението му

Научна конференција Ирански језик и култура на југословенском простору, Београд 2000.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Девети међународни балканолошки конгрес, Тирана, 2004.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни  научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику – Шездесет година Института за српски језик САНУ, Београд 2007.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2009.

Међународна научна конференција Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица 2009.

Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд 2010.

Међународни научни скуп Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна, Москва 2011. (Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Москва 2011.)

Пети међународни турколошки симпозијум земаља југоисточне Европе, Призрен 2011.

Међународна nаучна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

II Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2012.

Међународна научна лингвистичка конференција, Државни универзитет у Санкт Петербургу, 2014.

Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово, 28–30. мај 2014.

17. Међународна научна турска лингвистичка конференција, Руан 2014.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

Прва међународна конференција о грчкој етимологији, Солун 2015.

Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика,  Београд 2015.

Међународна научна конференција Дигитална хуманистика, Београд 2015.

Међународна научна конференција Електронска лексикографија у 21. веку: повезивање лексичких података у дигиталном добу, Сасекс 2015.

Прва међународна научна конференција о језичким контактима на Балкану и у Малој Азији, Солун 2016.

Међународна научна конференција Оријенталистика јуче, данас, сутра,  поводом обележавања 90 година од оснивања одсека за оријенталистику Универзитета у Београду, Београд 2016.

Награде:

Награда „Павле Ивић“ за 2013. годину, коју додељује Славистичко друштво Србије, за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Биографија:

Рођена 1965. године у Београду.

1988 Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на групи за Оријенталну филологију.

1991 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

1993 Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2006 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2007 Изабрана у звање научни сарадник.

2011 Изабрана у звање виши научни сарадник.

2017 Изабрана у звање научни саветник.

Добитник награде „Павле Ивић“ за 2013. годину, за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Руководилац потпројекта „Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника“ ИИИ пројекта „Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе“ (2011–).

Руководилац пројеката „Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“ (2014–2015) и „Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“ (2015–2017).

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету (2012–).

Координатор у европском пројекту COST IS1305 (European Network of e-Lexicography, ENeL) (2013–2017).

Представник Института за српски језик САНУ у DARIAH-RS, која је део европске организације DARIAH-EU (2015–).

Види више →
 

Рођена 1965. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на групи за Оријенталну филологију (1988).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ  (1991).

Тезе

Магистарски рад:

Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, одбрањен 23. маја 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Славољуб Ђинђић, чланови комисије: акад. Павле Ивић, проф. др Дарко Танасковић).

Докторска теза:

Турцизми у српском призренском говору, одбрањена 28. септембра 2006. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Анђелка Митровић, чланови комисије: проф. др Дарко Танасковић, проф. др Слободан Реметић, дописни члан САНУ Александар Лома).

Научна звања

У звање научног сарадника изабрана 23.05.2007. године.

У звање вишег научног сарадника изабрана 07.12.2011. године.

У звање научног саветника изабрана 14.02.2017. године.

Руковођење пројектима

Руководилац потпројекта „Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника“ ИИИ пројекта „Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе“, финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије, бр. 47016 (2011–).

Руководилац пројекта „Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2014–2015). http://www.prepis.org/items/browse?collection=1

Руководилац пројекта „Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2015–2017). http://raskovnik.org/

Награде

Награда „Павле Ивић“ за 2013. годину, коју додељује Славистичко друштво Србије, за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Међународна сарадња и пројекти

Координатор у европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије (European Network of e-Lexicography, ENeL) (2013–2017). COST IS1305

Представник Института за српски језик САНУ у DARIAH-RS (Дигитална истраживачка инфраструктура за уметност и хуманистику), која је део европске организације DARIAH-EU (2015–).

Чланства у научним и стручним телима

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету (2012–).

Члан делегације Србије у пројекту Атлас европских језика (Atlas Linguarum Europae) (2008–).

Потпредседник Заједнице института Србије за друштвене и хуманистичке науке (2008–2010).

Представник Института за српски језик САНУ у председништву и скупштини Заједнице института Србије (2008–).

Учешће на научним скуповима

Међународни научни скуп 21. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1991.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1992.

Међународни научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1992.

Седми међународни балканолошки конгрес, Солун 1994.

Међународна научна конференција Балканска лингвистика – синхронија и дијахронија, Солун 1997.

Међународни научни симпозијум о етимологији, општој, индоевропској, балканској и словенској лингвистици посвећен обележавању 90 година од рођења академика Владимира Георгијева, Софија – Банкја, 1998

Научна конференција Ирански језик и култура на југословенском простору, Београд 2000.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Девети међународни балканолошки конгрес, Тирана, 2004.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни  научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику – Шездесет година Института за српски језик САНУ, Београд 2007.

Међународна научна конференција Етнолингвистика. Ономастика. Етимологија, Јекатеринбург 2009.

Међународна научна конференција Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица 2009.

Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд 2010.

Међународни научни скуп Савремена славистика и научно наслеђе С. Б. Бернштејна, Москва 2011.

