Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема

28–30. октобар 2020. године

О СКУПУ:

Међународни научни скуп Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема одржаће се 28–30. октобра 2020. године, у Београду, у организацији Института за српски језик САНУ, а под покровитељством Српске академије наука и уметности и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Радни језици скупа су сви словенски језици и енглески језик.

ТЕМАТСКИ ОКВИР:

Речници и њихове теоријске основе 

Дескриптивна лексикографија. Општи и нормативни речници

Специјални речници

Терминолошки речници и терминологија

Историјски речници

Јединствени и ретки речнички пројекти у словенској лексикографији

Етимолошки речници и етимологија

Фразеолошки речници и фразеологија

Речници нових речи и неологија

Дијалекатски речници и дијалектологија

Културолошки (етнолингвистички) речници и културологија (етнолингвистика)

Електронски речници, програми за израду речника и дигитални ресурси

Напомене. У оквиру ове целине могу се разматрати једно-, дво- и вишејезични речници, једнојезични речници с преводом и др. Приступ теми може бити синхронијски или дијахронијски.

Речници у контексту савремених језичких теорија

Граматика и речник (граматичке информације у речнику)

Семантика и речник (полисемија у лексичком систему и у речнику, распоред значења у оквиру једне полисемантичке структуре)

 Прагматика и речник (прагматичке информације у речнику)

Синтагматски и парадигматски односи у лексичком систему и у речнику

 Дериватологија и речник (деривација у лексичком систему и у речнику)

Културологија (језичка слика света) и речник

Лексикографски метајезик и металексикографија (теоријска лексикографија)

Практични проблеми лексикографије

Лексикографија између реалних могућности и потребе савремених корисника

Утицај глобализације на лексички систем и лексичку употребу


ТРОШКОВИ:

Износ конференцијске котизације је 50 ЕУР у динарској противвредности. Трошкове превоза и смештаја сносе сами учесници.

Информације о превозу и смештају у Београду биће истакнуте пре скупа.ВАЖНИ ДАТУМИ:

10. 4. 2020. – рок за пријаву теме

20. 5. 2020. – рок за информацију о прихватању теме

30. 5. 2020. – рок за предају коначне верзије апстракта рада

28–30. 10. 2020. – одржавање скупа

31. 12. 2020. – рок за предају радова за зборник

КОНТАКТ ОСОБА:

Др Јована Јовановић, секретар

llkonferencija2020@gmail.com