Пети међународни турколошки симпозијум земаља југоисточне Европе, Призрен 2011.

Међународна nаучна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

II Међународна научна конференција Етнолингвистика. Ономастика. Етимологија, Јекатеринбург 2012.

Међународна научна лингвистичка конференција, Државни универзитет у Санкт Петербургу, 2014.

Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово, 28–30. мај 2014.

17. Међународна научна турска лингвистичка конференција, Руан 2014.

Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

Прва међународна конференција о грчкој етимологији, Солун 2015.

Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика,  Београд 2015.

Међународна научна конференција Дигитална хуманистика, Београд 2015.

Међународна научна конференција Електронска лексикографија у 21. веку: повезивање лексичких података у дигиталном добу, Сасекс 2015.

Прва међународна научна конференција о језичким контактима на Балкану и у Малој Азији, Солун 2016.

Међународна научна конференција Оријенталистика јуче, данас, сутра,  поводом обележавања 90 година од оснивања одсека за оријенталистику Универзитета у Београду, Београд 2016.

Организација скупова

Члан Организационог одбора међународног научног симпозијума „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду.

Промоција  науке

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Изложба „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и технике САНУ, 14. – 30. октобар 2013.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Гостовање изложбе „Призрен – живот у речима“ у Музеју језика и писма при Центру за културу „Вук Караџић“ из Лознице, на 81. Вуковом сабору у Тршићу, 14–28. септембар 2014.

Предавања и промоције

1990. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке секције Истраживачке станице у Петници (Ваљево) под насловом Турцизми у српскохрватском језику.

1993. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке секције Истраживачке станице у Петници (Ваљево) под насловом: Етимолошка раслојеност турцизама у српскохрватском језику.

1998. године одржала предавање на Филолошком факултету у Београду под насловом Словенска етимологија у балканском контексту – турцизми, у оквиру циклуса предавања „Словенска етимологија данас“.

2001. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке секције Истраживачке станице у Петници (Ваљево) под насловом: Особине румелијских дијалеката у српско-хрватским турцизмима.

2003. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке трибине Института за српски језик САНУ под насловом Турцизми као лексикографски проблем.

2003. године одржала два предавања на Institu Europeu de la Mediterránia, Barcelona: Identidad, definición y autodefinición de los Balcanes и Los Balcanes y las connotaciones que se les han ido aňadiendo a lo largo de la historia.

2003. године учествовала на семинару посвећеном животу и делу проф. Фехима Бајрактаревића, у организацији Филолошког факултета у Београду, Иранског културног центра и Гете института, са предавањем Фехим Бајрактаревић о речима источњачког порекла у српско-хравтском језику.

2008. године одржала предавање на Универзитету Помпеу Фабра у Барселони под називом Eslavos en los Balcanes – visiones distintas de una misma realidad en la construccion de la identidad.

2008. године одржала два предавања у културном центру Fundacio Caixa Cataluna у Барселони Dominio Otomano y Austrohungaro en los Balcanes и Los Balcanes durante el siglo XIX y los principios del siglo XX.

2010. године одржала предавање на Универзитету Помпеу Фабра у Барселони под називом Las identidades nacionales en Kosovo: el papel del mito y de la religión.

2013. Говор поводом тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ (поред: С. Петровић, Ј. Влајић-Поповић, А. Ломе), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013.

2015. говор на представљању речника Марије Ђинђић Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, одржаног у сали бр. 2 Српске академије наука и уметности.

2015. године одржала предавање под насловом Дигитализација штампаних и рукописних речника. Ка изради дигиталне инфраструктуре за српски језик (са Томом Тасовцем и Аном Тешић) у сали бр. 2 Српске академије наука и уметности.

2017. Одржала предавање под насловом Дигитализација рукописне и дијалекатске грађе у Институту за српски језик САНУ на стручној конференцији Нови хоризонти процеса дигитализације у Србији (организованој у оквиру међународног пројекта из програма „Endangered Archives“ Британске библиотеке, одржаној у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду.

2017. Говор под насловом Дигитализација речничког наслеђа у Институту за српски језик САНУ на представљању пројекта Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, оджаног у Свечаној сали Српске академије наука и уметности.

Рад у настави

1992–1993. и 1996–1998. држала вежбе из предмета Турски језик I и II на Одсеку за оријенталистику Филолошког факултета у Београду.

2008. држала курс Арапска граматичка терминологија на Групи за арапски језик и књижевност Филолошког факултета у Београду.

Остале активности

Рецензент је једне монографије, једног зборника радова и више чланака за часописе (Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Гласник етнографског института САНУ, Годишњак за српски језик и др.) и зборнике радова.

Члан пет комисија за одбрану магистарског рада и шест за одбрану докторске дисертације на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Члан више комисија за избор у истраживачка и научна звања.

Знање језика:

активно: енглески, шпански, руски, турски,

пасивно: италијански, француски, арапски, сви словенски језици.